انسان و طبیعت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:38:59-08
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101372897
توضیحات: جزایر اقیانوس آرام
قاب سلامت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:38:58-21
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101372689
توضیحات:
عنبر سیلین
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:20:45-22
حجم فایل: 561.9 مگابایت
شماره مدیا: 101372695
توضیحات:
جویندگان طلا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:42:58-09
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101372709
توضیحات:
نزدیک به آسمان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:29:06-01
حجم فایل: 787.3 مگابایت
شماره مدیا: 101372721
توضیحات: خرقان
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:17:21-09
حجم فایل: 469.6 مگابایت
شماره مدیا: 101372758
توضیحات: جهان در سال 60
تهرانگرد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:31:30-00
حجم فایل: 852.3 مگابایت
شماره مدیا: 101372756
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:28:49-17
حجم فایل: 780 مگابایت
شماره مدیا: 101372760
توضیحات:
این سه مرزبان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:23:55-00
حجم فایل: 647.1 مگابایت
شماره مدیا: 101372767
توضیحات:
تلاش ایرانی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:24:52-01
حجم فایل: 672.8 مگابایت
شماره مدیا: 101372763
توضیحات: مسیر گمشده
بادام باران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:33:55-22
حجم فایل: 918 مگابایت
شماره مدیا: 101372772
توضیحات:
ناگفته های تاریخ آمریکا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:58:15-14
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101372775
توضیحات:
دشت نیشابور
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:31:15-04
حجم فایل: 845.5 مگابایت
شماره مدیا: 101372781
توضیحات:
آخرین شناسایی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:24:43-00
حجم فایل: 668.8 مگابایت
شماره مدیا: 101372785
توضیحات:
آفریقای رام نشده
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:47:51-16
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101372799
توضیحات:
از جنس بلور
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:29:16-03
حجم فایل: 791.9 مگابایت
شماره مدیا: 101376045
توضیحات:
نردبان
کانال: شبکه مستند
ژانر: هنری
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:59:09-09
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101376031
توضیحات:
سینما مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 1:26:32-11
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101376040
توضیحات: مردمان خوب
نوای دل
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:15:03-04
حجم فایل: 407.2 مگابایت
شماره مدیا: 101376035
توضیحات: خدیجه رزداری
بزنگاه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:37:26-17
حجم فایل: 1 مگابایت
شماره مدیا: 101376027
توضیحات: مازیار بیژنی
حامی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:20:29-01
حجم فایل: 554.2 مگابایت
شماره مدیا: 101376024
توضیحات:
حیات وحش ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:35:58-21
حجم فایل: 973.6 مگابایت
شماره مدیا: 101376020
توضیحات:
ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:28:22-21
حجم فایل: 767.9 مگابایت
شماره مدیا: 101376017
توضیحات:
نماگرد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:29:31-12
حجم فایل: 798.8 مگابایت
شماره مدیا: 101376011
توضیحات:
کشتی جویبار مازندران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:50:54-12
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101376004
توضیحات:
داستان سینما
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:57:42-13
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101375999
توضیحات:
قاب سلامت
کانال: شبکه مستند
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:24:47-20
حجم فایل: 671 مگابایت
شماره مدیا: 101376210
توضیحات:
حامی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:20:32-11
حجم فایل: 555.8 مگابایت
شماره مدیا: 101376203
توضیحات:
پریدن از روی دیوار آتش
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:59:04-15
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101385395
توضیحات:
سازندگان بزرگ
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:43:52-03
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101376200
توضیحات:
کوچه های خورشید
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:20:31-23
حجم فایل: 555.6 مگابایت
شماره مدیا: 101376195
توضیحات:
سینما حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: هنری
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:57:02-17
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101385404
توضیحات: شهری برای یک درخت
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:23:06-24
حجم فایل: 625.5 مگابایت
شماره مدیا: 101376187
توضیحات: سخنرانی شهید محمد علی رجایی
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:53:26-17
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101385407
توضیحات: گوشاییش
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:23:44-22
حجم فایل: 642.6 مگابایت
شماره مدیا: 101376183
توضیحات:
خواهران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:34:48-19
حجم فایل: 941.9 مگابایت
شماره مدیا: 101376207
توضیحات:
ضد گلوله
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:50:43-23
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101385399
توضیحات:
پادشاهی وحش
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:47:13-06
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101385397
توضیحات:
روشنن آسمان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:23:02-16
حجم فایل: 623.5 مگابایت
شماره مدیا: 101380452
توضیحات: ق 5
طراحی های عظیم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:45:56-22
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101380476
توضیحات:
رزم آهنگ
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:37:38-17
حجم فایل: 1 مگابایت
شماره مدیا: 101380478
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:19:38-15
حجم فایل: 531.5 مگابایت
شماره مدیا: 101380471
توضیحات: بیانات رهبر انقلاب در دومین سالگرد انفجار دفتر نخست وزیری
حیات وحش بالتیک
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:46:36-06
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101380473
توضیحات:
به اضافه مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 2:05:46-23
حجم فایل: 3379.2 مگابایت
شماره مدیا: 101380482
توضیحات: تکرار آوانتاژ
دوربین مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:09:06-13
حجم فایل: 246.4 مگابایت
شماره مدیا: 101380461
توضیحات: اختتامیه جشنواره فیلم مستند
کارآفرینان
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:26:49-05
حجم فایل: 725.6 مگابایت
شماره مدیا: 101380459
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:24:52-03
حجم فایل: 672.8 مگابایت
شماره مدیا: 101380455
توضیحات:
قاب سلامت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:37:55-00
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101385304
توضیحات:
ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:28:20-16
حجم فایل: 766.9 مگابایت
شماره مدیا: 101385302
توضیحات:
بیراهه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:28:55-24
حجم فایل: 782.8 مگابایت
شماره مدیا: 101385300
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:24:59-20
حجم فایل: 676.3 مگابایت
شماره مدیا: 101385294
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:18:37-18
حجم فایل: 504 مگابایت
شماره مدیا: 101385296
توضیحات: سخنرانی رهبری درباره شهیدان دفتر نخست وزیری ق 3
شولیز
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:50:38-03
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101385284
توضیحات:
یاد و یادگار
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:57:14-17
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101385279
توضیحات:
ضد گلوله
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:45:29-24
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101385276
توضیحات:
سفر در خانه
کانال: شبکه مستند
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:43:03-08
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101379137
توضیحات: ق 1
انسان و طبیعت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:42:12-17
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101385261
توضیحات: کاستاریکا
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:53:00-05
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101385211
توضیحات: چشم سوم
ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:28:31-00
حجم فایل: 771.6 مگابایت
شماره مدیا: 101385001
توضیحات:
قاب سلامت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 1:26:57-15
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101384962
توضیحات:
جویندگان طلا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:40:54-00
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101384950
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:26:20-22
حجم فایل: 712.9 مگابایت
شماره مدیا: 101384463
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:19:43-11
حجم فایل: 533.7 مگابایت
شماره مدیا: 101384474
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 128
تهرانگرد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:25:22-07
حجم فایل: 686.5 مگابایت
شماره مدیا: 101384572
توضیحات:
هشت بهانه ی کوچک برای یادآوری
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:43:56-22
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101384454
توضیحات:
گفتگو با پوتین
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:55:39-04
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101384448
توضیحات:
قصه های آب
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 1:02:58-07
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101384439
توضیحات:
آفریقای رام نشده
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:49:51-04
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101384435
توضیحات:
نزدیک به آسمان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:31:16-15
حجم فایل: 846.2 مگابایت
شماره مدیا: 101384944
توضیحات:
عشق بدون دمپایی سفید
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:49:31-00
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101380323
توضیحات:
به اضافه مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 2:03:57-03
حجم فایل: 3379.2 مگابایت
شماره مدیا: 101380316
توضیحات: آوانتاژ
سینما حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:28:51-02
حجم فایل: 780.5 مگابایت
شماره مدیا: 101380321
توضیحات:
داستان ابر اتومبیل ها
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 1:22:48-10
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101380313
توضیحات:
نردبان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:58:55-23
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101380310
توضیحات:
پارا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:44:28-15
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101380308
توضیحات:
ترین ها
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:20:41-14
حجم فایل: 559.8 مگابایت
شماره مدیا: 101380306
توضیحات: قهرمان
حیات وحش ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:29:09-09
حجم فایل: 788.9 مگابایت
شماره مدیا: 101380304
توضیحات:
ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:30:40-15
حجم فایل: 830 مگابایت
شماره مدیا: 101380300
توضیحات:
نماگرد
کانال: شبکه مستند
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:30:13-18
حجم فایل: 817.9 مگابایت
شماره مدیا: 101380298
توضیحات:
استارت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:49:27
مدت: 0:49:53-13
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101380295
توضیحات: