گیاهان بدرفتار
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:42:38
مدت: 0:40:37-00
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101288688
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:42:38
مدت: 0:17:48-03
حجم فایل: 481.6 مگابایت
شماره مدیا: 101287601
توضیحات: کلام آیت الله طالقانی در مورد اعجاز قرآن ؛ ق 4
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:42:38
مدت: 0:27:31-21
حجم فایل: 745.2 مگابایت
شماره مدیا: 101281437
توضیحات: کلام آیت الله امامی کاشانی دی ماه 1360 ؛ ق 1
صفیر انس
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:42:38
مدت: 0:07:31-10
حجم فایل: 203.7 مگابایت
شماره مدیا: 101280974
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:42:38
مدت: 0:14:52-20
حجم فایل: 402.7 مگابایت
شماره مدیا: 101280966
توضیحات: کلام آیت الله مکارم در مورد جهان هستی مرداد 1365 ؛ ق 2
آخر الزمان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:42:38
مدت: 0:42:10-00
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101275945
توضیحات: ق 7
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:42:38
مدت: 0:24:53-11
حجم فایل: 673.8 مگابایت
شماره مدیا: 101271578
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 89
آخر الزمان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:42:38
مدت: 0:51:06-14
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101269967
توضیحات: ق 5 ؛ رستگاران
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:42:38
مدت: 0:22:55-02
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101269849
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 87
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:42:38
مدت: 0:10:36-04
حجم فایل: 498.3 مگابایت
شماره مدیا: 101268338
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 83
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:42:38
مدت: 0:27:47-23
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101268320
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 81
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:42:38
مدت: 0:26:27-03
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101268272
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 80
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:42:38
مدت: 0:29:42-15
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101268132
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 79
لئونارد داوینچی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:42:38
مدت: 0:47:33-23
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101268107
توضیحات:
آخر الزمان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:42:38
مدت: 0:50:03-04
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101267900
توضیحات: ق 4
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:42:38
مدت: 0:24:05-01
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101267778
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 82
لئونارد داوینچی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:42:38
مدت: 0:42:27-03
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101267770
توضیحات:
آخر الزمان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:42:38
مدت: 0:50:13-16
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101267731
توضیحات: ق 3
آخر الزمان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:42:38
مدت: 0:50:10-07
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101267523
توضیحات: ق 2
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:42:38
مدت: 0:28:36-03
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101267495
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 78