//جام جهانی 2010/یک جهان یک جام/22:15
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-04-06 04:30:00
مدت: 03:15:00
حجم فایل: 3900 مگابایت
شماره مدیا: 100303060
توضیحات: آرژانتین -مکزیک /عبدا... مهاجر
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام 17:30
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-04-07 04:30:00
مدت: 02:40:00
حجم فایل: 3200 مگابایت
شماره مدیا: 100302764
توضیحات: روی 1DVD/هلند- اسلواکی
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام 18:10
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-30 04:30:00
مدت: 02:07:00
حجم فایل: 2540 مگابایت
شماره مدیا: 100305380
توضیحات: ترک 1و2/فوتبال جام جهانی2010/روی1DVD/ایتالیا- نیوزیلند
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام 22:20
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-04-05 04:30:00
مدت: 03:16:00
حجم فایل: 3920 مگابایت
شماره مدیا: 100303383
توضیحات: فوتبال جام جهانی2010آفریقای جنوبی/غنا- آمریکا
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام / 22:25
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-04-04 04:30:00
مدت: 02:23:00
حجم فایل: 2860 مگابایت
شماره مدیا: 100303629
توضیحات: اسپانیا-شیلی /کارشناس مهمان :مرتضی محصص /ترک 1و2
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام /15:30
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-30 04:30:00
مدت: 02:23:00
حجم فایل: 2860 مگابایت
شماره مدیا: 100305377
توضیحات: روی ترک1و2/فوتبال جام جهانی 2010/پاراگوئه -اسلوواکی/روی 1DVD
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام /18:15
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-31 04:30:00
مدت: 02:15:00
حجم فایل: 2700 مگابایت
شماره مدیا: 100305128
توضیحات: شیلی - سوئیس/کارشناس:انصاری فر/مسعودمرادی
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام/15:30
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-28 04:30:00
مدت: 02:22:00
حجم فایل: 2840 مگابایت
شماره مدیا: 100306284
توضیحات: آلمان - صربستان/مهدی پاشازاده/دکترصدر
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام/15:30
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-29 04:30:00
مدت: 02:34:00
حجم فایل: 3080 مگابایت
شماره مدیا: 100305808
توضیحات: هلند-ژاپن/هومن افاضلی/مهاجر
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام/15:40
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-26 04:30:00
مدت: 02:30:00
حجم فایل: 3000 مگابایت
شماره مدیا: 100306857
توضیحات: هندوراس - شیلی /روی یک حلقه dvdجدا/ترک1و2
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام/17:20
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-04-05 04:30:00
مدت: 02:40:00
حجم فایل: 3200 مگابایت
شماره مدیا: 100303380
توضیحات: جام جهانی2010آفریقای جنوبی/اروگوئه- کره جنوبی/کارشناسان:حاج رضایی/طیاطبایی
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام/17:20
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-04-12 04:30:00
مدت: 02:47:00
حجم فایل: 3340 مگابایت
شماره مدیا: 100301093
توضیحات: آرژانتین-آلمان/هومن افاضلی/امیرحسین پیروانی
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام/17:30
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-04-02 04:30:00
مدت: 02:43:00
حجم فایل: 3260 مگابایت
شماره مدیا: 100304157
توضیحات: انگلیس-اسلوونی
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام/18:15
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-26 04:30:00
مدت: 02:16:00
حجم فایل: 2720 مگابایت
شماره مدیا: 100307031
توضیحات: اسپانیا - سوئیس /رویdvdجدا/استیلی/نکونام
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام/18:20
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-29 04:30:00
مدت: 02:13:00
حجم فایل: 2660 مگابایت
شماره مدیا: 100305811
توضیحات: غنا-استرالیا/افاضلی/مهاجر
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام/18:25
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-24 04:30:00
مدت: 02:04:00
حجم فایل: 2480 مگابایت
شماره مدیا: 100307791
توضیحات: ژاپن-کامرون/داودمه آبادی/پیروانی/ترک1و2
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام/22:15
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-04-20 04:30:00
مدت: 03:56:00
حجم فایل: 4720 مگابایت
شماره مدیا: 100298782
توضیحات: روی ترک2و1/اسپانیا-هلند
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام/22:20
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-24 04:30:00
مدت: 03:24:00
حجم فایل: 4080 مگابایت
شماره مدیا: 100307797
توضیحات: ایتالیا-پاراگوئه
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام/22:20
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-29 04:30:00
مدت: 03:28:00
حجم فایل: 4160 مگابایت
شماره مدیا: 100305817
توضیحات: کامرون-دانمارک
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام/22:20
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-04-12 04:30:00
مدت: 03:00:00
حجم فایل: 3600 مگابایت
شماره مدیا: 100301018
توضیحات: اسپانیا-پاراگوئه