تاریخ چرخکرده
تاریخ چرخکرده
1402

ساختار ترکیبی 26 قسمت 27 دقیقه ای

شرکت صوتی و تصویری سروش به عنوان مشارکت در این پروژه همکاری نموده است.

عوامل فیلم
حمیدرضا عطارد
تهیه کننده: حمیدرضا عطارد
نمونه فیلم