گنجینه های زمین
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:51:08-09
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101418366
توضیحات:
گذر از دره ها
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:36:49-17
حجم فایل: 996.4 مگابایت
شماره مدیا: 101418361
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:29:57-10
حجم فایل: 810.6 مگابایت
شماره مدیا: 101418407
توضیحات: مواضع حزب جمهوری اسلامی ؛ ق 23
انسان و طبیعت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:38:30-11
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101418373
توضیحات: صحرای ساهارا
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:25:21-19
حجم فایل: 686.2 مگابایت
شماره مدیا: 101418410
توضیحات:
گذر از دره ها
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:36:42-01
حجم فایل: 993 مگابایت
شماره مدیا: 101418243
توضیحات:
ضد گلوله
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:44:55-12
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101418389
توضیحات:
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:49:38-17
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101418404
توضیحات: نفت سیاه
میهمان پروانه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:29:18-01
حجم فایل: 792.7 مگابایت
شماره مدیا: 101418423
توضیحات:
نزدیک به آسمان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:38:10-21
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101415638
توضیحات: ساوه فصل اول
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:30:56-23
حجم فایل: 837.5 مگابایت
شماره مدیا: 101418467
توضیحات: مواضع حزب جمهوری اسلامی ؛ ق 24
جویندگان طلا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:43:21-22
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101418434
توضیحات:
تهرانگرد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:29:17-02
حجم فایل: 792.3 مگابایت
شماره مدیا: 101418489
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:25:04-03
حجم فایل: 678.3 مگابایت
شماره مدیا: 101418493
توضیحات:
گفتگویی با تاریخ
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:54:26-03
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101418497
توضیحات:
گذر از دره ها
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:35:08-11
حجم فایل: 950.8 مگابایت
شماره مدیا: 101418510
توضیحات:
پیشمرگان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:24:44-20
حجم فایل: 669.5 مگابایت
شماره مدیا: 101418461
توضیحات:
نردبان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:59:33-19
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101418457
توضیحات:
ضد گلوله
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:26:36-20
حجم فایل: 720.2 مگابایت
شماره مدیا: 101418453
توضیحات:
خیر النسا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:31:43-00
حجم فایل: 858.2 مگابایت
شماره مدیا: 101418455
توضیحات:
حیات وحش ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:30:05-02
حجم فایل: 814.2 مگابایت
شماره مدیا: 101417681
توضیحات:
پایان سرکشی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:30:36-19
حجم فایل: 828.3 مگابایت
شماره مدیا: 101417672
توضیحات:
داستان سینما
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:52:53-14
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101417655
توضیحات:
عمار انقلاب
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:12:36-19
حجم فایل: 341.2 مگابایت
شماره مدیا: 101417632
توضیحات: آیت الله مهدوی کنی
ژیوان و ژیوار
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:30:51-01
حجم فایل: 834.7 مگابایت
شماره مدیا: 101417628
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:30:56-22
حجم فایل: 837.5 مگابایت
شماره مدیا: 101417626
توضیحات: مواضع حزب جمهوری اسلامی ؛ ق 25
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:30:09-09
حجم فایل: 816 مگابایت
شماره مدیا: 101417624
توضیحات:
روستا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:29:07-23
حجم فایل: 788.3 مگابایت
شماره مدیا: 101417622
توضیحات: اسفاد قاین
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:54:24-06
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101417606
توضیحات: رویای مسی
سینما حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:51:23-07
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101417601
توضیحات:
ضد گلوله
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:42:42-01
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101417597
توضیحات:
مهاجرت های بزرگ
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:49:17-14
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101417595
توضیحات:
برنامه شیطان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:06:28-14
حجم فایل: 175.1 مگابایت
شماره مدیا: 101426003
توضیحات: ق 10
گلستان نگارستان ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:25:04-03
حجم فایل: 678.2 مگابایت
شماره مدیا: 101426005
توضیحات:
روستا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:29:05-14
حجم فایل: 787.2 مگابایت
شماره مدیا: 101426007
توضیحات: اسفار
شش درجه ای که دنیا را تغییر می دهد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:44:37-06
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101426009
توضیحات:
امید اسلام
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:37:58-18
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101426001
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:26:21-21
حجم فایل: 713.4 مگابایت
شماره مدیا: 101425999
توضیحات: مواضع حزب جمهوری اسلامی ؛ ق 26
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:26:00-19
حجم فایل: 703.8 مگابایت
شماره مدیا: 101425997
توضیحات:
گذر از دره ها
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:33:41-00
حجم فایل: 911.3 مگابایت
شماره مدیا: 101425995
توضیحات:
مرز فراموشی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:45:19-12
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101425993
توضیحات:
راهنمای سفر ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:28:44-11
حجم فایل: 777.6 مگابایت
شماره مدیا: 101425991
توضیحات:
تکیه بر باد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:28:05-02
حجم فایل: 759.9 مگابایت
شماره مدیا: 101425989
توضیحات:
داستان غذاها
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:24:07-11
حجم فایل: 652.9 مگابایت
شماره مدیا: 101425987
توضیحات:
آدرنالین
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:24:11-08
حجم فایل: 654.3 مگابایت
شماره مدیا: 101425985
توضیحات:
حیات وحش چین
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:49:48-06
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101425983
توضیحات:
گذر از دره ها
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:33:41-04
حجم فایل: 911.4 مگابایت
شماره مدیا: 101431009
توضیحات:
هفت شگفتی جهان صنعت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:45:38-20
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101431007
توضیحات: سد هوور
روستا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:21:54-20
حجم فایل: 592.9 مگابایت
شماره مدیا: 101431004
توضیحات:
خواب های سیاه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:55:30-07
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101431000
توضیحات:
ضد گلوله
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:44:09-15
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101430998
توضیحات:
سیاره زمین
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:50:25-12
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101430996
توضیحات: بیابان ها
طراحی های عظیم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:45:02-16
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101423936
توضیحات:
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:49:49-06
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101423939
توضیحات: آب و جان
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:24:15-01
حجم فایل: 656.2 مگابایت
شماره مدیا: 101423933
توضیحات: مواضع حزب جمهوری اسلامی ؛ ق 27
معلم مهر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:25:42-12
حجم فایل: 695.6 مگابایت
شماره مدیا: 101423928
توضیحات:
مشاهیر تهران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:40:37-05
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101423925
توضیحات: داوود رشیدی
خواب های سیاه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:55:10-20
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101423941
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:25:32-11
حجم فایل: 691.1 مگابایت
شماره مدیا: 101423919
توضیحات: مواضع حزب جمهوری اسلامی ؛ ق 28
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:25:05-23
حجم فایل: 679.1 مگابایت
شماره مدیا: 101423885
توضیحات:
به اضافه مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 1:38:31-19
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101423870
توضیحات: آقای سبز
گذر از دره ها
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:37:44-23
حجم فایل: 1 مگابایت
شماره مدیا: 101423876
توضیحات:
دانش ایرانی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:13:45-21
حجم فایل: 372.6 مگابایت
شماره مدیا: 101423850
توضیحات:
نمادهای حیات وحش
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:49:26-05
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101423845
توضیحات:
ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:26:12-07
حجم فایل: 709 مگابایت
شماره مدیا: 101431362
توضیحات:
گنجینه های زمین
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:49:44-23
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101431364
توضیحات:
بیراهه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:27:31-11
حجم فایل: 744.7 مگابایت
شماره مدیا: 101431357
توضیحات:
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:57:07-23
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101431347
توضیحات: دغدغه های یک زوج کهنسال
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:17:53-02
حجم فایل: 483.9 مگابایت
شماره مدیا: 101431354
توضیحات: مواضع حزب جمهوری اسلامی ؛ ق 29
گنجینه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 1:00:56-19
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101431342
توضیحات: خواف 1352
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 1:02:17-14
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101431351
توضیحات:
ضد گلوله
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:44:22-20
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101431339
توضیحات:
انسان و طبیعت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:33:31-24
حجم فایل: 907.3 مگابایت
شماره مدیا: 101431337
توضیحات: چین طوفان پارما
نگین کویر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:41:05-13
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101431142
توضیحات:
عملیات سفید
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:27:18-24
حجم فایل: 739.1 مگابایت
شماره مدیا: 101431146
توضیحات:
جویندگان طلا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:42:46-06
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101431164
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:31:11-17
حجم فایل: 844.1 مگابایت
شماره مدیا: 101431151
توضیحات: کلاس درس مرحوم آیت الله راستی کاشانی
نزدیک به آسمان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:36:48-06
حجم فایل: 995.8 مگابایت
شماره مدیا: 101431158
توضیحات: ساوه فصل دوم
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:28:49-17
حجم فایل: 780 مگابایت
شماره مدیا: 101431149
توضیحات:
جنگ جهانی اول
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:05:46
مدت: 0:46:02-16
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101431139
توضیحات: