//جام جهانی2010/یک جهان یک جام/22:35
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-26 04:30:00
مدت: 03:06:00
حجم فایل: 3720 مگابایت
شماره مدیا: 100307040
توضیحات: آفریقای جنوبی - اروگوئه/روی یک dvd
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام/23:30
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-04-02 04:30:00
مدت: 02:17:00
حجم فایل: 2740 مگابایت
شماره مدیا: 100304166
توضیحات: آلمان-غنا
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام/2:00
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-04-02 04:30:00
مدت: 01:33:00
حجم فایل: 1860 مگابایت
شماره مدیا: 100304403
توضیحات: نیجریه-کره جنوبی
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام15:25
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-24 04:30:00
مدت: 02:27:00
حجم فایل: 2940 مگابایت
شماره مدیا: 100307788
توضیحات: هلند-دانمارک/داودمه آبادی/پیروانی/ترک1و2و3و4
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام17:25
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-04-08 04:30:00
مدت: 03:20:00
حجم فایل: 4000 مگابایت
شماره مدیا: 100302281
توضیحات: ژاپن-پاراگوئه/1حلقهDVD
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام22:30
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-04-08 04:30:00
مدت: 03:20:00
حجم فایل: 4000 مگابایت
شماره مدیا: 100302245
توضیحات: اسپانیا-پرتغال
//جام جهانی2010/یک جهانی یک جام/22:15
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-30 04:30:00
مدت: 03:20:00
حجم فایل: 4000 مگابایت
شماره مدیا: 100305386
توضیحات: روی1حلقه DVD/ساحل عاج- برزیل/کارشناسان:رضایی/مرادی
//یک جهان یک جهان /جام جهانی 2010
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-04-01 04:30:00
مدت: 02:36:00
حجم فایل: 3120 مگابایت
شماره مدیا: 100304469
توضیحات: آرژانتین -یونان
0.
کانال: پکیج سریالی
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-02-24 04:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100429077
توضیحات:
000000حذف شود
کانال: شبکه 5
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1393-12-27 17:00:00
مدت: 1:27:33-13
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101019424
توضیحات: سینمایی خارجی حذف شود
000000پ حذف شود
کانال: شبکه 1
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1394-01-01 09:44:00
مدت: 2:06:36-18
حجم فایل: 3379.2 مگابایت
شماره مدیا: 101021469
توضیحات: حذف شود
00289
کانال: شبکه 3
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1402-01-02 20:10:14
مدت: 1:39:13-15
حجم فایل: 4710.4 مگابایت
شماره مدیا: 101456349
توضیحات: نیوکاسل آرسنال
01 راه برای ذله کردن پدر و مادر
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1402-01-02 20:10:14
مدت: 0:19:29-14
حجم فایل: 916.1 مگابایت
شماره مدیا: 101409532
توضیحات: ق 11
1 2 3 4 مسابقه
کانال: شبکه 4
ژانر: تفریحات، سرگرمی و مسابقات
زمان پخش: 1402-01-02 20:10:14
مدت: 1:03:09-13
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101444821
توضیحات:
1 2 3 4 مسابقه
کانال: شبکه 4
ژانر: تفریحات، سرگرمی و مسابقات
زمان پخش: 1402-01-02 20:10:14
مدت: 0:20:36-20
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101450418
توضیحات:
1 2 3 4 مسابقه
کانال: شبکه 4
ژانر: تفریحات، سرگرمی و مسابقات
زمان پخش: 1402-01-02 20:10:14
مدت: 0:58:57-22
حجم فایل: 3174.4 مگابایت
شماره مدیا: 101467697
توضیحات:
1 2 3 4 مسابقه
کانال: شبکه 4
ژانر: تفریحات، سرگرمی و مسابقات
زمان پخش: 1402-01-02 20:10:14
مدت: 0:58:32-02
حجم فایل: 3072 مگابایت
شماره مدیا: 101467766
توضیحات:
1 2 3 خنده
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1402-01-02 20:10:14
مدت: 0:21:25-08
حجم فایل: 1 مگابایت
شماره مدیا: 101474993
توضیحات: طنز
1 2 3 خنده
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1402-01-02 20:10:14
مدت: 0:19:56-10
حجم فایل: 937.1 مگابایت
شماره مدیا: 101476064
توضیحات: طنز
1 2 3 خنده
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1402-01-02 20:10:14
مدت: 0:20:40-05
حجم فایل: 971.4 مگابایت
شماره مدیا: 101476054
توضیحات: طنز
1 2 3 خنده
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1402-01-02 20:10:14
مدت: 0:20:16-16
حجم فایل: 952.9 مگابایت
شماره مدیا: 101459637
توضیحات: طنز
1 2 3 خنده
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1402-01-02 20:10:14
مدت: 0:22:02-06
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101462236
توضیحات: طنز
1 2 3 خنده
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1402-01-02 20:10:14
مدت: 0:21:19-09
حجم فایل: 1 مگابایت
شماره مدیا: 101465274
توضیحات: بدون موضوع
1 2 3 خنده
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1402-01-02 20:10:14
مدت: 0:21:21-04
حجم فایل: 1 مگابایت
شماره مدیا: 101472783
توضیحات: طنز
1 2 3 خنده
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1402-01-02 20:10:14
مدت: 0:21:53-21
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101472779
توضیحات: طنز
1 2 3 خنده
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1402-01-02 20:10:14
مدت: 0:21:54-09
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101468981
توضیحات: طنز
1 2 3 خنده
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1402-01-02 20:10:14
مدت: 0:21:01-00
حجم فایل: 987.7 مگابایت
شماره مدیا: 101468021
توضیحات: طنز
1 2 3 خنده
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1402-01-02 20:10:14
مدت: 0:21:53-02
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101464225
توضیحات: کودک
1 2 3 خنده
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1402-01-02 20:10:14
مدت: 0:21:40-00
حجم فایل: 1 مگابایت
شماره مدیا: 101493055
توضیحات: کودک
1 2 3 خنده
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1402-01-02 20:10:14
مدت: 0:20:52-13
حجم فایل: 981.1 مگابایت
شماره مدیا: 101505819
توضیحات: طنز
1+1+3
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1394-08-12 00:00:00
مدت: 1:13:20-14
حجم فایل: 3481.6 مگابایت
شماره مدیا: 101105826
توضیحات: سینمایی خارجی
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-07-02 00:50:00
مدت: 01:34:00
حجم فایل: 1880 مگابایت
شماره مدیا: 100888648
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-07-09 01:00:00
مدت: 00:56:00
حجم فایل: 1120 مگابایت
شماره مدیا: 100888650
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-07-14 01:05:00
مدت: 01:00:00
حجم فایل: 1200 مگابایت
شماره مدیا: 100888652
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-07-15 00:55:00
مدت: 01:00:00
حجم فایل: 1200 مگابایت
شماره مدیا: 100888654
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-07-16 01:05:00
مدت: 00:59:00
حجم فایل: 1180 مگابایت
شماره مدیا: 100888656
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-07-21 00:50:00
مدت: 00:58:00
حجم فایل: 1160 مگابایت
شماره مدیا: 100888658
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-07-22 00:55:00
مدت: 00:55:00
حجم فایل: 1100 مگابایت
شماره مدیا: 100888660
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-07-23 00:55:00
مدت: 01:00:00
حجم فایل: 1200 مگابایت
شماره مدیا: 100888662
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-07-28 00:50:00
مدت: 00:58:00
حجم فایل: 1160 مگابایت
شماره مدیا: 100888664
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-07-29 00:45:00
مدت: 01:00:00
حجم فایل: 1200 مگابایت
شماره مدیا: 100888666
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-07-30 00:50:00
مدت: 00:58:00
حجم فایل: 1160 مگابایت
شماره مدیا: 100888668
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-08-05 00:50:00
مدت: 01:00:00
حجم فایل: 1200 مگابایت
شماره مدیا: 100888670
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-08-06 00:55:00
مدت: 00:51:00
حجم فایل: 1020 مگابایت
شماره مدیا: 100888672
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-08-07 00:50:00
مدت: 00:58:00
حجم فایل: 1160 مگابایت
شماره مدیا: 100888674
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-08-08 15:40:00
مدت: 00:58:00
حجم فایل: 1160 مگابایت
شماره مدیا: 100888676
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-08-09 15:45:00
مدت: 00:58:00
حجم فایل: 1160 مگابایت
شماره مدیا: 100888678
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-08-12 00:45:00
مدت: 00:58:00
حجم فایل: 1160 مگابایت
شماره مدیا: 100888680
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-08-13 00:45:00
مدت: 00:54:00
حجم فایل: 1080 مگابایت
شماره مدیا: 100888682
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-08-14 01:00:00
مدت: 00:59:00
حجم فایل: 1180 مگابایت
شماره مدیا: 100888684
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-08-14 15:45:00
مدت: 00:59:00
حجم فایل: 1180 مگابایت
شماره مدیا: 100888686
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-08-15 16:00:00
مدت: 00:59:00
حجم فایل: 1180 مگابایت
شماره مدیا: 100888688
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-08-16 16:15:00
مدت: 00:59:00
حجم فایل: 1180 مگابایت
شماره مدیا: 100888690
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-08-19 00:50:00
مدت: 01:08:00
حجم فایل: 1360 مگابایت
شماره مدیا: 100888692
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-08-20 00:50:00
مدت: 01:08:00
حجم فایل: 1360 مگابایت
شماره مدیا: 100888694
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-08-21 00:55:00
مدت: 01:00:00
حجم فایل: 1200 مگابایت
شماره مدیا: 100888696
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-08-26 00:55:00
مدت: 01:04:00
حجم فایل: 1280 مگابایت
شماره مدیا: 100888698
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-08-27 00:55:00
مدت: 01:00:00
حجم فایل: 1200 مگابایت
شماره مدیا: 100888700
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-08-28 00:50:00
مدت: 00:58:00
حجم فایل: 1160 مگابایت
شماره مدیا: 100888702
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-08-28 15:45:00
مدت: 01:04:00
حجم فایل: 1280 مگابایت
شماره مدیا: 100888704
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-08-29 15:45:00
مدت: 01:00:00
حجم فایل: 1200 مگابایت
شماره مدیا: 100888706
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-08-30 15:45:00
مدت: 00:58:00
حجم فایل: 1160 مگابایت
شماره مدیا: 100888708
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-09-03 00:55:00
مدت: 01:04:00
حجم فایل: 1280 مگابایت
شماره مدیا: 100888710
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-09-04 00:50:00
مدت: 01:07:00
حجم فایل: 1340 مگابایت
شماره مدیا: 100888712
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-09-05 00:50:00
مدت: 01:00:00
حجم فایل: 1200 مگابایت
شماره مدیا: 100888714
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-09-05 15:45:00
مدت: 01:04:00
حجم فایل: 1280 مگابایت
شماره مدیا: 100888716
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-09-06 15:45:00
مدت: 01:07:00
حجم فایل: 1340 مگابایت
شماره مدیا: 100888718
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-09-10 01:00:00
مدت: 01:03:00
حجم فایل: 1260 مگابایت
شماره مدیا: 100888720
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-09-11 01:00:00
مدت: 01:03:00
حجم فایل: 1260 مگابایت
شماره مدیا: 100888722
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-09-12 01:00:00
مدت: 01:04:00
حجم فایل: 1280 مگابایت
شماره مدیا: 100888724
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-09-12 15:45:00
مدت: 01:03:00
حجم فایل: 1260 مگابایت
شماره مدیا: 100888726
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-09-13 15:45:00
مدت: 01:03:00
حجم فایل: 1260 مگابایت
شماره مدیا: 100888728
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-09-14 15:50:00
مدت: 01:04:00
حجم فایل: 1280 مگابایت
شماره مدیا: 100888730
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-09-17 00:55:00
مدت: 01:04:00
حجم فایل: 1280 مگابایت
شماره مدیا: 100888732
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-09-18 00:55:00
مدت: 01:13:00
حجم فایل: 1460 مگابایت
شماره مدیا: 100888734
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-09-20 15:45:00
مدت: 01:13:00
حجم فایل: 1460 مگابایت
شماره مدیا: 100888736
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-09-21 15:45:00
مدت: 01:04:00
حجم فایل: 1280 مگابایت
شماره مدیا: 100888738
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-09-24 01:05:00
مدت: 01:08:00
حجم فایل: 1360 مگابایت
شماره مدیا: 100888746
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-09-25 00:50:00
مدت: 01:05:00
حجم فایل: 1300 مگابایت
شماره مدیا: 100888740
توضیحات:
1/618
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-09-26 00:55:00
مدت: 00:59:00
حجم فایل: 1180 مگابایت
شماره مدیا: 100888742
توضیحات: