اتاق بازرگانی ایران

سازمانی - بازرگانی

وب سایت اتاق بازرگانی ایران

اتاق بازرگانی ایران
اتاق بازرگانی ایران

اتاق ایران از ابتدای سال ۱۳۹۰ با تأسیس دبیرخانه موضوع ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، به رفع مقررات دست و پاگیر از مسیر فعالیت‌های اقتصادی اهتمام ورزید. بر این اساس؛ قوانین، مقررات و بخشنامه‌هایی که مانعی در راه توسعه تولید و سرمایه‌گذاری هستند را با حضور نمایندگان سران قوای سه‌گانه شناسایی و راهکارهای رفع آن‌ها را برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌دهد.


فعالیت‌های مرتبط با اتاق بازرگانی ایران
نمونه کارهایی که سروش برای اتاق بازرگانی ایران انجام داده است
هیچ موردی یافت نشد!