سازمان امور مالیاتی کشور

سازمانی - بازرگانی

وب سایت سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان امور مالیاتی کشور

گسترش خدمات الکترونیک مالیاتی و نیاز مودیان به دسترسی 24 ساعته به پرونده های مالیاتی و اظهارنامه های الکترونیک، سازمان امور مالیاتی کشور را به سمت گسترش خدمات تلفن های هوشمند سوق داده است. نرم افزار مالیات من که فعلا ویژه تلفن های هوشمند اندرویدی در سطح کشور طراحی شده است دارای امکانات متعددی می باشد که کاربرد آن راحت است.


فعالیت‌های مرتبط با سازمان امور مالیاتی کشور
نمونه کارهایی که سروش برای سازمان امور مالیاتی کشور انجام داده است