100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-08 01:00:00
مدت: 0:56:04-06
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101104709
توضیحات: ایمونولوژی
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-12 01:00:00
مدت: 0:58:53-05
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101106299
توضیحات: طراحی
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-13 00:45:00
مدت: 0:57:34-24
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101106319
توضیحات: تاریخدان
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-14 00:45:00
مدت: 1:00:10-24
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101106392
توضیحات: تئاتر
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-15 01:00:00
مدت: 1:00:32-14
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101106613
توضیحات:
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-17 01:00:00
مدت: 0:57:33-13
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101107005
توضیحات: اسکندری
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-18 01:00:00
مدت: 0:57:31-15
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101107065
توضیحات: صفایی
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-19 01:00:00
مدت: 0:53:21-13
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101107117
توضیحات: تئاتر
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-20 00:45:00
مدت: 0:58:42-16
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101107627
توضیحات: تاریخدان
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-21 01:00:00
مدت: 1:01:01-09
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101107859
توضیحات: شاعر
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-22 01:00:00
مدت: 0:56:08-02
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101108889
توضیحات: دکتر کنگرانی روانشناسی
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-24 00:30:00
مدت: 0:58:06-04
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101109267
توضیحات:
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-25 01:00:00
مدت: 0:59:48-10
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101109540
توضیحات: دکتر مسعود عارف نظری ، روانشناسی
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-26 01:00:00
مدت: 0:58:45-01
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101110220
توضیحات: علامه جعفری
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-27 01:00:00
مدت: 0:57:58-00
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101110441
توضیحات: تاریخدان
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-28 01:00:00
مدت: 0:59:35-23
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101110831
توضیحات: شاعر مهدی استاد احمد
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-29 01:00:00
مدت: 0:56:14-20
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101111129
توضیحات: ناشران ، مهمان حضوری ندارد
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-01 00:30:00
مدت: 0:58:59-11
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101111732
توضیحات: شجاع نوری
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-02 01:00:00
مدت: 0:56:46-12
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101112025
توضیحات: ویدئو نگار
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-03 01:30:00
مدت: 0:59:00-22
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101112047
توضیحات: محیط زیست
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-04 00:30:00
مدت: 0:59:22-24
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101112919
توضیحات:
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-05 00:45:00
مدت: 0:58:14-20
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101112967
توضیحات: هدایت هاشمی بازیگر
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-06 00:45:00
مدت: 0:57:13-21
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101113093
توضیحات:
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-08 00:30:00
مدت: 0:59:18-04
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101114251
توضیحات:
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-09 00:30:00
مدت: 0:59:10-12
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101114323
توضیحات:
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-11 00:30:00
مدت: 0:56:40-18
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101115285
توضیحات:
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-13 00:30:00
مدت:
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101115753
توضیحات:
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-13 00:30:00
مدت: 0:56:52-08
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101115920
توضیحات: اجتماعی
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-15 00:45:00
مدت:
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101115859
توضیحات: اجتماعی
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-15 00:45:00
مدت: 0:57:32-16
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101115992
توضیحات: اجتماعی
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-16 00:45:00
مدت: 0:58:04-18
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101116027
توضیحات: اجتماعی
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-11-11 02:30:00
مدت: 0:57:34-19
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101132818
توضیحات: جشنواره فیلم فجر
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-11-10 02:30:00
مدت: 0:58:02-16
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101132549
توضیحات: ادبیات
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-11-08 02:45:00
مدت: 0:56:25-17
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101131942
توضیحات: ادبیات
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-11-07 02:45:00
مدت: 0:58:49-03
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101131669
توضیحات: تاریخدان
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-11-06 02:30:00
مدت: 0:58:00-10
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101131147
توضیحات: ادبیات
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-11-05 02:00:00
مدت: 0:57:56-24
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101130907
توضیحات: مجسمه ها
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-11-04 02:45:00
مدت: 0:58:40-07
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101130694
توضیحات: حضور شب در ادبیات فارسی
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-11-03 01:30:00
مدت: 0:56:27-04
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101130226
توضیحات: شهرداد روحانی
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-30 02:30:00
مدت: 0:57:36-19
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101129547
توضیحات: شهرداد روحانی