تهرانگرد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:26:42-01
حجم فایل: 722.4 مگابایت
شماره مدیا: 101369747
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:30:30-24
حجم فایل: 825.8 مگابایت
شماره مدیا: 101369744
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 122
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:25:09-22
حجم فایل: 680.9 مگابایت
شماره مدیا: 101369741
توضیحات:
تلاش ایرانی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:18:04-12
حجم فایل: 489 مگابایت
شماره مدیا: 101369739
توضیحات: مروارید سیاه
ابو ضرغام
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:39:30-12
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101369732
توضیحات:
ژیوان و ژیوار
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:32:35-20
حجم فایل: 881.9 مگابایت
شماره مدیا: 101369737
توضیحات:
ناگفته های تاریخ آمریکا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:58:14-04
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101369728
توضیحات:
قصه های آب
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:36:01-18
حجم فایل: 974.8 مگابایت
شماره مدیا: 101369726
توضیحات: کهکلویه
عارفی با دو حکم شهادت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:28:30-13
حجم فایل: 771.4 مگابایت
شماره مدیا: 101369722
توضیحات:
آفریقای رام نشده
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:43:45-22
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101369719
توضیحات:
بیراهه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:30:07-11
حجم فایل: 815.1 مگابایت
شماره مدیا: 101366451
توضیحات: آسیب های فضای مجازی مدلینگ غیر مجاز
به اضافه مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 2:20:17-16
حجم فایل: 3788.8 مگابایت
شماره مدیا: 101366316
توضیحات: آقای نخست وزیر
جویندگان طلا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:42:18-01
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101366453
توضیحات:
نزدیک به آسمان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:29:13-06
حجم فایل: 790.6 مگابایت
شماره مدیا: 101366455
توضیحات: هستیجان
تهرانگرد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:26:09-10
حجم فایل: 707.7 مگابایت
شماره مدیا: 101366457
توضیحات: موسسه دارالفنون
نردبان
کانال: شبکه مستند
ژانر: هنری
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:59:09-21
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101366311
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:18:09-10
حجم فایل: 491.3 مگابایت
شماره مدیا: 101366459
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 116
میندن بیر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:26:28-14
حجم فایل: 716.3 مگابایت
شماره مدیا: 101366473
توضیحات:
تلاش ایرانی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:18:51-16
حجم فایل: 510.2 مگابایت
شماره مدیا: 101366463
توضیحات: سنگلاخ
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:25:52-14
حجم فایل: 700.1 مگابایت
شماره مدیا: 101366461
توضیحات:
خودروهای اسرار آمیز
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:24:08-10
حجم فایل: 653.1 مگابایت
شماره مدیا: 101366304
توضیحات:
مرگ تالاب ها
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:28:57-21
حجم فایل: 783.6 مگابایت
شماره مدیا: 101366307
توضیحات:
ناگفته های تاریخ آمریکا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:56:01-03
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101366471
توضیحات:
حیات وحش ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:36:19-00
حجم فایل: 982.7 مگابایت
شماره مدیا: 101366300
توضیحات:
دشمن روی آسمان شهر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:33:04-02
حجم فایل: 894.7 مگابایت
شماره مدیا: 101366467
توضیحات:
ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:28:39-04
حجم فایل: 775.3 مگابایت
شماره مدیا: 101366296
توضیحات:
فرشته ها هنوز در راهند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:54:01-18
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101366289
توضیحات:
قصه های آب
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:34:23-08
حجم فایل: 930.4 مگابایت
شماره مدیا: 101366469
توضیحات:
نماگرد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:30:28-03
حجم فایل: 824.4 مگابایت
شماره مدیا: 101366294
توضیحات:
آفریقای رام نشده
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:43:24-18
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101366465
توضیحات:
داستان سینما
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:56:50-05
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101366283
توضیحات:
قاب سلامت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:59:23-08
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101366363
توضیحات:
خودروهای اسرارآمیز
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:23:53-23
حجم فایل: 646.5 مگابایت
شماره مدیا: 101366360
توضیحات:
سازندگان بزرگ
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:41:09-21
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101366355
توضیحات:
کوچه های خورشید
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:26:18-24
حجم فایل: 712.1 مگابایت
شماره مدیا: 101366351
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:15:28-14
حجم فایل: 418.7 مگابایت
شماره مدیا: 101366343
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 123
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:28:02-16
حجم فایل: 758.8 مگابایت
شماره مدیا: 101366339
توضیحات:
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 1:00:39-03
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101366335
توضیحات: چاق کچل سیبیلو
افین
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:38:46-08
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101366332
توضیحات:
سینما حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:42:20-10
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101366329
توضیحات: تومور
ساکنان رود قره سو
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 1:01:48-19
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101366324
توضیحات:
پادشاهی وحش
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:48:30-13
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101366320
توضیحات:
آفتاب نهان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:29:25-06
حجم فایل: 796 مگابایت
شماره مدیا: 101375650
توضیحات: گداخت هسته ای
از جنس بلور
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:29:22-09
حجم فایل: 794.8 مگابایت
شماره مدیا: 101375529
توضیحات:
چقدر خوبیم ما
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:26:18-24
حجم فایل: 712 مگابایت
شماره مدیا: 101375531
توضیحات:
فرمانده
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:47:05-01
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101375527
توضیحات:
حلقه گمشده
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:37:52-02
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101375525
توضیحات:
تاریخچه شهرآورد
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:30:19-12
حجم فایل: 820.5 مگابایت
شماره مدیا: 101375648
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:30:00-06
حجم فایل: 812.1 مگابایت
شماره مدیا: 101375646
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 125
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:25:45-21
حجم فایل: 697.1 مگابایت
شماره مدیا: 101375643
توضیحات:
آمازون اسرار آمیز
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:42:37-06
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101375497
توضیحات:
قاب سلامت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:39:04-14
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101375492
توضیحات:
دو راهی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:21:43-24
حجم فایل: 588 مگابایت
شماره مدیا: 101375488
توضیحات:
داستان تقریب
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:26:30-24
حجم فایل: 717.4 مگابایت
شماره مدیا: 101375486
توضیحات:
قاب سلامت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:30:11-07
حجم فایل: 816.8 مگابایت
شماره مدیا: 101375479
توضیحات:
سرزمین عجایب فسیل ها
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:46:39-02
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101375483
توضیحات:
قاب سلامت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:28:09-22
حجم فایل: 762.1 مگابایت
شماره مدیا: 101375475
توضیحات: پدر بودن
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:58:08-23
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101375411
توضیحات: و اما راز سنگ
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:29:33-10
حجم فایل: 799.8 مگابایت
شماره مدیا: 101375457
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 126
روشنان آسمانی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:27:52-03
حجم فایل: 754.1 مگابایت
شماره مدیا: 101375465
توضیحات: ق 4
کار آفرینان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:25:39-04
حجم فایل: 694.1 مگابایت
شماره مدیا: 101375467
توضیحات: مهندس امیری
درون ذهن جانوران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:54:28-03
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101375469
توضیحات:
به اضافه مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 1:28:50-03
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101375431
توضیحات: نخست وزیر
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:24:29-00
حجم فایل: 662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101375448
توضیحات:
تاریخچه شهرآورد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:30:26-15
حجم فایل: 823.7 مگابایت
شماره مدیا: 101375472
توضیحات:
تلاش ایرانی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:17:43-00
حجم فایل: 479.3 مگابایت
شماره مدیا: 101375446
توضیحات: به عمل برآید
شهر بلقیس
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:28:56-11
حجم فایل: 783.1 مگابایت
شماره مدیا: 101375443
توضیحات:
زیری لووتکه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:29:25-18
حجم فایل: 796.2 مگابایت
شماره مدیا: 101375426
توضیحات:
سفر خارجه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:19:23-20
حجم فایل: 524.8 مگابایت
شماره مدیا: 101375419
توضیحات:
در مکان های تغذیه نهنگ گوژپشت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:49:22-21
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101375415
توضیحات:
قاب سلامت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:31:13-06
حجم فایل: 844.8 مگابایت
شماره مدیا: 101372952
توضیحات:
آقای فروزانفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:31:48-19
حجم فایل: 860.8 مگابایت
شماره مدیا: 101372945
توضیحات:
قدرت زمین
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:47:54-00
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101372939
توضیحات:
ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:28:44-23
حجم فایل: 777.9 مگابایت
شماره مدیا: 101372933
توضیحات:
بیراهه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:31:41-02
حجم فایل: 857.3 مگابایت
شماره مدیا: 101372919
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:23:12-05
حجم فایل: 627.9 مگابایت
شماره مدیا: 101372915
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 127
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:26:20-09
حجم فایل: 712.7 مگابایت
شماره مدیا: 101372912
توضیحات:
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:56:05-01
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101372909
توضیحات: همه آنچه که من دارم
گنجینه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 1:30:08-00
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101372907
توضیحات: کودک و استثمار
خانه ما
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:06:00
مدت: 0:51:18-01
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101372902
توضیحات: