اتاق بازرگانی خرمشهر

سازمانی - بازرگانی

وب سایت اتاق بازرگانی خرمشهر

اتاق بازرگانی خرمشهر
اتاق بازرگانی خرمشهر

هم اکنون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر درساختمانی در شأن و جایگاه بازرگانان این شهر درمساحتی بالغ بر2100 مترمربع زیربنا دربلوارساحلی شهید بایندر واقع شده است. هم جواری باچندین کشور از حوزه خلیج فارس و وجود بازارهای مستعدکشورهای همسایه ازجمله عراق و تأکیر نظام و دولت بر صادرات غیرنفتی، درحال حاضر اتاق بازرگانی خرمشهر به عنوان قطب ارتباط تجاری بین بازرگانان و داخل و خارج کشور می باشد.


فعالیت‌های مرتبط با اتاق بازرگانی خرمشهر
نمونه کارهایی که سروش برای اتاق بازرگانی خرمشهر انجام داده است
هیچ موردی یافت نشد!