كتاب «آن 23 نفر» خاطرات احمد يوسف زاده، آزاده اي است كه امروز از برنامه "مرز پرگهر" راديو تهران بازخواني مي شود.

كتاب «آن 23 نفر» خاطرات احمد يوسف زاده، آزاده اي است كه امروز ساعت 12:30 دقيقه از برنامه "مرز پرگهر" راديو تهران بازخواني مي شود.

كتاب خاطرات « آن 23 نفر » نوشته احمد يوسف‌زاده است كه خود يكي از آن 23 نفر بوده است. اين كتاب به خاطرات و رشادت هاي نوجوانان رزمنده و مقاومت آنان در اردوگاه هاي ارتش بعث اختصاص دارد.

آوردن يك عده نوجوان 15 ساله به كاخ صدام و واداشتن آنان به بيان اعترافاتي دروغين مبني بر اجباري بودن اعزام رزمندگان نوجوان به جبهه هاي جنگ كه مي توانست افكار عمومي جهانيان را در جهت خواسته هاي رژيم بعث عراق تغيير دهد، موضوعي است كه اين كتاب را بي نظير مي كند.