فراز باتری، فراتر از یک باتری!
فراز باتری، فراتر از یک باتری!

نوع رسانه : تلویزیون

نام مشتری : شرکت فراز باتری نوین پارسیان

سال تولید : 1400

توضیحات : شرکت فراز باتری جام جم در تاریخ 1397/12/29 به صورت سهامی خاص تأسیس گردیده و تحت شماره 526349 مورخ 1397/12/29 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و شناسه ملی آن 14007596544 است. نام شرکت براساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/23 به شرکت فرازباتری نوین پارسیان (سهامی خاص) تغییر و مراتب در تاریخ 1397/12/12 به ثبت رسیده است.

نمونه فیلم
تبلیغات مرتبط

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری سروش و شرکت فراز باتری نوین پارسیان را مشاهده خواهید کرد