1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-09-27 15:45:00
مدت: 01:05:00
حجم فایل: 1300 مگابایت
شماره مدیا: 100888744
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-10-01 00:55:00
مدت: 01:00:00
حجم فایل: 1200 مگابایت
شماره مدیا: 100888748
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-10-08 00:55:00
مدت: 00:56:00
حجم فایل: 1120 مگابایت
شماره مدیا: 100888752
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-10-09 01:00:00
مدت: 00:52:00
حجم فایل: 1040 مگابایت
شماره مدیا: 100888754
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-10-10 00:50:00
مدت: 00:55:00
حجم فایل: 1100 مگابایت
شماره مدیا: 100888750
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-10-11 16:00:00
مدت: 00:56:00
حجم فایل: 1120 مگابایت
شماره مدیا: 100888756
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-10-15 00:55:00
مدت: 01:03:00
حجم فایل: 1260 مگابایت
شماره مدیا: 100888758
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-10-16 00:50:00
مدت: 01:01:00
حجم فایل: 1220 مگابایت
شماره مدیا: 100888760
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-10-17 00:55:00
مدت: 00:59:00
حجم فایل: 1180 مگابایت
شماره مدیا: 100888762
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-10-17 15:55:00
مدت: 01:01:00
حجم فایل: 1220 مگابایت
شماره مدیا: 100888764
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-10-18 15:55:00
مدت: 01:01:00
حجم فایل: 1220 مگابایت
شماره مدیا: 100888766
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-10-19 16:00:00
مدت: 00:59:00
حجم فایل: 1180 مگابایت
شماره مدیا: 100888768
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-10-22 00:55:00
مدت: 01:05:00
حجم فایل: 1300 مگابایت
شماره مدیا: 100888770
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-10-23 00:55:00
مدت: 00:59:00
حجم فایل: 1180 مگابایت
شماره مدیا: 100888772
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-10-24 00:00:00
مدت: 00:52:00
حجم فایل: 1040 مگابایت
شماره مدیا: 100888774
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-10-24 16:00:00
مدت: 01:05:00
حجم فایل: 1300 مگابایت
شماره مدیا: 100888776
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-10-25 16:05:00
مدت: 00:59:00
حجم فایل: 1180 مگابایت
شماره مدیا: 100888778
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-10-26 16:05:00
مدت: 00:52:00
حجم فایل: 1040 مگابایت
شماره مدیا: 100888780
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-10-29 00:50:00
مدت: 01:01:00
حجم فایل: 1220 مگابایت
شماره مدیا: 100888782
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-11-01 00:55:00
مدت: 01:00:00
حجم فایل: 1200 مگابایت
شماره مدیا: 100888784
توضیحات: