نویسنده: حبیب الله معظمی موضوع: معرفی اندیشه جدید حقوق ارتباطی سال چاپ: ۱۳۹۴

کتاب " برابری و آزادی ارتباطی" بر مبنای اندیشه " حقوق ارتباطی" طرحی نو درانداخته است تا این مطالبات دیرپا و مغفول و معطل حوزه ارتباطات و رسانه را به اجرای کامل نزدیک کند.

در حقیقت کتاب حاضر، تلاشی در جهت تشریح مبانی حقوق ارتباطی جدید در فضای ارتباطات و رسانه های نوین است، و با مروری که بر حقوق اولیه بشر و حقوق شهروندی و شرایط متأثر از گسترش فناوری های اطلاعات و ارتباطات و نسبت حوزه های قدرت سیاسی و فرهنگی و اقتصادی با آن ها دارد، بستر مناسبی را برای مطالعات انتقادی رسانه ها فراهم می آورد.

در تألیف این کتاب تلاش شده است در کنار تحلیل، به توصیف و شرح اندیشه ها و نظرها توجه شود و برای معرفی حقوق در حوزه ارتباطات کوششی صورت بگیرد، سفری بدون توقف به کوچه های فکر و اندیشه، تا از این طریق وضعیت حقوق ارتباطی و حق های برتر آن، یعنی آزادی و برابری را توأمان در معرض مطالعه قرار دهد.

این کتاب دومین جلد از مجموعه مطالعات انتقادی رسانه انتشارات سروش است.