اسپانسر شیپ اسپانسر شیپ

شرکت تبلیغاتی سروش امکان اسپانسری برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی سراسری و استانی را دارد. این اسپانسری می‌تواند به صورت مشارکتی، تولیدی و اختصاصی باشد.

نمونه کارهای مرتبط با اسپانسر شیپ