360 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-03-01 01:00:00
مدت: 01:27:00
حجم فایل: 1740 مگابایت
شماره مدیا: 100857870
توضیحات:
360 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-03-05 18:15:00
مدت: 01:27:00
حجم فایل: 1740 مگابایت
شماره مدیا: 100857872
توضیحات:
360 درجه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:44:29
مدت: 0:26:53-23
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101490116
توضیحات:
360 درجه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:44:29
مدت: 0:27:34-09
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101496942
توضیحات:
360 درجه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:44:29
مدت: 0:28:19-23
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101502435
توضیحات:
360 درجه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:44:29
مدت: 0:28:11-18
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101504371
توضیحات:
360 درجه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:44:29
مدت: 0:24:55-24
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101502023
توضیحات:
360درجه
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-10-20 03:30:00
مدت: 00:25:00
حجم فایل: 500 مگابایت
شماره مدیا: 100245856
توضیحات: ترک اعتیاد/رضا
360درجه
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-10-21 03:30:00
مدت: 00:25:00
حجم فایل: 500 مگابایت
شماره مدیا: 100245617
توضیحات: رهایی ازاعتیاد
360درجه
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-10-26 03:30:00
مدت: 00:25:00
حجم فایل: 500 مگابایت
شماره مدیا: 100244186
توضیحات: فردی که 9سال است ازاعتیادپاک شده است
360درجه
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-10-27 03:30:00
مدت: 00:27:00
حجم فایل: 540 مگابایت
شماره مدیا: 100243858
توضیحات: موادمخدر(محمد)
360درجه
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-11-02 03:30:00
مدت: 00:23:00
حجم فایل: 460 مگابایت
شماره مدیا: 100242447
توضیحات: موادمخدر/محمد
360درجه
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-11-03 03:30:00
مدت: 00:22:00
حجم فایل: 440 مگابایت
شماره مدیا: 100242051
توضیحات: رهایی ازاعتیاد
360درجه
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-12-05 03:30:00
مدت: 00:24:00
حجم فایل: 480 مگابایت
شماره مدیا: 100231749
توضیحات: گفتگوی بارضارویگری/اعتیاد
360درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-02-18 01:40:00
مدت: 01:13:00
حجم فایل: 1460 مگابایت
شماره مدیا: 100857862
توضیحات:
360درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-02-22 18:05:00
مدت: 01:13:00
حجم فایل: 1460 مگابایت
شماره مدیا: 100857864
توضیحات:
365 روز در ریز یخ های قطب جنوب
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1392-03-19 01:20:00
مدت: 00:58:00
حجم فایل: 1160 مگابایت
شماره مدیا: 100873919
توضیحات:
365 روز در ریز یخ های قطب جنوب
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1392-03-19 19:15:00
مدت: 00:58:00
حجم فایل: 1160 مگابایت
شماره مدیا: 100873921
توضیحات:
365 روز زیر یخ های قطب های جنوب
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-04-11 15:30:00
مدت: 0:57:48-14
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101059063
توضیحات: موضوع ندارد
365 روز زیر یخهای قطب جنوب
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1392-11-25 00:30:00
مدت: 00:59:00
حجم فایل: 1180 مگابایت
شماره مدیا: 100911664
توضیحات:
365 روز زیر یخهای قطب جنوب
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-05-03 20:30:00
مدت: 00:58:00
حجم فایل: 1160 مگابایت
شماره مدیا: 100956631
توضیحات:
365+1
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-01-01 03:30:00
مدت: 00:24:00
حجم فایل: 480 مگابایت
شماره مدیا: 100444593
توضیحات:
365+1
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-01-02 04:30:00
مدت: 00:25:00
حجم فایل: 500 مگابایت
شماره مدیا: 100444218
توضیحات:
365+1
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-01-03 04:30:00
مدت: 00:24:00
حجم فایل: 480 مگابایت
شماره مدیا: 100443813
توضیحات:
365+1
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-01-04 04:30:00
مدت: 00:25:00
حجم فایل: 500 مگابایت
شماره مدیا: 100443466
توضیحات:
365+1
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-01-05 04:30:00
مدت: 00:25:00
حجم فایل: 500 مگابایت
شماره مدیا: 100443317
توضیحات:
365+1
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-01-07 04:30:00
مدت: 00:23:00
حجم فایل: 460 مگابایت
شماره مدیا: 100442752
توضیحات:
365+1
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-01-08 04:30:00
مدت: 00:24:00
حجم فایل: 480 مگابایت
شماره مدیا: 100442602
توضیحات: رویدادهای جهان /محمدخوش چهره
365+1
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-01-09 04:30:00
مدت: 00:24:00
حجم فایل: 480 مگابایت
شماره مدیا: 100442377
توضیحات: رویدادهای جهان
365+1
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-01-10 04:30:00
مدت: 00:25:00
حجم فایل: 500 مگابایت
شماره مدیا: 100442173
توضیحات: رویدادهای جهان
365+1
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-01-11 04:30:00
مدت: 00:25:00
حجم فایل: 500 مگابایت
شماره مدیا: 100441922
توضیحات: رویدادهای جهان
365+1
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-01-14 04:30:00
مدت: 00:24:00
حجم فایل: 480 مگابایت
شماره مدیا: 100441326
توضیحات: مسائل سیاسی ورویدادهای جهان
365روز در زیر یخ های قطب جنوب
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-11-06 01:30:00
مدت: 0:58:10-21
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101000927
توضیحات: موضوع ندارد
365روز زیر یخ های قطب جنوب
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-11-07 02:30:00
مدت:
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101001256
توضیحات: قسمت دوم
36ساعت تامرگ (تهدید)/سی وشش ساعت تامرگ
کانال: شبکه 2
ژانر: هنری
زمان پخش: 1389-03-16 04:30:00
مدت: 01:19:00
حجم فایل: 1580 مگابایت
شماره مدیا: 100030868
توضیحات: سینمایی خارجی
37 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-06 02:45:00
مدت: 1:07:22-24
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101023955
توضیحات: تحقیقات و فناوری در حوزه پزشکی
37 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-13 02:15:00
مدت: 1:16:27-19
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101026252
توضیحات: ساماندهی خدمات طب سنتی و مکمل
37 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-20 02:30:00
مدت: 1:17:54-16
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101027813
توضیحات: آموزش و پژوهش در حیطه طب سنتی
37 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-27 02:05:00
مدت: 1:17:39-19
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101029523
توضیحات: طب سنتی در اسناد یالا دستی 1
37 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-02-03 02:30:00
مدت: 0:59:14-20
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101031877
توضیحات: پیشرفت های حوزه سلامت و دیدگاه جهانی
37 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-02-10 02:30:00
مدت: 1:15:19-03
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101034672
توضیحات: بررسی عملکرد دولت در حوزه سلامت
37 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-02-17 02:30:00
مدت: 1:14:23-11
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101036640
توضیحات: توسعه طب سنتی
37 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-02-24 04:15:00
مدت: 1:14:51-19
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101039374
توضیحات: بهداشت و اقدامات پیشگیری از آن
37 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-02-31 03:00:00
مدت: 1:15:21-01
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101041792
توضیحات: آموزش و پژوهش در حوزه
37 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-03-07 02:00:00
مدت: 1:19:24-10
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101044133
توضیحات: تحول نظام سلامت
37 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-03-14 02:30:00
مدت: 1:15:42-16
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101047573
توضیحات: عدالت در سلامت
37 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-03-21 02:00:00
مدت: 1:17:24-10
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101050375
توضیحات: سیاست ها و برنامه های نظام سلامت، تغذیه ونقش آن در پیشگیری
37 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-03-28 02:15:00
مدت: 1:17:58-12
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101052886
توضیحات: تغذیه و نقش آن در پیشگیری از بیماریها
37 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-04-04 02:30:00
مدت: 1:19:02-20
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101055554
توضیحات: روابط بین الملل و نقش آن در ارتقاء سلامت
37 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-04-11 02:30:00
مدت: 1:15:54-04
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101058111
توضیحات: روابط بین الملل و نقش آن در ارتقاء سلامت
37 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-05-01 02:30:00
مدت: 1:16:26-20
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101065772
توضیحات: دکتر شهرام رفیعی فر
37 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-05-08 02:30:00
مدت: 1:15:17-09
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101068823
توضیحات: موضوع : طرح تحول نظام سلامت
37 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-05-15 02:30:00
مدت: 1:16:08-02
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101071099
توضیحات: طرح تحول نظام سلامت و ارتقاء وضعیت درمان
37 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-05-22 02:30:00
مدت: 1:15:04-18
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101073395
توضیحات: طرح تحول نظام سلامت و عملکرد حوزه بهداشت
37 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-05-29 02:45:00
مدت: 1:11:43-15
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101076076
توضیحات: طرح تحول نظام سلامت و عملکرد حوزه بهداشت
37 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-06-05 03:30:00
مدت: 1:15:57-13
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101078981
توضیحات: دارو و تجهیزات پزشکی
37 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-06-12 03:30:00
مدت: 1:15:23-11
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101081685
توضیحات: بهداشت محیط و کار
37 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-06-19 03:15:00
مدت: 1:15:17-05
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101086161
توضیحات: پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر
37 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-06-26 03:30:00
مدت: 1:14:39-19
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101088856
توضیحات: پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیردار
37 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-07-09 02:30:00
مدت: 1:20:28-08
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101093267
توضیحات: دارو و تجهیزات پزشکی
37درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-04-25 02:30:00
مدت: 1:15:08-14
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101063316
توضیحات: پیشگیری و درمان بیماریهای واگیردار
38 شاهد
کانال: شبکه 4
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1394-05-04 14:30:00
مدت: 1:33:49-16
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101067282
توضیحات: موضوع ندارد
38 شاهد
کانال: شبکه 4
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1392-01-05 22:25:00
مدت: 01:51:00
حجم فایل: 2220 مگابایت
شماره مدیا: 100835861
توضیحات:
380 هزار ولت خاموشی سراسری
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1394-09-29 00:00:00
مدت: 1:18:36-05
حجم فایل: 3686.4 مگابایت
شماره مدیا: 101119896
توضیحات: سینمایی خارجی
380هزار ولت خاموشی
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1393-04-08 23:30:00
مدت: 01:20:00
حجم فایل: 1600 مگابایت
شماره مدیا: 100955307
توضیحات:
39 پله
کانال: شبکه 4
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1393-05-27 15:30:00
مدت: 01:13:00
حجم فایل: 1460 مگابایت
شماره مدیا: 100958275
توضیحات:
39پله /سی ونه پله
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-03-10 04:30:00
مدت: 02:26:00
حجم فایل: 2920 مگابایت
شماره مدیا: 100423563
توضیحات: فیلم 77:نقداول 42:نقدآخر27:
3:10 دقیقه به یوما حذف گردد
کانال: HD شبکه
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1394-06-29 02:30:00
مدت: 1:50:43-13
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101090230
توضیحات: سینمایی خارجی
3روزپس ازواقعه
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-10-09 03:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100248865
توضیحات: غبار/تکرار 89/10/08/ق1
3روزپس ازواقعه
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-10-10 03:30:00
مدت: 00:13:00
حجم فایل: 260 مگابایت
شماره مدیا: 100248799
توضیحات: گسست/ق2
4 3 2 1
کانال: شبکه 4
ژانر: تفریحات، سرگرمی و مسابقات
زمان پخش: 1402-03-19 05:44:29
مدت: 0:59:22-20
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101431767
توضیحات:
4 3 2 1
کانال: شبکه 4
ژانر:
زمان پخش: 1402-03-19 05:44:29
مدت: 1:09:01-06
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101432038
توضیحات:
4 3 2 1
کانال: شبکه 4
ژانر: تفریحات، سرگرمی و مسابقات
زمان پخش: 1402-03-19 05:44:29
مدت: 1:06:05-02
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101432998
توضیحات:
4 3 2 1
کانال: شبکه 4
ژانر: تفریحات، سرگرمی و مسابقات
زمان پخش: 1402-03-19 05:44:29
مدت: 0:59:07-17
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101431437
توضیحات:
4 3 2 1
کانال: شبکه 4
ژانر:
زمان پخش: 1402-03-19 05:44:29
مدت: 1:00:57-15
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101423954
توضیحات:
4 3 2 1 مسابقه
کانال: شبکه 4
ژانر: تفریحات، سرگرمی و مسابقات
زمان پخش: 1402-03-19 05:44:29
مدت: 1:00:33-05
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101434204
توضیحات:
4 3 2 1 مسابقه
کانال: شبکه 4
ژانر: تفریحات، سرگرمی و مسابقات
زمان پخش: 1402-03-19 05:44:29
مدت: 1:02:46-04
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101433160
توضیحات:
4 3 2 1 مسابقه
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:44:29
مدت: 1:00:40-21
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101432303
توضیحات:
4 3 2 1 مسابقه
کانال: شبکه 4
ژانر: تفریحات، سرگرمی و مسابقات
زمان پخش: 1402-03-19 05:44:29
مدت: 1:00:27-13
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101434671
توضیحات:
4 سوی علم
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1391-08-29 00:05:00
مدت: 00:43:00
حجم فایل: 860 مگابایت
شماره مدیا: 100805058
توضیحات: