20*10
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-02-27 04:30:00
مدت: 00:25:00
حجم فایل: 500 مگابایت
شماره مدیا: 100428055
توضیحات: ویژه انتخابات /دکتربخشایش اردستانی
20*10
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-02-29 04:30:00
مدت: 00:23:00
حجم فایل: 460 مگابایت
شماره مدیا: 100427428
توضیحات: ویژه انتخابات /دکترخباز
20*10
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-03-03 04:30:00
مدت: 00:26:00
حجم فایل: 520 مگابایت
شماره مدیا: 100425890
توضیحات: ویژه انتخابات
20*10
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-03-05 04:30:00
مدت: 00:25:00
حجم فایل: 500 مگابایت
شماره مدیا: 100424966
توضیحات: ویژه انتخاب /محمدمحسن نریمان
20*10
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-03-10 04:30:00
مدت: 00:26:00
حجم فایل: 520 مگابایت
شماره مدیا: 100423317
توضیحات: ویژه انتخابات / دکتر کامران دانشجو
20*10
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-03-17 04:30:00
مدت: 00:27:00
حجم فایل: 540 مگابایت
شماره مدیا: 100421704
توضیحات: ویژه برنامه انتخابات /دکترعلی رجبلو
20*10
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-03-18 04:30:00
مدت: 00:27:00
حجم فایل: 540 مگابایت
شماره مدیا: 100421180
توضیحات: حضوردکترمحموداحمدی
20*10
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-03-19 04:30:00
مدت: 00:23:00
حجم فایل: 460 مگابایت
شماره مدیا: 100420905
توضیحات: ویژه انتخابات /گزارش مردمی
20*10
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-03-21 04:30:00
مدت: 00:26:00
حجم فایل: 520 مگابایت
شماره مدیا: 100420089
توضیحات: ق آخر
20--20
کانال: شبکه 2
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-07-20 00:30:00
مدت: 0:06:19-03
حجم فایل: 166.8 مگابایت
شماره مدیا: 100964423
توضیحات: مرزبانی / ناجا
20-20
کانال: شبکه 2
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-07-17 00:30:00
مدت: 0.0051157407407407
حجم فایل: 194.3 مگابایت
شماره مدیا: 100964297
توضیحات: مرزبانی
20-30
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-06-18 23:30:00
مدت: 0:53:03-17
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101086145
توضیحات: فناوری های تشخیص و ثبت صدا
2005 autocad
کانال: شبکه 7
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1386-10-30 03:30:00
مدت: 00:28:00
حجم فایل: 560 مگابایت
شماره مدیا: 100568069
توضیحات:
2005 autocad
کانال: شبکه 7
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1386-11-01 03:30:00
مدت: 00:32:00
حجم فایل: 640 مگابایت
شماره مدیا: 100567646
توضیحات: ق 2
2012
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1393-07-23 10:30:00
مدت: 2:41:16-03
حجم فایل: 7577.6 مگابایت
شماره مدیا: 100965392
توضیحات:
2014
کانال: شبکه ورزش
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1393-03-24 01:00:00
مدت: 01:55:00
حجم فایل: 2300 مگابایت
شماره مدیا: 100952007
توضیحات:
2014
کانال: شبکه ورزش
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1393-03-26 00:40:00
مدت: 02:16:00
حجم فایل: 2720 مگابایت
شماره مدیا: 100952009
توضیحات:
2014
کانال: شبکه ورزش
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1393-04-03 01:00:00
مدت: 02:00:00
حجم فایل: 2400 مگابایت
شماره مدیا: 100952011
توضیحات:
2014
کانال: شبکه ورزش
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1393-04-03 04:00:00
مدت: 01:36:00
حجم فایل: 1920 مگابایت
شماره مدیا: 100952013
توضیحات:
2014
کانال: شبکه ورزش
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1393-04-04 01:00:00
مدت: 02:01:00
حجم فایل: 2420 مگابایت
شماره مدیا: 100952021
توضیحات:
2014
کانال: شبکه ورزش
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1393-04-04 04:00:00
مدت: 02:00:00
حجم فایل: 2400 مگابایت
شماره مدیا: 100952019
توضیحات:
2014
کانال: شبکه ورزش
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1393-04-05 01:00:00
مدت: 02:06:00
حجم فایل: 2520 مگابایت
شماره مدیا: 100952017
توضیحات:
2014
کانال: شبکه ورزش
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1393-04-05 04:00:00
مدت: 02:00:00
حجم فایل: 2400 مگابایت
شماره مدیا: 100952015
توضیحات:
2014
کانال: شبکه ورزش
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1393-04-06 01:00:00
مدت: 01:57:00
حجم فایل: 2340 مگابایت
شماره مدیا: 100952023
توضیحات:
2014
کانال: شبکه ورزش
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1393-04-06 04:00:00
مدت: 02:14:00
حجم فایل: 2680 مگابایت
شماره مدیا: 100952025
توضیحات:
2014
کانال: شبکه ورزش
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1393-04-09 01:00:00
مدت: 01:56:00
حجم فایل: 2320 مگابایت
شماره مدیا: 100952027
توضیحات:
2014
کانال: شبکه ورزش
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1393-04-14 05:00:00
مدت: 02:07:00
حجم فایل: 2540 مگابایت
شماره مدیا: 100952029
توضیحات:
2041
کانال: شبکه 2
ژانر:
زمان پخش: 1395-02-04 08:30:00
مدت: 0:46:52-20
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101157231
توضیحات:
20:30
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-01-22 04:30:00
مدت: 00:17:00
حجم فایل: 340 مگابایت
شماره مدیا: 100329078
توضیحات:
20روزبدون تلویزیون /بیست روزبدون تلویزیون
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-08-28 03:30:00
مدت: 00:41:00
حجم فایل: 820 مگابایت
شماره مدیا: 100260415
توضیحات: مستند/کره/تلویزیون نگاه کردن/خارجی
20روزبدون تلویزیون /بیست روزبدون تلویزیون
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-10-04 22:10:00
مدت: 00:41:00
حجم فایل: 820 مگابایت
شماره مدیا: 100260417
توضیحات: مستند/کره/تلویزیون نگاه کردن/خارجی
21.48
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-15 20:06:08
مدت: 0:36:01-00
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101449456
توضیحات:
21.48
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-15 20:06:08
مدت: 0:10:24-15
حجم فایل: 552 مگابایت
شماره مدیا: 101449533
توضیحات:
21.48
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-15 20:06:08
مدت: 0:35:54-17
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101449719
توضیحات:
21.48
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-15 20:06:08
مدت: 0:10:35-17
حجم فایل: 561.8 مگابایت
شماره مدیا: 101449746
توضیحات:
21.48
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-15 20:06:08
مدت: 0:32:58-14
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101449730
توضیحات:
21.48
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-15 20:06:08
مدت: 0:29:44-08
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101451454
توضیحات:
21.48
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-15 20:06:08
مدت: 0:10:06-21
حجم فایل: 536.3 مگابایت
شماره مدیا: 101453255
توضیحات:
21آگهی استخدام
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-03-09 04:30:00
مدت: 00:32:00
حجم فایل: 640 مگابایت
شماره مدیا: 100063005
توضیحات: کاروشغل ها
21آگهی استخدام
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-03-11 04:30:00
مدت: 00:32:00
حجم فایل: 640 مگابایت
شماره مدیا: 100061949
توضیحات:
22 گلوله
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1392-10-19 22:30:00
مدت: 01:30:00
حجم فایل: 1800 مگابایت
شماره مدیا: 100907253
توضیحات:
22 گلوله
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1395-04-08 19:30:00
مدت:
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101178096
توضیحات: سینمایی خارجی
22220
کانال: شبکه 5
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-09-07 04:10:00
مدت: 0:44:53-05
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 100981307
توضیحات: دانش آموز روسی، مشکل دارد
2222222
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-11-12 20:15:00
مدت: 0:36:51-19
حجم فایل: 972.1 مگابایت
شماره مدیا: 101003044
توضیحات: خوش بینی،سالاد سزار،آموزش پتینه،
2222222222
کانال: شبکه 1
ژانر: سیاسی
زمان پخش: 1393-09-12 21:20:00
مدت: 0:20:36-10
حجم فایل: 543.9 مگابایت
شماره مدیا: 100982829
توضیحات: رذمندگان آذری زبان سوسنگرد1395
22خردادماه امتحان
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-03-19 04:30:00
مدت: 00:10:00
حجم فایل: 200 مگابایت
شماره مدیا: 100421015
توضیحات:
22روزحماسه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-11-09 03:30:00
مدت: 00:30:00
حجم فایل: 600 مگابایت
شماره مدیا: 100459955
توضیحات: جنگ غزه
22روزحماسه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-11-10 03:30:00
مدت: 00:30:00
حجم فایل: 600 مگابایت
شماره مدیا: 100459700
توضیحات: فلسطین وغزه
22گلوله
کانال: شبکه 5
ژانر: هنری
زمان پخش: 1390-07-30 03:30:00
مدت: 01:22:00
حجم فایل: 1640 مگابایت
شماره مدیا: 100023713
توضیحات: سینمایی/خارجی
22گلوله
کانال: شبکه 5
ژانر: هنری
زمان پخش: 1392-09-01 04:10:00
مدت: 01:22:00
حجم فایل: 1640 مگابایت
شماره مدیا: 100023711
توضیحات: سینمایی/خارجی
22گلوله /بیست و دو گلوله
کانال: شبکه 5
ژانر: هنری
زمان پخش: 1390-08-06 03:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100023664
توضیحات: سینمایی /تکرار90/7/30
23نفر
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-08-08 03:30:00
مدت: 00:57:00
حجم فایل: 1140 مگابایت
شماره مدیا: 100147875
توضیحات: تکرار88/6/30
23گرم /بیست وسه گرم
کانال: شبکه 1
ژانر: هنری
زمان پخش: 1388-05-06 04:30:00
مدت: 01:40:00
حجم فایل: 2000 مگابایت
شماره مدیا: 100033426
توضیحات: سینمایی ایران / جوادمزدآبادی
24 ساعت بر روی زمین
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-06-17 04:30:00
مدت: 0:49:26-08
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101085724
توضیحات: حیوانات
24 ساعت
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1394-02-24 02:30:00
مدت: 1:08:37-08
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101039266
توضیحات: موضوع ندارد
24 ساعت
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1394-02-24 11:30:00
مدت: 1:08:45-00
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101039236
توضیحات: موضوع ندارد
24اجلاس روسای آموزش وپرورش
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-04-17 04:30:00
مدت: 00:33:00
حجم فایل: 660 مگابایت
شماره مدیا: 100518812
توضیحات: تابستان 86
24اسفندحماسه ای دیگر
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1386-12-21 03:30:00
مدت: 00:20:00
حجم فایل: 400 مگابایت
شماره مدیا: 100552673
توضیحات: ارتباط مستقیم باوزارت کشور/آقای پورمحمدی
24اسفندحماسه ای دیگر
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1386-12-23 03:30:00
مدت: 00:15:00
حجم فایل: 300 مگابایت
شماره مدیا: 100551989
توضیحات: ارتباط باوزارت کشور21:45/
24اسفندحماسه ای دیگر
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1386-12-23 03:30:00
مدت: 00:29:00
حجم فایل: 580 مگابایت
شماره مدیا: 100552001
توضیحات: ارتباط باوزارت کشور20:25/
24جشنواره و12جشنواره فیلم کوتاه
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1386-08-24 03:30:00
مدت: 00:14:00
حجم فایل: 280 مگابایت
شماره مدیا: 100588489
توضیحات:
24ساعت بر روی زمین
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-06-25 15:30:00
مدت: 0:48:12-05
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101088931
توضیحات: حیات وحش آفریقای جنوبی
2525
کانال: شبکه 5
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1393-09-03 09:30:00
مدت: 0:19:45-01
حجم فایل: 520.9 مگابایت
شماره مدیا: 100980289
توضیحات: قسمت14 مشکل دارد
27 متر بر ثانیه برف 2 عدد دی وی دی
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1395-02-25 03:30:00
مدت: 2:18:58-22
حجم فایل: 6553.6 مگابایت
شماره مدیا: 101162900
توضیحات: سینمایی خارجی
270 درجه غربی
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-09-15 20:10:00
مدت: 0:21:09-01
حجم فایل: 558.2 مگابایت
شماره مدیا: 100983598
توضیحات: شهید احمد کشوری
27امین جشنواره تئاترفجر
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-11-05 03:30:00
مدت: 00:45:00
حجم فایل: 900 مگابایت
شماره مدیا: 100461560
توضیحات: نادربرهانی
2887 روایت سال های مقاومت
کانال: شبکه 1
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-06-31 03:20:00
مدت: 0:57:38-08
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101090021
توضیحات: جنگ تحمیلی بر ایران
2887 روایت سال های مقاومت
کانال: شبکه 1
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-07-01 03:10:00
مدت: 0:58:21-13
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101090468
توضیحات: جنگ ایران و عراق
2887 روایت سال های مقاومت
کانال: شبکه 1
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-07-02 03:15:00
مدت: 0:53:25-09
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101090764
توضیحات: بحث گلوله ها،
2887 روایت سال های مقاومت
کانال: شبکه 1
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-07-03 03:20:00
مدت: 0:57:40-06
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101090817
توضیحات: جنگ تحمیلی
2887 روایت سال های مقاومت
کانال: شبکه 1
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-07-04 03:10:00
مدت: 1:06:41-17
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101090899
توضیحات: جنگ تحمیلی ،مهندس
2887 روایت سال های مقاومت
کانال: شبکه 1
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-07-05 02:20:00
مدت: 0:59:14-20
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101090925
توضیحات: جنگ جهانی دوم
29 اردیبهشت
کانال: شبکه 2
ژانر:
زمان پخش: 1402-03-15 20:06:08
مدت: 0:24:59-21
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101264200
توضیحات:
29 اردیبهشت
کانال: شبکه 2
ژانر:
زمان پخش: 1402-03-15 20:06:08
مدت: 0:25:42-22
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101264403
توضیحات:
29 اردیبهشت
کانال: شبکه 2
ژانر:
زمان پخش: 1402-03-15 20:06:08
مدت: 0:25:02-08
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101264719
توضیحات:
29 اردیبهشت
کانال: شبکه 2
ژانر:
زمان پخش: 1402-03-15 20:06:08
مدت: 0:25:05-18
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101265410
توضیحات:
29 اردیبهشت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-15 20:06:08
مدت: 0:24:00-20
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101267197
توضیحات:
29 اردیبهشت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-15 20:06:08
مدت: 0:23:37-02
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101269122
توضیحات:
29 اردیبهشت
کانال: شبکه 2
ژانر: سیاسی
زمان پخش: 1402-03-15 20:06:08
مدت: 0:25:20-10
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101269332
توضیحات:
29 اردیبهشت
کانال: شبکه 2
ژانر: سیاسی
زمان پخش: 1402-03-15 20:06:08
مدت: 0:24:32-08
حجم فایل: 664.2 مگابایت
شماره مدیا: 101271969
توضیحات: