83کیلومترتاکربلا
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-09-24 03:30:00
مدت: 00:23:00
حجم فایل: 460 مگابایت
شماره مدیا: 100253703
توضیحات: مسافران ازنجف وکاظمین به سمت کربلا
83کیلومتری کربلا
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-10-23 03:30:00
مدت: 00:23:00
حجم فایل: 460 مگابایت
شماره مدیا: 100116067
توضیحات:
890 کیلومتر
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-01-09 22:00:00
مدت: 0:24:49-23
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101150909
توضیحات: ق 3
890 کیلومتر
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-01-08 22:00:00
مدت: 0:20:19-14
حجم فایل: 955.3 مگابایت
شماره مدیا: 101150577
توضیحات: ق 2
890 کیلومتر
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-01-07 22:00:00
مدت: 0:25:20-17
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101148966
توضیحات: ق 1
8امین همایش پیشکسوتان دفاع مقدس
کانال: شبکه 5
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-03-14 04:30:00
مدت: 00:30:00
حجم فایل: 600 مگابایت
شماره مدیا: 100528259
توضیحات: درآستانه ارتحال امام خمینی (ره )‏
8روایت
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-07-03 03:30:00
مدت: 00:28:00
حجم فایل: 560 مگابایت
شماره مدیا: 100277945
توضیحات: ق2
8روایت
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-07-07 03:30:00
مدت: 00:19:00
حجم فایل: 380 مگابایت
شماره مدیا: 100276600
توضیحات: کوجهان آرا/ق 6
9 دی روزی برای تاریخ
کانال: شبکه 3
ژانر: سیاسی
زمان پخش: 1391-10-09 01:55:00
مدت: 00:19:00
حجم فایل: 380 مگابایت
شماره مدیا: 100812863
توضیحات:
9 ماه دوره ای که ما را شکل می دهد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-11-17 22:30:00
مدت: 0:49:26-06
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101006023
توضیحات: راز سلامت و شادمانی
9 ماه دوره ای که ما را شکل میدهد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1392-12-03 20:30:00
مدت: 00:49:00
حجم فایل: 980 مگابایت
شماره مدیا: 100911918
توضیحات:
9 ماه دوره ای که ما را شکل میدهد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-01-31 19:40:00
مدت: 00:49:00
حجم فایل: 980 مگابایت
شماره مدیا: 100942425
توضیحات:
9+1
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-02-23 04:30:00
مدت: 00:07:00
حجم فایل: 140 مگابایت
شماره مدیا: 100429479
توضیحات: گزارش مردمی درموردانتخابات 6:23/
9+1
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-02-23 04:30:00
مدت: 00:07:00
حجم فایل: 140 مگابایت
شماره مدیا: 100429626
توضیحات: گزارش مردمی درموردانتخابات 19:45/
9+1
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-03-03 04:30:00
مدت: 00:07:00
حجم فایل: 140 مگابایت
شماره مدیا: 100425803
توضیحات: گزارش مدرسی انتخابات
9+1
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-03-04 04:30:00
مدت: 00:07:00
حجم فایل: 140 مگابایت
شماره مدیا: 100425587
توضیحات: گزارش مردمی درموردانتخابات
9+1
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-03-06 04:30:00
مدت: 00:07:00
حجم فایل: 140 مگابایت
شماره مدیا: 100424778
توضیحات:
9+1
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-03-08 04:30:00
مدت: 00:07:00
حجم فایل: 140 مگابایت
شماره مدیا: 100424308
توضیحات: گزارش مردمی درموردانتخابات
9+1
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-03-18 04:30:00
مدت: 00:07:00
حجم فایل: 140 مگابایت
شماره مدیا: 100421413
توضیحات:
90دقیقه تاسقوط
کانال: شبکه 3
ژانر: هنری
زمان پخش: 1390-03-14 04:30:00
مدت: 01:20:00
حجم فایل: 1600 مگابایت
شماره مدیا: 100026330
توضیحات: سینمایی خارجی
90دقیقه تاسقوط
کانال: شبکه 3
ژانر: هنری
زمان پخش: 1390-03-20 04:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100026211
توضیحات: سینمایی/خارجی/تکرار 90/03/14
99 خانه
کانال: شبکه 5
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1402-03-12 17:42:27
مدت: 1:35:43-20
حجم فایل: 4505.6 مگابایت
شماره مدیا: 101477057
توضیحات: سینمایی
99-1
کانال: شبکه افق
ژانر: سریال خارجی
زمان پخش: 1395-05-07 03:30:00
مدت: 0:44:55-10
حجم فایل: 599 مگابایت
شماره مدیا: 101188003
توضیحات: ق 2
99-1
کانال: شبکه افق
ژانر: سریال خارجی
زمان پخش: 1395-05-11 03:30:00
مدت: 0:42:40-22
حجم فایل: 630.7 مگابایت
شماره مدیا: 101188854
توضیحات: ق 4
99-1
کانال: شبکه افق
ژانر: سریال خارجی
زمان پخش: 1395-05-13 03:30:00
مدت: 1:05:47-24
حجم فایل: 912.6 مگابایت
شماره مدیا: 101188857
توضیحات: ق 6
99-1
کانال: شبکه افق
ژانر: سریال خارجی
زمان پخش: 1395-05-17 03:30:00
مدت: 0:42:46-03
حجم فایل: 681.2 مگابایت
شماره مدیا: 101190384
توضیحات: ق 7
99-1
کانال: شبکه افق
ژانر: سریال خارجی
زمان پخش: 1395-05-18 03:30:00
مدت: 0:35:54-04
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101190769
توضیحات: ق 8
99-1
کانال: شبکه افق
ژانر: سریال خارجی
زمان پخش: 1395-05-20 03:30:00
مدت: 0:43:14-14
حجم فایل: 552.6 مگابایت
شماره مدیا: 101191188
توضیحات: ق 10
99-1
کانال: شبکه افق
ژانر: سریال خارجی
زمان پخش: 1395-05-19 03:30:00
مدت: 1:30:32-04
حجم فایل: 622.3 مگابایت
شماره مدیا: 101191281
توضیحات: ق 9
99-1
کانال: شبکه افق
ژانر: سریال خارجی
زمان پخش: 1395-05-21 03:30:00
مدت: 0:46:16-19
حجم فایل: 604.3 مگابایت
شماره مدیا: 101191489
توضیحات: ق 11
99-1
کانال: شبکه افق
ژانر: سریال خارجی
زمان پخش: 1395-05-12 03:30:00
مدت: 0:44:27-21
حجم فایل: 635.5 مگابایت
شماره مدیا: 101188864
توضیحات: ق 5
9دی روزی برای تاریخ
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-10-09 03:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100248871
توضیحات: تکرار 89/10/09
9دی روزی برای تاریخ
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-10-09 03:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100248877
توضیحات: تکرار 89/10/09
9سال زندگی
کانال: شبکه 5
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-03-05 04:30:00
مدت: 00:26:00
حجم فایل: 520 مگابایت
شماره مدیا: 100064628
توضیحات: مستند
9معمار معاصر ایرانی 14:30
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-07-09 03:30:00
مدت: 00:30:00
حجم فایل: 600 مگابایت
شماره مدیا: 100787255
توضیحات: مستند ایرانی /علی اکبر صارمی/محمد حسن آل کمونه /محمدرضا نیک بخت /کارگردان:مانی قدرت نما
9ملکه /نه ملکه ترک 1و2و3
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-02-11 04:30:00
مدت: 01:56:00
حجم فایل: 2320 مگابایت
شماره مدیا: 100433180
توضیحات: سینما/4کارگردان :فابیان بیلینسکی /فیلم 92:
9ملکه /نه ملکه ترک 1و2و3
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1393-05-25 15:00:00
مدت: 01:56:00
حجم فایل: 2320 مگابایت
شماره مدیا: 100433182
توضیحات: سینما/4کارگردان :فابیان بیلینسکی /فیلم 92:
?
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-02-07 04:30:00
مدت: 00:28:00
حجم فایل: 560 مگابایت
شماره مدیا: 100539763
توضیحات: مجموعه ایرانی
?
کانال: شبکه 7
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-04-09 04:30:00
مدت: 00:22:00
حجم فایل: 440 مگابایت
شماره مدیا: 100521320
توضیحات:
audition Adobe
کانال: شبکه 7
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-03-02 04:30:00
مدت: 00:23:00
حجم فایل: 460 مگابایت
شماره مدیا: 100531658
توضیحات: ق 1
audition Adobe
کانال: شبکه 7
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-03-12 04:30:00
مدت: 00:27:00
حجم فایل: 540 مگابایت
شماره مدیا: 100528820
توضیحات:
audition Adobe
کانال: شبکه 7
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-03-21 04:30:00
مدت: 00:28:00
حجم فایل: 560 مگابایت
شماره مدیا: 100526357
توضیحات: ق 20
cebit 2010/سبیت 2010
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-08-05 03:30:00
مدت: 00:33:00
حجم فایل: 660 مگابایت
شماره مدیا: 100267338
توضیحات: نمایشگاه فناوری اطلاعات
cebit 2010
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-08-06 03:30:00
مدت: 00:31:00
حجم فایل: 620 مگابایت
شماره مدیا: 100266966
توضیحات:
cebit 2010
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-08-07 03:30:00
مدت: 00:32:00
حجم فایل: 640 مگابایت
شماره مدیا: 100266796
توضیحات:
Cebit 2010
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-08-14 03:30:00
مدت: 00:28:00
حجم فایل: 560 مگابایت
شماره مدیا: 100264616
توضیحات:
Cebit2010
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-08-11 03:30:00
مدت: 00:32:00
حجم فایل: 640 مگابایت
شماره مدیا: 100265617
توضیحات:
d
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-07-25 03:30:00
مدت: 00:33:00
حجم فایل: 660 مگابایت
شماره مدیا: 100153410
توضیحات: d
DNA/دی ان ای
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-02-21 04:30:00
مدت: 00:49:00
حجم فایل: 980 مگابایت
شماره مدیا: 100319636
توضیحات: تکرار89/2/7
draw corel
کانال: شبکه 7
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1386-11-08 03:30:00
مدت: 00:29:00
حجم فایل: 580 مگابایت
شماره مدیا: 100565246
توضیحات: ق 7
draw11 corel
کانال: شبکه 7
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1386-11-02 03:30:00
مدت: 00:30:00
حجم فایل: 600 مگابایت
شماره مدیا: 100567328
توضیحات: ق 1
draw11 corel
کانال: شبکه 7
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1386-11-07 03:30:00
مدت: 00:30:00
حجم فایل: 600 مگابایت
شماره مدیا: 100565633
توضیحات: ق 6
FIAT WORD
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1394-06-31 01:20:00
مدت: 0:27:54-13
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101091629
توضیحات: انیمیشن
FLAT WORLD
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1393-10-01 01:00:00
مدت: 0:27:52-13
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 100988784
توضیحات: کارتون خارجی
heads Black
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-12-19 03:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100337944
توضیحات: تکرار88/3/27
ifi us
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-08-18 03:30:00
مدت: 00:15:00
حجم فایل: 300 مگابایت
شماره مدیا: 100263479
توضیحات: افتتاحیه دوازدهمین دوره مسابقات ورزشهای بین دانشگاهی /اسپانیا -والنیا
IPAS
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-07-05 03:30:00
مدت: 00:06:00
حجم فایل: 120 مگابایت
شماره مدیا: 100277318
توضیحات: گزارش ازنمایشگاه پلیس/گزیده سخنرانی سرهنگ دکترقنپرپور/سردار احمدی مقدم
IPAS
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-07-07 03:30:00
مدت: 00:06:00
حجم فایل: 120 مگابایت
شماره مدیا: 100276684
توضیحات:
IPAS 2011
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-07-05 03:30:00
مدت: 00:06:00
حجم فایل: 120 مگابایت
شماره مدیا: 100160572
توضیحات: دهمین نمایشگاه بین المللی پلیس
IPAS/ آی پی ای اس
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-07-06 03:30:00
مدت: 00:06:00
حجم فایل: 120 مگابایت
شماره مدیا: 100276759
توضیحات: نمایشگاه دستاوردهای پلیس
ITتجارت الکترونیک
کانال: شبکه 7
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-05-17 04:30:00
مدت: 00:29:00
حجم فایل: 580 مگابایت
شماره مدیا: 100403687
توضیحات: ق 1
ITتجارت الکترونیک
کانال: شبکه 7
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-05-19 04:30:00
مدت: 00:27:00
حجم فایل: 540 مگابایت
شماره مدیا: 100402902
توضیحات: مدل های تجارت الکترونیک /مهندس افشین فخر/ق 3
itتجارت الکترونیک
کانال: شبکه 7
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-07-13 03:30:00
مدت: 00:27:00
حجم فایل: 540 مگابایت
شماره مدیا: 100386126
توضیحات: بررسی مدل های تجارت الکترونیک /ق 3
ITتجارت الکترونیک
کانال: شبکه 7
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-01-20 04:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100329569
توضیحات: ق7/تکرار88/5/23
O مثبت - قسمت1
کانال: شبکه تماشا
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1392-10-13 22:45:00
مدت: 00:46:00
حجم فایل: 920 مگابایت
شماره مدیا: 100908634
توضیحات:
O مثبت - قسمت10
کانال: شبکه تماشا
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1392-10-23 22:45:00
مدت: 00:34:00
حجم فایل: 680 مگابایت
شماره مدیا: 100908652
توضیحات:
O مثبت - قسمت11
کانال: شبکه تماشا
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1392-10-24 22:45:00
مدت: 00:34:00
حجم فایل: 680 مگابایت
شماره مدیا: 100908654
توضیحات:
O مثبت - قسمت12
کانال: شبکه تماشا
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1392-10-25 22:45:00
مدت: 00:31:00
حجم فایل: 620 مگابایت
شماره مدیا: 100908656
توضیحات:
O مثبت - قسمت13
کانال: شبکه تماشا
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1392-10-26 22:45:00
مدت: 00:51:00
حجم فایل: 1020 مگابایت
شماره مدیا: 100908658
توضیحات:
O مثبت - قسمت14
کانال: شبکه تماشا
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1392-10-27 22:45:00
مدت: 00:44:00
حجم فایل: 880 مگابایت
شماره مدیا: 100908660
توضیحات:
O مثبت - قسمت15
کانال: شبکه تماشا
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1392-10-28 22:45:00
مدت: 00:53:00
حجم فایل: 1060 مگابایت
شماره مدیا: 100908662
توضیحات:
O مثبت - قسمت2
کانال: شبکه تماشا
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1392-10-14 22:45:00
مدت: 00:42:00
حجم فایل: 840 مگابایت
شماره مدیا: 100908636
توضیحات:
O مثبت - قسمت3
کانال: شبکه تماشا
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1392-10-15 22:45:00
مدت: 00:38:00
حجم فایل: 760 مگابایت
شماره مدیا: 100908638
توضیحات:
O مثبت - قسمت4
کانال: شبکه تماشا
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1392-10-16 22:45:00
مدت: 00:37:00
حجم فایل: 740 مگابایت
شماره مدیا: 100908640
توضیحات:
O مثبت - قسمت5
کانال: شبکه تماشا
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1392-10-17 22:45:00
مدت: 00:38:00
حجم فایل: 760 مگابایت
شماره مدیا: 100908642
توضیحات:
O مثبت - قسمت6
کانال: شبکه تماشا
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1392-10-18 22:45:00
مدت: 00:34:00
حجم فایل: 680 مگابایت
شماره مدیا: 100908644
توضیحات:
O مثبت - قسمت7
کانال: شبکه تماشا
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1392-10-20 22:45:00
مدت: 00:36:00
حجم فایل: 720 مگابایت
شماره مدیا: 100908646
توضیحات:
O مثبت - قسمت8
کانال: شبکه تماشا
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1392-10-21 22:45:00
مدت: 00:36:00
حجم فایل: 720 مگابایت
شماره مدیا: 100908648
توضیحات:
O مثبت - قسمت9
کانال: شبکه تماشا
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1392-10-22 22:45:00
مدت: 00:40:00
حجم فایل: 800 مگابایت
شماره مدیا: 100908650
توضیحات:
Q E D کیوای دی
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-04-22 04:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100298270
توضیحات: مجموعه خارجی /هدف لندن /تکرارق 1 /89/4/21