29 اردیبهشت
کانال: شبکه 2
ژانر: سیاسی
زمان پخش: 1402-01-08 05:12:25
مدت: 0:25:13-03
حجم فایل: 682.6 مگابایت
شماره مدیا: 101272192
توضیحات:
29 اردیبهشت
کانال: شبکه 2
ژانر: سیاسی
زمان پخش: 1402-01-08 05:12:25
مدت: 0:25:16-17
حجم فایل: 684.2 مگابایت
شماره مدیا: 101272247
توضیحات:
29 اردیبهشت
کانال: شبکه 2
ژانر: سیاسی
زمان پخش: 1402-01-08 05:12:25
مدت: 0:23:35-09
حجم فایل: 638.7 مگابایت
شماره مدیا: 101272267
توضیحات:
29 اردیبهشت
کانال: شبکه 2
ژانر: سیاسی
زمان پخش: 1402-01-08 05:12:25
مدت: 0:25:52-08
حجم فایل: 700.2 مگابایت
شماره مدیا: 101272909
توضیحات:
29 اردیبهشت
کانال: شبکه 2
ژانر: سیاسی
زمان پخش: 1402-01-08 05:12:25
مدت: 0:25:51-13
حجم فایل: 699.8 مگابایت
شماره مدیا: 101272991
توضیحات:
29 اردیبهشت
کانال: شبکه 2
ژانر: سیاسی
زمان پخش: 1402-01-08 05:12:25
مدت: 0:24:22-24
حجم فایل: 659.9 مگابایت
شماره مدیا: 101273015
توضیحات:
29 اردیبهشت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:12:25
مدت: 0:25:44-22
حجم فایل: 696.9 مگابایت
شماره مدیا: 101273174
توضیحات:
29 اردیبهشت
کانال: شبکه 7
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:12:25
مدت: 0:26:04-06
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101260279
توضیحات: آقای دکتر یزدی
29 اردیبهشت
کانال: شبکه 7
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:12:25
مدت: 0:26:35-20
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101260521
توضیحات: آقای ثابت
2:22/دو وبیست ودودقیقه
کانال: شبکه 5
ژانر: هنری
زمان پخش: 1389-07-23 03:30:00
مدت: 01:19:00
حجم فایل: 1580 مگابایت
شماره مدیا: 100028970
توضیحات: سینمایی /خارجی
2جاده مرموز عدد دی وی دی
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1395-07-19 02:30:00
مدت: 1:53:03-05
حجم فایل: 5324.8 مگابایت
شماره مدیا: 101210636
توضیحات: سینمایی خارجی
3 جوجه
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1393-07-09 18:25:00
مدت: 0:13:44-23
حجم فایل: 646.1 مگابایت
شماره مدیا: 100961396
توضیحات: کلاغ و روباه
30 سال زندگی با 100 بند
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:12:25
مدت: 0:27:52-23
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101259635
توضیحات: مستند
30 سال زندگی با 100 بند صدا سینک نیست
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-04-01 21:30:00
مدت:
حجم فایل: 829.2 مگابایت
شماره مدیا: 101175615
توضیحات: گفتگو با علیرضا رضایی کلانتری
30 یا سی
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-05-02 04:30:00
مدت: 00:25:00
حجم فایل: 500 مگابایت
شماره مدیا: 100182437
توضیحات:
303
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-11-14 03:30:00
مدت: 00:55:00
حجم فایل: 1100 مگابایت
شماره مدیا: 100458638
توضیحات: مسابقه
30هزارفرسنگ زیردریا
کانال: شبکه 2
ژانر: هنری
زمان پخش: 1388-03-05 04:30:00
مدت: 01:13:00
حجم فایل: 1460 مگابایت
شماره مدیا: 100034285
توضیحات: سینمایی خارجی
30هزارفرسنگ زیردریا
کانال: شبکه 2
ژانر: هنری
زمان پخش: 1392-06-26 03:30:00
مدت: 01:13:00
حجم فایل: 1460 مگابایت
شماره مدیا: 100034283
توضیحات: سینمایی خارجی
30یا سی
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-03-20 04:30:00
مدت: 00:28:00
حجم فایل: 560 مگابایت
شماره مدیا: 100197278
توضیحات:
30یا سی
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-07-21 03:30:00
مدت: 00:25:00
حجم فایل: 500 مگابایت
شماره مدیا: 100154684
توضیحات:
30یاسی
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-11-08 03:30:00
مدت: 00:25:00
حجم فایل: 500 مگابایت
شماره مدیا: 100240427
توضیحات:
30یاسی
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-02-30 04:30:00
مدت: 00:29:00
حجم فایل: 580 مگابایت
شماره مدیا: 100204645
توضیحات:
30یاسی
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-08-05 03:30:00
مدت: 00:25:00
حجم فایل: 500 مگابایت
شماره مدیا: 100148807
توضیحات:
30یاسی
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-09-03 03:30:00
مدت: 00:25:00
حجم فایل: 500 مگابایت
شماره مدیا: 100137787
توضیحات: سیاسی
30یاسی
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-11-27 03:30:00
مدت: 00:26:00
حجم فایل: 520 مگابایت
شماره مدیا: 100102505
توضیحات: انتخابات مجلس شورای اسلامی
30یاسی 17:10
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-06-03 04:30:00
مدت: 00:19:00
حجم فایل: 380 مگابایت
شماره مدیا: 100171788
توضیحات: سومالی/روزقدس
313 سردار شهید
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-01-21 04:30:00
مدت: 00:15:00
حجم فایل: 300 مگابایت
شماره مدیا: 100218387
توضیحات: چشمی برای تماشا/ شهید محمد جواد دل آذر
313 سردار شهید
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-02-03 04:30:00
مدت: 00:15:00
حجم فایل: 300 مگابایت
شماره مدیا: 100213891
توضیحات: صدای دلنشین
313 سردار شهید
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-07-04 03:30:00
مدت: 00:15:00
حجم فایل: 300 مگابایت
شماره مدیا: 100788779
توضیحات: شهید سید عبدالحسن موسوی نژاد /ق3/ق آخر
313 سردار شهید 10:35
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-07-05 03:30:00
مدت: 00:13:00
حجم فایل: 260 مگابایت
شماره مدیا: 100788607
توضیحات: اسوه تفحص /قسمت نخست شهید علی اکبر جمرایی /دوستان خوب
313 سردارشهید
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-01-27 04:30:00
مدت: 00:15:00
حجم فایل: 300 مگابایت
شماره مدیا: 100216216
توضیحات: آخرین خاکریز
313 سردارشهید
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-07-02 03:30:00
مدت: 00:15:00
حجم فایل: 300 مگابایت
شماره مدیا: 100789472
توضیحات: شهید عبدالحسین موسوی نژاد/شهرخمین روستای جوادیه
313سردار شهید
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-01-29 04:30:00
مدت: 00:15:00
حجم فایل: 300 مگابایت
شماره مدیا: 100215698
توضیحات: نغمه های خونین
313سردار شهید
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-07-03 03:30:00
مدت: 00:15:00
حجم فایل: 300 مگابایت
شماره مدیا: 100789007
توضیحات: شهید سید عبدالحسین موسوی نژاد/ق2
313سردار شهید 10:35
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-07-06 03:30:00
مدت: 00:12:00
حجم فایل: 240 مگابایت
شماره مدیا: 100787917
توضیحات: دفاع مقدس/اسوه تفحص شهید علی اکبرجمراسی/محمدجلیلی
313سردارشهید
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1386-07-08 03:30:00
مدت: 00:21:00
حجم فایل: 420 مگابایت
شماره مدیا: 100647167
توضیحات: فاتح خرمشهر/ق /1محمدعلی جعفری
313سردارشهید
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1386-07-08 03:30:00
مدت: 00:23:00
حجم فایل: 460 مگابایت
شماره مدیا: 100647191
توضیحات: فاتح خرمشهر/ق 2
313سردارشهید
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-09-25 03:30:00
مدت: 00:21:00
حجم فایل: 420 مگابایت
شماره مدیا: 100472592
توضیحات: سردارمرتضی حاجی باقری /ستاره سرخ کویرسیستان
313سردارشهید
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-10-07 03:30:00
مدت: 00:20:00
حجم فایل: 400 مگابایت
شماره مدیا: 100469560
توضیحات:
313سردارشهید
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-10-14 03:30:00
مدت: 00:17:00
حجم فایل: 340 مگابایت
شماره مدیا: 100467519
توضیحات: خاطرات سرداران ازدوران جنگ /ق 6
313سردارشهید
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-01-14 04:30:00
مدت: 00:15:00
حجم فایل: 300 مگابایت
شماره مدیا: 100220899
توضیحات: نقطه رهایی/محمدکریم اسلامی
313سردارشهید
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-01-15 04:30:00
مدت: 00:15:00
حجم فایل: 300 مگابایت
شماره مدیا: 100220558
توضیحات: خستگی ناپذیر
313سردارشهید
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-01-20 04:30:00
مدت: 00:14:00
حجم فایل: 280 مگابایت
شماره مدیا: 100218925
توضیحات: حماسه سرزمین خورشید
313سردارشهید
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-01-23 04:30:00
مدت: 00:15:00
حجم فایل: 300 مگابایت
شماره مدیا: 100217636
توضیحات: سکوی پرواز/یادوخاطره شهیدمحمدبنیادی
313سردارشهید
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-01-30 04:30:00
مدت: 00:15:00
حجم فایل: 300 مگابایت
شماره مدیا: 100215307
توضیحات: سندی نوشته برخون/شهیدمیرقیصری
313سردارشهید
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-02-01 04:30:00
مدت: 00:15:00
حجم فایل: 300 مگابایت
شماره مدیا: 100214457
توضیحات: پاسدارشهیدعلی اصغرامینی بیات/حرف آخر
313سردارشهید
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-02-04 04:30:00
مدت: 00:15:00
حجم فایل: 300 مگابایت
شماره مدیا: 100213297
توضیحات: دیدار
313سردارشهید
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-02-05 04:30:00
مدت: 00:14:00
حجم فایل: 280 مگابایت
شماره مدیا: 100213035
توضیحات: ضریح چشمهای تو
313سردارشهید
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-02-06 04:30:00
مدت: 00:14:00
حجم فایل: 280 مگابایت
شماره مدیا: 100212712
توضیحات: دل دریایی
313سردارشهید
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-05-26 04:30:00
مدت: 00:24:00
حجم فایل: 480 مگابایت
شماره مدیا: 100778647
توضیحات: شهیدبهروزترکاشوند/سیدجوادمیری
33 روز
کانال: شبکه افق
ژانر: سینمایی ایرانی
زمان پخش: 1395-05-23 03:30:00
مدت: 1:25:39-16
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101191711
توضیحات: سینمایی ایرانی
33روزجنگ
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-07-03 03:30:00
مدت: 00:31:00
حجم فایل: 620 مگابایت
شماره مدیا: 100496530
توضیحات: یک تحلیل نظامی /ق 3
33روزجنگ
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-07-06 03:30:00
مدت: 00:31:00
حجم فایل: 620 مگابایت
شماره مدیا: 100495828
توضیحات: لبنان /ق 5
33سال سکوت
کانال: شبکه مستند
ژانر: سیاسی
زمان پخش: 1395-02-04 20:30:00
مدت: 0:51:47-19
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101159011
توضیحات:
33سال سکوت
کانال: شبکه مستند
ژانر: سیاسی
زمان پخش: 1395-02-04 03:30:00
مدت: 0:51:47-04
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101157595
توضیحات:
36
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1392-11-09 20:30:00
مدت: 01:28:00
حجم فایل: 1760 مگابایت
شماره مدیا: 100910050
توضیحات:
360 درجه
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-18 03:00:00
مدت: 0:52:35-23
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101107047
توضیحات: گردشگری و محیط زیست
360 درجه
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-10-25 03:30:00
مدت: 00:24:00
حجم فایل: 480 مگابایت
شماره مدیا: 100244426
توضیحات: موا د مخدر
360 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1391-08-03 00:30:00
مدت: 01:14:00
حجم فایل: 1480 مگابایت
شماره مدیا: 100805257
توضیحات:
360 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1391-08-09 03:30:00
مدت: 01:18:00
حجم فایل: 1560 مگابایت
شماره مدیا: 100805237
توضیحات:
360 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1391-08-14 16:55:00
مدت: 01:18:00
حجم فایل: 1560 مگابایت
شماره مدیا: 100805239
توضیحات:
360 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1391-08-17 00:40:00
مدت: 01:15:00
حجم فایل: 1500 مگابایت
شماره مدیا: 100805243
توضیحات:
360 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1391-08-24 00:40:00
مدت: 01:17:00
حجم فایل: 1540 مگابایت
شماره مدیا: 100805241
توضیحات:
360 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1391-08-28 16:40:00
مدت: 01:17:00
حجم فایل: 1540 مگابایت
شماره مدیا: 100805251
توضیحات:
360 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1391-09-15 00:30:00
مدت: 01:15:00
حجم فایل: 1500 مگابایت
شماره مدیا: 100805245
توضیحات:
360 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1391-09-19 16:55:00
مدت: 01:15:00
حجم فایل: 1500 مگابایت
شماره مدیا: 100805253
توضیحات:
360 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1391-09-22 00:40:00
مدت: 01:17:00
حجم فایل: 1540 مگابایت
شماره مدیا: 100805255
توضیحات:
360 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1391-09-26 16:55:00
مدت: 01:17:00
حجم فایل: 1540 مگابایت
شماره مدیا: 100805259
توضیحات:
360 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1391-09-29 00:40:00
مدت: 01:17:00
حجم فایل: 1540 مگابایت
شماره مدیا: 100805261
توضیحات:
360 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1391-10-01 00:50:00
مدت: 01:16:00
حجم فایل: 1520 مگابایت
شماره مدیا: 100805249
توضیحات:
360 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1391-10-03 17:00:00
مدت: 01:17:00
حجم فایل: 1540 مگابایت
شماره مدیا: 100805247
توضیحات:
360 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-01-21 01:50:00
مدت: 00:56:00
حجم فایل: 1120 مگابایت
شماره مدیا: 100857848
توضیحات:
360 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-01-28 01:40:00
مدت: 01:06:00
حجم فایل: 1320 مگابایت
شماره مدیا: 100857850
توضیحات:
360 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-02-01 18:00:00
مدت: 01:06:00
حجم فایل: 1320 مگابایت
شماره مدیا: 100857852
توضیحات:
360 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-02-04 01:55:00
مدت: 01:13:00
حجم فایل: 1460 مگابایت
شماره مدیا: 100857854
توضیحات:
360 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-02-08 17:50:00
مدت: 01:13:00
حجم فایل: 1460 مگابایت
شماره مدیا: 100857856
توضیحات:
360 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-02-11 01:45:00
مدت: 01:11:00
حجم فایل: 1420 مگابایت
شماره مدیا: 100857858
توضیحات:
360 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-02-15 18:05:00
مدت: 01:11:00
حجم فایل: 1420 مگابایت
شماره مدیا: 100857860
توضیحات:
360 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-02-25 01:50:00
مدت: 01:15:00
حجم فایل: 1500 مگابایت
شماره مدیا: 100857866
توضیحات:
360 درجه
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-02-29 18:05:00
مدت: 01:15:00
حجم فایل: 1500 مگابایت
شماره مدیا: 100857868
توضیحات: