ستاد بحران گلستان

ستادی - بحرانی

وب سایت ستاد بحران گلستان

ستاد بحران گلستان
ستاد بحران گلستان

طبق قانون مدیریت بحران کشور، وظایف این سازمان و بالطبع ادارات کل مدیریت بحران کشور در استانها در اقدام متناظر تهیه خط مشی ها و سیاستهای اجرایی مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران و برنامه ریزی جهت ایجاد و امکان استفاده از کلیه امکانات و توانمندیهای مورد نیاز اعم از دولتی، غیردولتی و نیروهای مسلح در طول زمان عملیات آمادگی و مقابله با حادثه و ارایه آن جهت تصویب هیات وزیران، ایجاد هماهنگی و انسجام میان دستگاههای مختلف کشور درخصوص مراحل چهارگانه مدیریت بحران،بررسی، تدوین و پیشنهاد سیاستها و برنامه های جامع فرهنگی، پژوهشی، آموزشی، تبلیغاتی، اطلاع رسانی و تمرینی در مراحل چهارگانه مدیریت بحران به شورای عالی، تقویت زمینه همکاریهای منطقه ای و بین المللی، تبادل نظر و استفاده از تجربیات و دانش فنی کشورها و موسسات خارجی و بین المللی مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران و نمایندگی کشور در مجامع بین المللی با هماهنگی و همکاری دستگاههای ذی ربط و... می باشد.


فعالیت‌های مرتبط با ستاد بحران گلستان
نمونه کارهایی که سروش برای ستاد بحران گلستان انجام داده است
هیچ موردی یافت نشد!