1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-11-29 00:55:00
مدت: 01:00:00
حجم فایل: 1200 مگابایت
شماره مدیا: 100888826
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-11-29 16:15:00
مدت: 01:01:00
حجم فایل: 1220 مگابایت
شماره مدیا: 100888828
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-11-30 16:15:00
مدت: 01:01:00
حجم فایل: 1220 مگابایت
شماره مدیا: 100888832
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-12-01 16:15:00
مدت: 01:00:00
حجم فایل: 1200 مگابایت
شماره مدیا: 100888834
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-12-04 00:50:00
مدت: 00:50:00
حجم فایل: 1000 مگابایت
شماره مدیا: 100888830
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-12-05 00:55:00
مدت: 01:01:00
حجم فایل: 1220 مگابایت
شماره مدیا: 100888836
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-12-06 00:55:00
مدت: 00:56:00
حجم فایل: 1120 مگابایت
شماره مدیا: 100888838
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-12-06 16:15:00
مدت: 00:50:00
حجم فایل: 1000 مگابایت
شماره مدیا: 100888840
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-12-07 16:15:00
مدت: 01:01:00
حجم فایل: 1220 مگابایت
شماره مدیا: 100888842
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-12-08 16:15:00
مدت: 00:56:00
حجم فایل: 1120 مگابایت
شماره مدیا: 100888844
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-12-11 00:55:00
مدت: 01:00:00
حجم فایل: 1200 مگابایت
شماره مدیا: 100888846
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-12-12 00:55:00
مدت: 01:01:00
حجم فایل: 1220 مگابایت
شماره مدیا: 100888848
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-12-13 00:55:00
مدت: 01:00:00
حجم فایل: 1200 مگابایت
شماره مدیا: 100888850
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-12-13 16:15:00
مدت: 01:00:00
حجم فایل: 1200 مگابایت
شماره مدیا: 100888852
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-12-14 16:15:00
مدت: 01:01:00
حجم فایل: 1220 مگابایت
شماره مدیا: 100888854
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-12-15 16:10:00
مدت: 01:00:00
حجم فایل: 1200 مگابایت
شماره مدیا: 100888856
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-12-18 00:45:00
مدت: 00:59:00
حجم فایل: 1180 مگابایت
شماره مدیا: 100888858
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-12-19 00:45:00
مدت: 00:57:00
حجم فایل: 1140 مگابایت
شماره مدیا: 100888860
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-12-20 00:00:00
مدت: 00:59:00
حجم فایل: 1180 مگابایت
شماره مدیا: 100888864
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-12-20 15:30:00
مدت: 00:59:00
حجم فایل: 1180 مگابایت
شماره مدیا: 100888862
توضیحات:
10 بالاتر از9
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1393-06-03 23:30:00
مدت: 01:05:00
حجم فایل: 1300 مگابایت
شماره مدیا: 100958937
توضیحات:
10 دقیقه باعلم
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-09-20 03:30:00
مدت: 00:10:00
حجم فایل: 200 مگابایت
شماره مدیا: 100130393
توضیحات: برش در مخلوط
10 ستاره
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-02 19:55:37
مدت: 0:41:53-02
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101483548
توضیحات: فخرالدین حجازی -
10 ستاره
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-02 19:55:37
مدت: 0:44:30-06
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101483545
توضیحات: دکتر سمیع - دکتر شیخی
10 نکته مهم برای زیارت اربیعن حسینی
کانال: شبکه 1
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-08-20 13:00:00
مدت: 0:07:36-10
حجم فایل: 200.8 مگابایت
شماره مدیا: 101107365
توضیحات: نکات مهم اربیع،سفارش حسینی
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-07-12 00:30:00
مدت: 0:59:05-17
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101094087
توضیحات: سلامن جسم و جان ، ارتباط موثر
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-07-14 01:00:00
مدت: 0:55:31-03
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101095554
توضیحات: منصور غلامی ، دکتر مسعود عارف نظری
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-07-16 00:15:00
مدت: 0:57:15-19
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101096283
توضیحات: مستند سازی ، روانشناسی
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-07-19 00:15:00
مدت: 0:58:09-01
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101097076
توضیحات: نشر کتاب
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-07-20 00:45:00
مدت: 1:09:58-12
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101097608
توضیحات: ادبیات
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-07-21 01:00:00
مدت: 0:56:42-04
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101097848
توضیحات: دهکده جهانی ، محیط زیست
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-07-22 00:15:00
مدت: 0:58:14-20
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101098061
توضیحات: تاریخ
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-07-23 00:45:00
مدت: 0:52:16-06
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101098398
توضیحات: روزنامه نگار ، روانشناسی
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-07-24 01:00:00
مدت: 0:56:02-20
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101099022
توضیحات: غذا و میراث فرهنگی
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-07-26 01:00:00
مدت: 0:55:04-06
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101099204
توضیحات: آهنگسازی
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-07-27 01:00:00
مدت: 0:54:03-07
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101099552
توضیحات: روانشناسی
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-07-28 01:00:00
مدت: 0:59:04-06
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101100118
توضیحات: محیط زیست ، روزنامه نگاری
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-07-29 01:00:00
مدت: 0:58:51-19
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101100559
توضیحات: تاریخدان
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-07-30 01:00:00
مدت: 0:59:24-10
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101100910
توضیحات: پژوهشگر ، مترجمی
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-06 00:30:00
مدت: 0:57:16-18
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101102458
توضیحات: تاریخدان