ایلام
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-15 08:49:24
مدت: 0:29:35-08
حجم فایل: 800.6 مگابایت
شماره مدیا: 101312547
توضیحات: چرداول
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-15 08:49:24
مدت: 0:19:07-12
حجم فایل: 517.4 مگابایت
شماره مدیا: 101312544
توضیحات: تفسیر سوره نازعات آیت الله طالقانی ق 4
تعاونی برتر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-15 08:49:24
مدت: 0:29:24-07
حجم فایل: 795.6 مگابایت
شماره مدیا: 101312536
توضیحات: پرورش مرغ ایثارگران ابرکوه
ترتیل قرآن کریم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-15 08:49:24
مدت: 1:05:48-07
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101312532
توضیحات: حرم امامزاده حسین بن موسی بن جعفر ، جزء 18
یک چکه ماه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-15 08:49:24
مدت: 0:26:13-05
حجم فایل: 709.5 مگابایت
شماره مدیا: 101312529
توضیحات:
برای مهمانی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-15 08:49:24
مدت: 0:33:17-14
حجم فایل: 900.9 مگابایت
شماره مدیا: 101312527
توضیحات: ماه نهم
یک لقمه نان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-15 08:49:24
مدت: 0:30:22-21
حجم فایل: 822.1 مگابایت
شماره مدیا: 101312524
توضیحات: خیری ؛ دامغان
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-15 08:49:24
مدت: 1:07:15-02
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101312522
توضیحات: یادی بر باغ نظر
فرمانده
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-15 08:49:24
مدت: 0:54:22-08
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101312520
توضیحات:
اقیانوس آرام جنوبی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-15 08:49:24
مدت: 0:55:20-11
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101312518
توضیحات:
تاریخچه شهر آورد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-15 08:49:24
مدت: 0:30:34-21
حجم فایل: 827.5 مگابایت
شماره مدیا: 101312515
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-15 08:49:24
مدت: 0:24:58-07
حجم فایل: 675.6 مگابایت
شماره مدیا: 101312505
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-15 08:49:24
مدت: 0:29:53-14
حجم فایل: 808.8 مگابایت
شماره مدیا: 101312502
توضیحات: تفسیر سوره نازعات آیت الله طالقانی ق 3
آفتاب نهان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-15 08:49:24
مدت: 0:28:24-07
حجم فایل: 768.6 مگابایت
شماره مدیا: 101312498
توضیحات: پزشکی هسته ای چهار
تعاونی برتر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-15 08:49:24
مدت: 0:28:32-11
حجم فایل: 772.2 مگابایت
شماره مدیا: 101312496
توضیحات: تعاونی فخر هنر کرمان
ترتیل قرآن کریم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-15 08:49:24
مدت: 1:02:23-19
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101312493
توضیحات: حرم امامزاده حسین بن موسی بن جعفر ، جزء 17
ماشین زمان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-15 08:49:24
مدت: 0:44:01-18
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101312489
توضیحات:
مردان پایداری
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-15 08:49:24
مدت: 0:12:06-00
حجم فایل: 327.4 مگابایت
شماره مدیا: 101312486
توضیحات:
تکرار
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-15 08:49:24
مدت: 0:12:02-16
حجم فایل: 325.9 مگابایت
شماره مدیا: 101312483
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-15 08:49:24
مدت: 0:14:37-18
حجم فایل: 395.7 مگابایت
شماره مدیا: 101312481
توضیحات: تفسیر سوره نازعات آیت الله طالقانی ق 2