مریم شکرایی
مدیر گروه گریم

مدیر گروه گریم

غلامرضا محمدقاسمی
مدیرگروه تدوین، گویندگی و دوبله

مدیرگروه تدوین، گویندگی و دوبله

علی آذرنیا کماری
مدیرگروه عکاسی، تصویربرداری

مدیرگروه عکاسی، تصویربرداری

راشین امامی
مدیرگروه بازیگری

مدیرگروه بازیگری

حمید کریمیان فخار
مدیر گروه انیمیشن

مدیر گروه انیمیشن

امیرحسین بابایی
مدیرگروه فیلمنامه نویسی

مدیرگروه فیلمنامه نویسی

افشار حشمتیان
مدیرگروه موسیقی

مدیرگروه موسیقی

آیدا تقی زاده فرهمند
مدیرگروه کارگردانی و فیلم سازی

مدیرگروه کارگردانی و فیلم سازی