علم مبارزه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:46:30-13
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101366142
توضیحات:
بیراهه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:30:33-09
حجم فایل: 826.9 مگابایت
شماره مدیا: 101366145
توضیحات: آسیب های فضای مجازی
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:11:55-12
حجم فایل: 322.6 مگابایت
شماره مدیا: 101366150
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 115
سرزمین من
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:10:37-18
حجم فایل: 287.6 مگابایت
شماره مدیا: 101366153
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:24:31-09
حجم فایل: 663.5 مگابایت
شماره مدیا: 101366158
توضیحات:
بازی در مسکو
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 1:18:11-17
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101366163
توضیحات:
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 1:13:01-03
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101363794
توضیحات: سرنوشت بایگانی
خانه ما
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:48:03-15
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101366169
توضیحات:
اسب آبی از نمای نزدیک
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:48:32-11
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101366171
توضیحات:
علم مبارزه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:46:52-14
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101369258
توضیحات:
هیچکاک و تروفو
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 1:05:17-23
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101369256
توضیحات: سینما مستند ؛ کنت جونز
زیست بوم کارآفرینی
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:29:23-20
حجم فایل: 795.4 مگابایت
شماره مدیا: 101369253
توضیحات:
نردبان
کانال: شبکه مستند
ژانر: هنری
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:57:50-16
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101369250
توضیحات:
عشق و سنگ
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:24:29-13
حجم فایل: 662.6 مگابایت
شماره مدیا: 101369248
توضیحات:
خودروهای اسرارآمیز
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:23:38-16
حجم فایل: 639.7 مگابایت
شماره مدیا: 101369245
توضیحات:
حیات وحش ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:34:21-10
حجم فایل: 929.6 مگابایت
شماره مدیا: 101369242
توضیحات:
ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:28:05-13
حجم فایل: 760 مگابایت
شماره مدیا: 101369235
توضیحات:
نماگرد
کانال: شبکه مستند
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:33:30-10
حجم فایل: 906.7 مگابایت
شماره مدیا: 101369230
توضیحات:
داستان سینما
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:56:16-15
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101369228
توضیحات:
قاب سلامت
کانال: شبکه مستند
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:40:23-20
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101367513
توضیحات:
آقا جلال و مستر رابرت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:50:07-00
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101367570
توضیحات:
سازندگان بزرگ
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:40:48-19
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101367567
توضیحات:
کوچه های خورشید
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:33:46-09
حجم فایل: 913.9 مگابایت
شماره مدیا: 101367560
توضیحات: پشت و خنجر
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:25:49-05
حجم فایل: 698.6 مگابایت
شماره مدیا: 101367553
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:26:12-18
حجم فایل: 709.3 مگابایت
شماره مدیا: 101367557
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 117
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 1:10:29-21
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101367539
توضیحات: مرثیه ای برای یک رویا
روستا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:28:43-23
حجم فایل: 777.4 مگابایت
شماره مدیا: 101367535
توضیحات:
فرصت طوفان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:42:43-24
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101367528
توضیحات:
آفریقای وحشی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:48:17-01
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101367520
توضیحات:
قاب سلامت
کانال: شبکه مستند
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:30:52-03
حجم فایل: 835.3 مگابایت
شماره مدیا: 101367833
توضیحات:
جای خالی من
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:47:54-13
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101367824
توضیحات:
نقشه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:46:33-22
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101367818
توضیحات:
ژیوان و ژیوار
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:32:20-22
حجم فایل: 875.3 مگابایت
شماره مدیا: 101367749
توضیحات:
قصه های قدسی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:27:07-22
حجم فایل: 734 مگابایت
شماره مدیا: 101367792
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:29:19-12
حجم فایل: 793.5 مگابایت
شماره مدیا: 101367772
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 118
گلستان نگارستان ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:14:31-12
حجم فایل: 392.9 مگابایت
شماره مدیا: 101367797
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:25:10-08
حجم فایل: 681 مگابایت
شماره مدیا: 101367765
توضیحات:
تلاش ایرانی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:19:18-10
حجم فایل: 522.3 مگابایت
شماره مدیا: 101367761
توضیحات: توبافی
حدیث سرو
کانال: شبکه مستند
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:37:00-06
حجم فایل: 1 مگابایت
شماره مدیا: 101367728
توضیحات: آیت الله محمد حسین طباطبایی ؛ ق 5 ؛ وصال
حاج رضوان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:17:51-16
حجم فایل: 483.2 مگابایت
شماره مدیا: 101367708
توضیحات:
مستند ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:29:28-24
حجم فایل: 797.9 مگابایت
شماره مدیا: 101367722
توضیحات: تهران ؛ غرب
لاتاری
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:28:15-16
حجم فایل: 764.6 مگابایت
شماره مدیا: 101367689
توضیحات:
حیات خانه ما
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:27:00-19
حجم فایل: 730.9 مگابایت
شماره مدیا: 101367693
توضیحات:
پارک ملی یلواستون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:48:27-15
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101367685
توضیحات:
قاب سلامت
کانال: شبکه مستند
ژانر:
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:39:44-10
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101369310
توضیحات:
دایره
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:53:27-16
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101369314
توضیحات:
آفتاب نهان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:28:06-01
حجم فایل: 760.3 مگابایت
شماره مدیا: 101369317
توضیحات: کاربردهای ماشین شتاب دهنده الترون رودترن
تاریخچه شهرآورد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:27:50-03
حجم فایل: 753.1 مگابایت
شماره مدیا: 101369323
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:18:06-01
حجم فایل: 489.8 مگابایت
شماره مدیا: 101369329
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 119
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:58:44-11
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101369341
توضیحات: کودکان فرشته اند
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:24:51-16
حجم فایل: 672.7 مگابایت
شماره مدیا: 101369338
توضیحات:
فرمانده
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:49:13-18
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101369375
توضیحات:
از جنس بلور
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:26:09-10
حجم فایل: 707.7 مگابایت
شماره مدیا: 101369372
توضیحات:
سینما حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 1:00:29-02
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101367530
توضیحات: سرزمین خانه خورشید
گنج دانش
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:29:31-11
حجم فایل: 798.8 مگابایت
شماره مدیا: 101369365
توضیحات:
چاهداشی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:28:16-14
حجم فایل: 765 مگابایت
شماره مدیا: 101369343
توضیحات:
آمازون سحرآمیز
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:40:58-20
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101369363
توضیحات:
قاب سلامت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:29:28-15
حجم فایل: 797.6 مگابایت
شماره مدیا: 101369453
توضیحات:
درون ذهن جانوران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:53:06-01
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101369496
توضیحات:
بمرنگ
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:30:11-08
حجم فایل: 816.8 مگابایت
شماره مدیا: 101369458
توضیحات:
کار آفرینان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:27:42-13
حجم فایل: 749.7 مگابایت
شماره مدیا: 101369491
توضیحات: مهندس مقیمی
روشنان آسمانی
کانال: شبکه مستند
ژانر:
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:28:17-14
حجم فایل: 765.6 مگابایت
شماره مدیا: 101369487
توضیحات: ق 3 ؛ رادکان
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:27:40-03
حجم فایل: 748.7 مگابایت
شماره مدیا: 101369484
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 120
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:25:53-02
حجم فایل: 700.4 مگابایت
شماره مدیا: 101369481
توضیحات:
ژیوان و ژیوار
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:30:53-18
حجم فایل: 836 مگابایت
شماره مدیا: 101369475
توضیحات:
به اضافه مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 2:20:53-11
حجم فایل: 3788.8 مگابایت
شماره مدیا: 101369471
توضیحات: بله آقای نخست وزیر
قاب سلامت
کانال: شبکه مستند
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:43:33-10
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101369694
توضیحات:
کوه آهن
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:45:26-05
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101369696
توضیحات:
علم مبارزه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:47:15-16
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101369689
توضیحات:
ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:28:20-10
حجم فایل: 766.7 مگابایت
شماره مدیا: 101369684
توضیحات:
بیراهه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:30:19-07
حجم فایل: 820.4 مگابایت
شماره مدیا: 101369682
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:25:39-16
حجم فایل: 694.4 مگابایت
شماره مدیا: 101369676
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 121
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:27:14-02
حجم فایل: 736.9 مگابایت
شماره مدیا: 101369674
توضیحات:
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 1:07:30-24
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101369666
توضیحات: هبوط
خانه ما
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:49:51-15
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101369664
توضیحات:
در جنگل راین قدیم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:47:35-07
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101369662
توضیحات:
قاب سلامت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:32:27-16
حجم فایل: 878.4 مگابایت
شماره مدیا: 101369762
توضیحات:
یک شبانه روز و پرستار کودک
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:24:31-12
حجم فایل: 663.6 مگابایت
شماره مدیا: 101369767
توضیحات:
جویندگان طلا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:43:25-03
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101369752
توضیحات:
نزدیک به آسمان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:50:27
مدت: 0:29:41-02
حجم فایل: 803.1 مگابایت
شماره مدیا: 101369749
توضیحات: الویر