نمادهای حیات وحش
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:51:05-05
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101418792
توضیحات:
تلاش ایرانی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:13:05-04
حجم فایل: 354.2 مگابایت
شماره مدیا: 101418803
توضیحات:
مشاهیر تهران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:33:12-14
حجم فایل: 898.6 مگابایت
شماره مدیا: 101419025
توضیحات: سید علی موسوی گرمارودی
معلم مهر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:31:10-13
حجم فایل: 843.5 مگابایت
شماره مدیا: 101419027
توضیحات:
گنجینه های زمین
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:49:46-13
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101419023
توضیحات:
بیراهه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:29:34-23
حجم فایل: 800.4 مگابایت
شماره مدیا: 101419017
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:25:19-01
حجم فایل: 685 مگابایت
شماره مدیا: 101419006
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:27:50-10
حجم فایل: 753.3 مگابایت
شماره مدیا: 101419014
توضیحات: مواضع حزب جمهوری اسلامی ؛ ق 17
ناخدا بابو
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:54:32-02
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101418984
توضیحات:
روستا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:29:52-04
حجم فایل: 808.1 مگابایت
شماره مدیا: 101419002
توضیحات: نو فرست
گنجینه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:41:03-18
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101418978
توضیحات: سرخه شکر
ضد گلوله
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:44:46-12
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101418961
توضیحات:
جویندگان طلا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:43:27-20
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101431733
توضیحات:
نزدیک به آسمان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:32:18-06
حجم فایل: 874 مگابایت
شماره مدیا: 101431729
توضیحات: سرزمین مقدس
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:30:17-18
حجم فایل: 819.8 مگابایت
شماره مدیا: 101420999
توضیحات: مواضع حزب جمهوری اسلامی ؛ ق 18
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:24:47-00
حجم فایل: 670.5 مگابایت
شماره مدیا: 101420995
توضیحات:
آثار عجم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 1:01:18-15
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101419266
توضیحات:
تهرانگرد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:35:12-24
حجم فایل: 952.9 مگابایت
شماره مدیا: 101421002
توضیحات:
گفتگویی با تاریخ
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:45:41-18
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101419264
توضیحات:
قصه رسیدن
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:26:31-04
حجم فایل: 717.5 مگابایت
شماره مدیا: 101419256
توضیحات:
پیشمرگان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:31:25-13
حجم فایل: 850.3 مگابایت
شماره مدیا: 101419247
توضیحات:
تلاش ایرانی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:15:50-07
حجم فایل: 428.5 مگابایت
شماره مدیا: 101420989
توضیحات:
حدیث سرو
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:31:50-22
حجم فایل: 861.8 مگابایت
شماره مدیا: 101431940
توضیحات: ق 1 ؛ گوهر مراد ؛ آیت الله جوادی آملی
گفتگویی با تاریخ
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:45:33-02
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101431935
توضیحات:
به اضافه مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 2:10:48-09
حجم فایل: 3584 مگابایت
شماره مدیا: 101431930
توضیحات: فصل هرس
تجارت مرگ
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:50:09-15
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101431921
توضیحات:
به اضافه مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 2:11:06-24
حجم فایل: 3584 مگابایت
شماره مدیا: 101409325
توضیحات: فصل هرس
نردبان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:59:35-24
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101431912
توضیحات:
سینمای مقدس
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:40:06-15
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101431897
توضیحات:
روایتی از زندگی استاد عبدالحسین مشهور
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:28:29-09
حجم فایل: 770.8 مگابایت
شماره مدیا: 101431893
توضیحات:
ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:27:23-11
حجم فایل: 741 مگابایت
شماره مدیا: 101431891
توضیحات:
چوگان فرزند ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:31:32-14
حجم فایل: 853.4 مگابایت
شماره مدیا: 101431889
توضیحات:
استارت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:43:28-08
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101431884
توضیحات:
داستان سینما
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:51:45-15
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101431878
توضیحات:
باغبان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:28:43-05
حجم فایل: 777 مگابایت
شماره مدیا: 101432918
توضیحات:
پیدایش آمریکای شمالی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:49:40-20
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101432920
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:29:14-19
حجم فایل: 791.4 مگابایت
شماره مدیا: 101432924
توضیحات: مواضع حزب جمهوری اسلامی ؛ ق 19
ژیوان و ژیوار
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:31:13-11
حجم فایل: 844.8 مگابایت
شماره مدیا: 101432922
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:25:32-15
حجم فایل: 691.1 مگابایت
شماره مدیا: 101432916
توضیحات:
روستا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:26:34-10
حجم فایل: 719.1 مگابایت
شماره مدیا: 101432914
توضیحات: ازمغیان
بودن بدون درد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:50:03-06
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101432912
توضیحات:
سینما حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:40:11-11
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101432910
توضیحات:
ضد گلوله
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:44:15-05
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101432908
توضیحات:
مهاجرت های بزرگ
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:49:04-17
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101432901
توضیحات:
حیات وحش ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:57:04-20
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101417569
توضیحات:
داستان غذاها
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:51:52-19
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101417567
توضیحات:
تکیه بر باد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:28:32-18
حجم فایل: 772.5 مگابایت
شماره مدیا: 101417565
توضیحات:
راهنمای سفر ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:26:57-21
حجم فایل: 729.8 مگابایت
شماره مدیا: 101417563
توضیحات:
ساحل فراموشی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:40:37-11
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101417561
توضیحات: ق 2
گذر از دره ها
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:35:03-09
حجم فایل: 948.5 مگابایت
شماره مدیا: 101417559
توضیحات: دالامپر
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:25:55-03
حجم فایل: 701.3 مگابایت
شماره مدیا: 101417557
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:31:05-18
حجم فایل: 841.4 مگابایت
شماره مدیا: 101417555
توضیحات: مواضع حزب جمهوری اسلامی ؛ ق 20
قرارگاه بی قرار
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:36:02-22
حجم فایل: 975.4 مگابایت
شماره مدیا: 101417553
توضیحات:
برنامه شیطان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:07:42-06
حجم فایل: 208.4 مگابایت
شماره مدیا: 101417551
توضیحات: ق 9
گلستان نگارستان ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:12:49-11
حجم فایل: 346.9 مگابایت
شماره مدیا: 101417549
توضیحات:
جادوی روستا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:34:08-23
حجم فایل: 924 مگابایت
شماره مدیا: 101417547
توضیحات:
روستا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:26:17-17
حجم فایل: 711.5 مگابایت
شماره مدیا: 101417545
توضیحات: ازمیغان
گلستان نگارستان ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:12:42-06
حجم فایل: 343.6 مگابایت
شماره مدیا: 101417571
توضیحات:
هفت شگفتی جهان صنعت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:48:00-12
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101417575
توضیحات: راه آهنین
گذر از دره ها
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:35:24-23
حجم فایل: 958.2 مگابایت
شماره مدیا: 101417573
توضیحات: دالامپر
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:58:30-06
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101417583
توضیحات: مستند خوشه انار
تاریخچه شهر آورد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:30:53-05
حجم فایل: 835.7 مگابایت
شماره مدیا: 101417579
توضیحات:
پازل
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:26:41-16
حجم فایل: 722.3 مگابایت
شماره مدیا: 101417577
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:30:41-15
حجم فایل: 830.6 مگابایت
شماره مدیا: 101417581
توضیحات: مواضع حزب جمهوری اسلامی ؛ ق 6
مجاهدین خلق
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:43:50-18
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101417585
توضیحات:
ضد گلوله
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:46:42-14
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101417587
توضیحات:
سینما مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 1:29:33-04
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101417685
توضیحات: بابی مور
سیاره زمین
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:50:35-17
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101417589
توضیحات: غارها
به اضافه مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 1:56:54-13
حجم فایل: 3174.4 مگابایت
شماره مدیا: 101418251
توضیحات: کاغذ درنگ مچاله
به اضافه مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 1:57:06-04
حجم فایل: 3174.4 مگابایت
شماره مدیا: 101418197
توضیحات: کاغذ درنگ مچاله
مشاهیر تهران
کانال: شبکه مستند
ژانر:
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:36:21-19
حجم فایل: 983.9 مگابایت
شماره مدیا: 101418026
توضیحات: دست نوشته های یک قرن مرحوم پرفسور گنجی
طراحی های عظیم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:42:44-18
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101417992
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:25:56-21
حجم فایل: 702.1 مگابایت
شماره مدیا: 101418239
توضیحات: مواضع حزب جمهوری اسلامی ؛ ق 22
گذر از دره ها
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:36:29-14
حجم فایل: 987.4 مگابایت
شماره مدیا: 101418237
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:25:45-22
حجم فایل: 697.3 مگابایت
شماره مدیا: 101418219
توضیحات: مواضع حزب جمهوری اسلامی ؛ ق 22
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:27:19-10
حجم فایل: 739.3 مگابایت
شماره مدیا: 101418241
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:26:59-06
حجم فایل: 730.2 مگابایت
شماره مدیا: 101418223
توضیحات:
تلاش ایرانی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:14:15-16
حجم فایل: 385.9 مگابایت
شماره مدیا: 101418248
توضیحات:
نمادهای حیات وحش
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:49:58-21
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101418347
توضیحات:
بیراهه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:28:00
مدت: 0:32:30-13
حجم فایل: 879.6 مگابایت
شماره مدیا: 101418353
توضیحات: