تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:21:54-22
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101495929
توضیحات:
نامه ای به مادرم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:31:30-13
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101495959
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:25:56-23
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101495931
توضیحات:
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:47:01-03
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101495990
توضیحات:
زندگی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:44:51-17
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101495935
توضیحات:
رزم آهنگ قصه بابا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 1:00:54-22
حجم فایل: 3276.8 مگابایت
شماره مدیا: 101495938
توضیحات:
کفش های جامانده در بهشت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:51:58-10
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101495943
توضیحات:
طراحی های عظیم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:45:41-14
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101493772
توضیحات:
معلم مهر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:34:53-14
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101493780
توضیحات:
قرارگاه بی قرار
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:29:28-15
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101493789
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:17:06-00
حجم فایل: 906.8 مگابایت
شماره مدیا: 101493795
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:25:20-22
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101493801
توضیحات:
به اضافه مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 1:58:03-05
حجم فایل: 6246.4 مگابایت
شماره مدیا: 101494858
توضیحات: بابایی ؛ دو حلقه DVD
بحرین
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:51:55-07
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101493769
توضیحات:
اسرار دنیای طوطی ها
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:49:28-04
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101494861
توضیحات:
ترین ها
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:19:13-06
حجم فایل: 1 مگابایت
شماره مدیا: 101493763
توضیحات: فاطمه حمامی نصر آبادی
تلاش ایرانی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:17:18-12
حجم فایل: 917.8 مگابایت
شماره مدیا: 101498011
توضیحات:
اسرار دنیای طوطی ها
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:49:50-22
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101497513
توضیحات:
بیراهه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:24:19-00
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101497597
توضیحات:
بازگویی تاریخ
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:46:08-21
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101497525
توضیحات: آتش در دریا
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:23:54-24
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101497506
توضیحات:
ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:29:40-14
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101497592
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:18:56-11
حجم فایل: 1 مگابایت
شماره مدیا: 101497503
توضیحات:
گنجینه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:42:36-01
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101497474
توضیحات: مستند فاجعه کربلا - ذکریا هاشمی
ضد گلوله
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:43:44-21
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101497468
توضیحات:
شب نور کپر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:26:08-22
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101497501
توضیحات:
انسان و طبیعت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:41:30-16
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101497463
توضیحات: مرز کانادا کوه های راکی
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:54:54-21
حجم فایل: 2867.2 مگابایت
شماره مدیا: 101497494
توضیحات:
مستند 7
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:48:39-12
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101492806
توضیحات:
ابوذر ها نمی میرند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:52:41-12
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101496968
توضیحات:
جویندگان طلا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:43:36-05
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101496971
توضیحات:
فرآیند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:20:32-22
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101496973
توضیحات:
تهرانگرد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:28:52-14
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101496976
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:24:27-15
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101496979
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:27:44-10
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101496981
توضیحات:
آقای بهورز
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:19:24-06
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101496984
توضیحات:
شهری برای همه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:30:14-04
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101496986
توضیحات:
اطلس استان کرمانشاه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:19:15-04
حجم فایل: 1 مگابایت
شماره مدیا: 101496989
توضیحات:
جنگ جهانی دوم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:58:35-04
حجم فایل: 3072 مگابایت
شماره مدیا: 101496991
توضیحات:
شوق خدمت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:29:12-18
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101496996
توضیحات:
ماه و خورشید
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:30:22-21
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101497000
توضیحات:
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:20:15-04
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101496957
توضیحات:
پرندگان ماهی خوار
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:21:12-19
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101496959
توضیحات:
نردبان
کانال: شبکه مستند
ژانر: هنری
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:59:16-15
حجم فایل: 3174.4 مگابایت
شماره مدیا: 101496952
توضیحات:
چاق کچل سیبیلو
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:27:06-00
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101496954
توضیحات:
ضد گلوله
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:28:03-04
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101496949
توضیحات:
ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:25:56-22
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101496947
توضیحات:
فراتر از عسل
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 1:28:30-14
حجم فایل: 4710.4 مگابایت
شماره مدیا: 101496944
توضیحات:
360 درجه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:27:34-09
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101496942
توضیحات:
استارت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:57:09-11
حجم فایل: 3072 مگابایت
شماره مدیا: 101496940
توضیحات:
استادان نوگرا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:35:41-02
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101496938
توضیحات:
آمریکا نگاهی از درون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:30:03-15
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101496934
توضیحات:
مردی از جنس آسمان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:28:39-04
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101496932
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:10:40-14
حجم فایل: 566.1 مگابایت
شماره مدیا: 101496930
توضیحات:
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 1:00:03-21
حجم فایل: 3174.4 مگابایت
شماره مدیا: 101496912
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:28:32-10
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101496928
توضیحات:
اقلیم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:30:44-22
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101496918
توضیحات:
شهری برای یک درخت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:28:05-13
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101496909
توضیحات:
شوق خدمت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:28:23-20
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101496907
توضیحات:
ضد گلوله
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:50:26-11
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101496905
توضیحات:
روباه های کوتوله
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:49:59-23
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101496903
توضیحات:
ساخت کارخانه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:43:22-00
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101500474
توضیحات:
اقلیم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:32:07-00
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101500476
توضیحات:
شهری برای یک درخت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:27:53-14
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101500482
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:26:39-04
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101500771
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:30:44-23
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101500779
توضیحات:
آخرین مرد ایستاده
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:41:22-10
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101500781
توضیحات:
مشاهیر تهران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:39:58-23
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101500783
توضیحات:
راهنمای سفر ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:29:29-13
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101500767
توضیحات:
پرسه در شهر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:33:44-22
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101500765
توضیحات:
ارتباطات مهندسی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:48:42-13
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101500785
توضیحات:
پرونده مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:29:58-20
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101500763
توضیحات:
ذهن زیبا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:40:59-24
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101500733
توضیحات:
پازل
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:24:28-03
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101500735
توضیحات:
ورزش در مسیر انقلاب
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:27:45-10
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101500738
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:15:51-03
حجم فایل: 840.6 مگابایت
شماره مدیا: 101500740
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:29:33-09
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101500742
توضیحات:
اقلیم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:31:12-07
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101500748
توضیحات:
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 1:04:43-11
حجم فایل: 3481.6 مگابایت
شماره مدیا: 101500751
توضیحات:
راز بقای بلوط ها
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-12 19:47:07
مدت: 0:40:34-20
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101500753
توضیحات: