مركز علمي كاربردي سروش در رشته هاي زير دانشجو مي پذيرد:
كمك كارگرداني، مباني هنرهاي تجسمي، عكاسي، موسيقي، گريم، گويندگي، دوبله و ...
مشاوره و ثبت نام
٠٩٠٥٩٦٤٧١٣٥
٠٩١٠١٧٨٤٨١٨