100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-28 02:30:00
مدت: 0:58:13-12
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101128604
توضیحات: شهرداد روحانی
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-27 02:45:00
مدت: 0:55:27-18
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101128354
توضیحات: شهرداد روحانی
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-24 02:30:00
مدت: 0:58:15-13
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101127439
توضیحات: پرفسور یلدا قسمت آخر
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-21 02:30:00
مدت: 0:55:22-18
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101126295
توضیحات: پرفسور یلدا قسمت 3
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-19 02:45:00
مدت: 0:57:29-10
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101125577
توضیحات: پروفسور علیرضا یلدا
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-17 03:00:00
مدت: 0:59:45-17
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101125276
توضیحات: مرحوم اینانلو
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-15 01:45:00
مدت: 0:57:39-12
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101124829
توضیحات: عکاسی ، آرش حمیدی
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-14 01:45:00
مدت: 0:55:00-14
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101124075
توضیحات: علی باقری عکاس
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-13 02:00:00
مدت: 0:57:56-19
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101124071
توضیحات: جعفری نقاش
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-12 02:30:00
مدت: 0:54:47-01
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101123659
توضیحات: محمد ابراهیم جعفری قسمت 2
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-10 01:45:00
مدت: 0:54:55-20
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101123657
توضیحات: محمد ابراهیم جعفری ، نقاش و شاعر
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-08 01:30:00
مدت: 1:25:33-08
حجم فایل: 3993.6 مگابایت
شماره مدیا: 101123112
توضیحات: یاسین حجازی ، شیر خدا
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-07 01:30:00
مدت: 0:57:21-17
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101122794
توضیحات: محمد ابراهیم جعفری قسمت دوم گفتگو ، نقاش
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-06 02:15:00
مدت: 0:55:05-01
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101121994
توضیحات: محمد ابراهیم جعفری شاعر نقاش
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-03 02:30:00
مدت: 0:54:55-06
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101121306
توضیحات: کارگردانی
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-02 02:30:00
مدت: 0:55:12-24
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101121025
توضیحات: تاریخ
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-01 01:30:00
مدت: 3:27:55-09
حجم فایل: 9728 مگابایت
شماره مدیا: 101120618
توضیحات: دکتر همایون سپهر ، یلدا
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-30 01:30:00
مدت: 0:54:09-06
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101120532
توضیحات: حامی
100 برگ
کانال: شبکه قرآن
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-29 01:00:00
مدت: 0:55:09-18
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101119712
توضیحات: تخیل و تشبیح
100 درصد ایرانی
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-02 18:56:15
مدت: 0:17:01-14
حجم فایل: 800.1 مگابایت
شماره مدیا: 101275390
توضیحات: تولید بنزین
100برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-07-13 00:30:00
مدت: 0:56:05-05
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101095297
توضیحات: عکاسی ، ادبیات
100برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-07-15 00:30:00
مدت: 0:57:44-14
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101095982
توضیحات: معماری ، محیط زیست
100برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-07-17 00:45:00
مدت: 0:57:31-03
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101096972
توضیحات: قصه های شاهنامه ، کودک و نوجوان
100برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-07 00:45:00
مدت: 0:58:11-23
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101102904
توضیحات: روزنامه نگاری ، روانشناسی
100برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-10 00:15:00
مدت: 0:51:54-04
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101104766
توضیحات: هزار دستان تجربه های بزرگ تصویری
100برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-11 01:00:00
مدت: 0:57:23-11
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101104886
توضیحات: روانشناسی
100برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-11-01 02:30:00
مدت: 0:58:23-02
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101129978
توضیحات: یاسین حجازی نویسنده
100برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-29 02:45:00
مدت: 0:58:06-05
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101129309
توضیحات: شهرداد روحانی ، موسیقی
100برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-26 03:00:00
مدت: 0:57:10-01
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101127504
توضیحات: شهرداد روحانی آهنگساز
100برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-23 02:30:00
مدت: 0:58:16-03
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101127214
توضیحات: پرفسور یلدا قسمت 5
100برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-22 02:30:00
مدت: 0:57:34-18
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101126940
توضیحات: پرفسور یلدا قسمت 4
100برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-20 02:45:00
مدت: 0:57:52-22
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101126037
توضیحات: پرفسور یلدا قسمت 2
100برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-16 01:30:00
مدت: 0:56:05-14
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101124965
توضیحات: تاریخ ایران
100برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-03-02 03:30:00
مدت: 0:55:04-15
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101167314
توضیحات:
100کشف برتر
کانال: شبکه 7
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-05-22 04:30:00
مدت: 00:44:00
حجم فایل: 880 مگابایت
شماره مدیا: 100289978
توضیحات: فیزیک/تکرار87/11/01
101
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-11-09 03:30:00
مدت: 00:40:00
حجم فایل: 800 مگابایت
شماره مدیا: 100460069
توضیحات: مسابقه /کارکنان شرکت نفت وگازپارس جنوبی
101
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-12-19 03:30:00
مدت: 00:33:00
حجم فایل: 660 مگابایت
شماره مدیا: 100448344
توضیحات: مسابقه /کارکنان وزارت دارایی
101 ناقص است
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-07-05 03:30:00
مدت: 00:23:00
حجم فایل: 460 مگابایت
شماره مدیا: 100495897
توضیحات: کارکنان آب وفاضلاب /به تکرارمراجعه شود
101 راه برای ذله کردن پدر و مادر
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1402-01-02 18:56:15
مدت: 0:28:18-19
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101422170
توضیحات: ق 26 آخر
101 راه برای ذله کردن پدر و مادرها
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1402-01-02 18:56:15
مدت: 0:23:20-20
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101402861
توضیحات: ق 1