گنجینه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 1:21:24-10
حجم فایل: 4300.8 مگابایت
شماره مدیا: 101491173
توضیحات:
روزگار رضاخانی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:24:09-22
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101496108
توضیحات: ق 9 ؛ راه آهن و راه های خصوصی
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:20:43-12
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101496130
توضیحات:
اسرار کیهان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:42:45-18
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101496112
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:26:21-10
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101496133
توضیحات:
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:56:17-08
حجم فایل: 2969.6 مگابایت
شماره مدیا: 101496100
توضیحات:
پازل
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:26:58-07
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101496118
توضیحات:
ورزش در مسیر انقلاب
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:26:12-07
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101496123
توضیحات:
ضد گلوله
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:37:47-21
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101496077
توضیحات:
زندگی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:47:49-05
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101496069
توضیحات:
طراحی های عظیم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:40:13-01
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101496543
توضیحات:
معلم مهر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:33:56-23
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101496546
توضیحات:
قرارگاه بی قرار
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:28:53-02
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101496551
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:20:13-04
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101496554
توضیحات:
روزگار رضاخانی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:25:17-02
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101496559
توضیحات: ق 10 ؛ مطبوعات رضاخانی
کسر الحدود
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:27:55-24
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101496471
توضیحات: شکست مرزها
دانش ایرانی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:12:09-10
حجم فایل: 644.6 مگابایت
شماره مدیا: 101496467
توضیحات:
شکارچیان بزرگ آفریقا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:48:28-16
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101496464
توضیحات:
در برابر طوفان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:40:34-05
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101497170
توضیحات:
علم ورزش
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:30:53-02
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101497167
توضیحات:
ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:23:51-04
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101497164
توضیحات:
بیراهه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:29:27-15
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101497160
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:26:33-10
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101497150
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:17:17-05
حجم فایل: 916.7 مگابایت
شماره مدیا: 101497158
توضیحات:
روزگار رضاخانی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:25:24-07
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101497146
توضیحات: ق 11 ؛ من حکم می کنم
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 1:01:59-12
حجم فایل: 3276.8 مگابایت
شماره مدیا: 101497142
توضیحات:
گنجینه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:31:15-16
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101497138
توضیحات:
ضد گلوله
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:43:56-16
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101497134
توضیحات:
انسان و طبیعت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:41:19-04
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101497131
توضیحات: اکوادور
در برابر طوفان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:34:04-03
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101490107
توضیحات:
حاج رضوان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:17:54-23
حجم فایل: 950.2 مگابایت
شماره مدیا: 101490343
توضیحات:
جویندگان طلا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:42:25-09
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101490345
توضیحات:
اطلس استان کرمانشاه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:25:09-22
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101490148
توضیحات:
ویشه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:08:28-02
حجم فایل: 449.5 مگابایت
شماره مدیا: 101490347
توضیحات:
فرآیند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:18:19-12
حجم فایل: 971.8 مگابایت
شماره مدیا: 101490349
توضیحات:
برنامه مشکل دارد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت:
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101490351
توضیحات:
برنامه مشکل دارد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت:
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101490352
توضیحات:
برنامه مشکل دارد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت:
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101490353
توضیحات:
تهرانگرد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:32:50-05
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101490355
توضیحات:
روزگار رضاخانی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:20:30-13
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101490361
توضیحات: ق 12 ؛ روحانیت در برابر رضا شاه
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:25:06-01
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101490359
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:28:21-10
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101490357
توضیحات:
چنگ جهانی دوم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:46:52-16
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101490365
توضیحات:
شهری برای همه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:30:12-17
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101490363
توضیحات:
ضد گلوله
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:40:01-22
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101490367
توضیحات:
دریای دست نیافتنی بوثنی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:48:05-05
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101490151
توضیحات:
نردبان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 1:00:06-00
حجم فایل: 3174.4 مگابایت
شماره مدیا: 101490126
توضیحات:
تولد سرد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:19:34-09
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101490131
توضیحات:
پرسه در شهر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:33:34-09
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101490133
توضیحات:
به اضافه مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 2:01:27-20
حجم فایل: 6451.2 مگابایت
شماره مدیا: 101490140
توضیحات: رقص روی سیم خاردار
اولین برخورد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:32:49-06
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101490122
توضیحات:
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:19:43-12
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101490120
توضیحات:
سینما مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 1:21:41-11
حجم فایل: 4300.8 مگابایت
شماره مدیا: 101490145
توضیحات: تجارت بروکسل
ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:29:36-07
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101490118
توضیحات:
360 درجه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:26:53-23
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101490116
توضیحات:
استارت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:57:34-05
حجم فایل: 3072 مگابایت
شماره مدیا: 101490112
توضیحات:
آمریکا نگاهی از درون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:20:35-20
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101495502
توضیحات:
دیار مهر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:35:42-01
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101495504
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:10:25-06
حجم فایل: 552.5 مگابایت
شماره مدیا: 101495507
توضیحات:
تولد سرد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:19:31-00
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101495500
توضیحات:
روزگار رضاخانی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:26:45-10
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101495496
توضیحات: ق 13 ؛ طلای سیاه
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:27:02-03
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101495498
توضیحات:
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:55:00-20
حجم فایل: 2867.2 مگابایت
شماره مدیا: 101495482
توضیحات:
سرزمین خانه خورشید
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:54:56-05
حجم فایل: 2867.2 مگابایت
شماره مدیا: 101495476
توضیحات:
ضد گلوله
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:45:34-09
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101495474
توضیحات:
درمان حیات وحش
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:53:39-02
حجم فایل: 2867.2 مگابایت
شماره مدیا: 101495472
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:26:19-12
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101497224
توضیحات:
روزگار رضاخانی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:22:43-00
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101497229
توضیحات: ق 14 ؛ از تهران تا ژوهانسبورگ
مشاهیر تهران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:36:52-03
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101497210
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:29:57-10
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101497220
توضیحات:
ارتباطات مهندسی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:48:57-23
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101497203
توضیحات:
دیار مهر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:35:31-24
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101497197
توضیحات:
آمریکا نگاهی از درون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:20:33-22
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101497192
توضیحات:
افطار در مسکو
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:54:20-08
حجم فایل: 2867.2 مگابایت
شماره مدیا: 101497187
توضیحات:
پرسه در شهر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:35:36-19
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101497180
توضیحات:
پرونده مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:28:27-04
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101497177
توضیحات:
سرزمین خرس ها
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:47:49-06
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101497174
توضیحات:
ذهن زیبا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:45:53-17
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101495917
توضیحات:
پازل
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:35:43-22
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101495919
توضیحات:
ورزش در مسیر انقلاب
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:03:41
مدت: 0:23:51-16
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101495925
توضیحات: