60جانورمرگبار
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-01-04 04:30:00
مدت: 00:28:00
حجم فایل: 560 مگابایت
شماره مدیا: 100224286
توضیحات: کوروکدیل/قورباغه سرخ چشم/خوک خرطوم دار(تاپی پر)
60جانورمرگبار
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-01-06 04:30:00
مدت: 00:26:00
حجم فایل: 520 مگابایت
شماره مدیا: 100223640
توضیحات:
60جانورمرگبار
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-01-12 04:30:00
مدت: 00:28:00
حجم فایل: 560 مگابایت
شماره مدیا: 100221701
توضیحات: خارجی
60جانورمرگبار
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-01-16 04:30:00
مدت: 00:28:00
حجم فایل: 560 مگابایت
شماره مدیا: 100220313
توضیحات:
60جانورمرگبار
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-02-01 04:30:00
مدت: 00:27:00
حجم فایل: 540 مگابایت
شماره مدیا: 100214562
توضیحات:
60جانورمرگبار
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-02-02 04:30:00
مدت: 00:27:00
حجم فایل: 540 مگابایت
شماره مدیا: 100213980
توضیحات:
60جانورمرگبار
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-02-07 04:30:00
مدت: 00:27:00
حجم فایل: 540 مگابایت
شماره مدیا: 100212350
توضیحات: مستندخارجی
60جانورمرگبار
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-02-09 04:30:00
مدت: 00:27:00
حجم فایل: 540 مگابایت
شماره مدیا: 100211638
توضیحات:
60جانورمرگبار
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-02-24 04:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100206433
توضیحات: مستند/تکرار90/2/23
60جانورمرگبار
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-02-31 04:30:00
مدت: 00:27:00
حجم فایل: 540 مگابایت
شماره مدیا: 100204463
توضیحات:
60جانورمرگبار
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-03-05 04:30:00
مدت: 00:26:00
حجم فایل: 520 مگابایت
شماره مدیا: 100202484
توضیحات: مستند
60جانورمرگبار
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-03-10 04:30:00
مدت: 00:27:00
حجم فایل: 540 مگابایت
شماره مدیا: 100200720
توضیحات:
60جانورمرگبار
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-04-12 04:30:00
مدت: 00:28:00
حجم فایل: 560 مگابایت
شماره مدیا: 100189657
توضیحات: مستند
60جانورمرگبار 4:00
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-01-07 04:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100223219
توضیحات: مستند/تکرار90/1/6
60جانورمرگبار 9:24
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-01-07 04:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100223240
توضیحات: مستند90/1/6
60جانورمرگبار 18:45
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-01-05 04:30:00
مدت: 00:28:00
حجم فایل: 560 مگابایت
شماره مدیا: 100224127
توضیحات: مستند
60جانورمرگبار 3:15
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-01-05 04:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100224154
توضیحات: تکرار90/1/4
626
کانال: شبکه 1
ژانر: اقتصادی
زمان پخش: 1394-07-13 23:00:00
مدت: 0:45:24-10
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101094247
توضیحات:
626
کانال: شبکه 1
ژانر: اقتصادی
زمان پخش: 1394-07-15 01:15:00
مدت: 0:41:00-10
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101095758
توضیحات: کسب و کار
626
کانال: شبکه 1
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-07-21 23:05:00
مدت: 0:49:31-15
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101097769
توضیحات: ایده ها
626
کانال: شبکه 1
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-08-12 21:30:00
مدت: 0:37:34-10
حجم فایل: 990.8 مگابایت
شماره مدیا: 101105091
توضیحات: ایده ها
626
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-17 21:30:00
مدت: 0:53:49-07
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101106147
توضیحات: ایده کسب و کار
626
کانال: شبکه 1
ژانر: اقتصادی
زمان پخش: 1394-08-19 21:30:00
مدت: 0:53:41-05
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101106860
توضیحات: ایده ها
626
کانال: شبکه 1
ژانر: اقتصادی
زمان پخش: 1394-08-21 21:35:00
مدت: 0:46:30-04
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101107956
توضیحات: نانو
626
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-24 21:25:00
مدت: 0:55:13-19
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101109200
توضیحات: گفتگو با علی اصغر جهانگیری
626
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-26 21:30:00
مدت: 0:55:33-18
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101109548
توضیحات: گفتگو
626
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-28 21:35:00
مدت: 0:49:58-08
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101109788
توضیحات: گفتگو با حسام ملکی
626
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-01 21:20:00
مدت: 0:53:16-04
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101110847
توضیحات: گفتگو با علی اصغر جهانگیری
626
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-03 21:30:00
مدت: 0:51:45-09
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101111185
توضیحات: گفتگو
626
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-05 21:30:00
مدت: 0:19:37-17
حجم فایل: 411.1 مگابایت
شماره مدیا: 101111745
توضیحات: ربات طوطی نما گفتگو با دکتر هادی مرادی
626
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-08 21:25:00
مدت: 0:54:23-05
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101112569
توضیحات: گفتگو با علی اصغر جهانگیری
626
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-15 21:25:00
مدت: 0:58:15-04
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101114396
توضیحات: علی اصغر جهانگیری
626
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-17 21:20:00
مدت: 0:49:53-03
حجم فایل: 916.6 مگابایت
شماره مدیا: 101115321
توضیحات: گفتگو با رامین یزدان پرست / پریا سادات حسینی / محمد حسین دهقان دهنوی
626
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-08 21:30:00
مدت: 0:22:04-02
حجم فایل: 539.1 مگابایت
شماره مدیا: 101133639
توضیحات: گفتگو با محمد محمد جواهری -
626
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-11-06 21:30:00
مدت: 0:51:32-22
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101132204
توضیحات: مهدی شریفی -مهدی مبلی
626
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-29 19:55:00
مدت: 0:53:30-00
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101129897
توضیحات: محسن احمدی - زینب نوروزی -
626
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-24 21:20:00
مدت: 0:33:22-05
حجم فایل: 763.8 مگابایت
شماره مدیا: 101127937
توضیحات: گفتگو
626
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-22 20:55:00
مدت: 0:55:10-18
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101127244
توضیحات: گفتگو
626
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-20 21:30:00
مدت: 0:55:05-00
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101126689
توضیحات: گفتگو
626
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-17 21:10:00
مدت: 0:38:03-13
حجم فایل: 846.5 مگابایت
شماره مدیا: 101126672
توضیحات: گفتگو
626
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-15 21:30:00
مدت: 0:49:27-14
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101125236
توضیحات: گفتگو
626
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-13 21:30:00
مدت: 0:46:43-11
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101124710
توضیحات: گفتگو
626
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-10 21:10:00
مدت: 0:39:29-11
حجم فایل: 896.3 مگابایت
شماره مدیا: 101124702
توضیحات: گفتگو
626
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-06 21:20:00
مدت: 0:50:07-22
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101122587
توضیحات: گفتگو با پژمان دشتی نژاد -
626
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-03 21:05:00
مدت: 0:38:43-00
حجم فایل: 833.3 مگابایت
شماره مدیا: 101122301
توضیحات: دکتر نفیسه وحیدایی - محمد محمدی مسعودی - دکتر فتح الله امی
626
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-01 21:25:00
مدت: 0:56:21-09
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101121234
توضیحات: گفتگو
626
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-29 21:30:00
مدت: 0:56:29-01
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101120587
توضیحات: گفتگو با آقای مسلم خانی
626
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-24 21:05:00
مدت: 0:57:58-08
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101118916
توضیحات: گفتگو با پیمان یعقوبی / امیر محمد خواه / مهدی زیوداری
626
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-22 21:25:00
مدت: 0:55:58-15
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101117983
توضیحات: گفتگو با علی اصغر جهانگیری
636
کانال: شبکه 1
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-07-12 23:05:00
مدت: 0:43:29-17
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101094017
توضیحات: کسب و کار
6اسلحه
کانال: شبکه 3
ژانر: هنری
زمان پخش: 1390-11-01 03:30:00
مدت: 01:10:00
حجم فایل: 1400 مگابایت
شماره مدیا: 100022451
توضیحات: سینمایی/تکرار90/10/30
6تاآ 18:00
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-07-06 03:30:00
مدت: 00:30:00
حجم فایل: 600 مگابایت
شماره مدیا: 100788199
توضیحات: امیر حسین مدرس
6تایی آ
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-07-01 03:30:00
مدت: 00:22:00
حجم فایل: 440 مگابایت
شماره مدیا: 100789731
توضیحات: اولین برنامه
6تایی آ
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-07-03 03:30:00
مدت: 00:14:00
حجم فایل: 280 مگابایت
شماره مدیا: 100789059
توضیحات: خانم مژده لواسانی :مجری
6تایی آ
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-07-05 03:30:00
مدت: 00:24:00
حجم فایل: 480 مگابایت
شماره مدیا: 100788583
توضیحات: نویسندگی /خانم لیلی گل دیس /قصه های مجید
6تایی آ
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-07-08 03:30:00
مدت: 00:30:00
حجم فایل: 600 مگابایت
شماره مدیا: 100787355
توضیحات: تابستان خودراچگونه گذرانید؟/ابراهیم عطایی/مجری:عبدا...روا
6تایی آ 18:20
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-07-09 03:30:00
مدت: 00:24:00
حجم فایل: 480 مگابایت
شماره مدیا: 100787195
توضیحات: تابستان خودر راچگونه گذراندید
6درجه می توانددنیاراتغییردهد
کانال: شبکه 7
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-03 04:30:00
مدت: 00:51:00
حجم فایل: 1020 مگابایت
شماره مدیا: 100315149
توضیحات: مستندخارجی
7 دقیقه تا تلاویو
کانال: شبکه 1
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-04-11 05:00:00
مدت: 0:55:04-22
حجم فایل: 920 مگابایت
شماره مدیا: 101178665
توضیحات: مستند
7 رادیو
کانال: شبکه 7
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-11-16 01:30:00
مدت: 0:59:09-13
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101004872
توضیحات: پرویز پرستویی سحر صباغ سرشت رامتین خدا پناهی روزبه نعمت اللهی رضا فیاضی
70مترزیرآب (هفتادمترزیرآب )‏
کانال: شبکه 5
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-01-25 04:30:00
مدت: 01:43:00
حجم فایل: 2060 مگابایت
شماره مدیا: 100543759
توضیحات: سینما/5خارجی
71018
کانال: شبکه 7
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1401-11-19 14:01:23
مدت: 1:02:29-20
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101290384
توضیحات:
72 ساعت
کانال: شبکه مستند
ژانر: سیاسی
زمان پخش: 1394-05-02 16:30:00
مدت: 0:36:46-17
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101066953
توضیحات: قطعنامه 1701
72آذرخش
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-04-05 04:30:00
مدت: 00:05:00
حجم فایل: 100 مگابایت
شماره مدیا: 100416021
توضیحات: ویژه شهیدبهشتی
72ساعت
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-05-02 04:30:00
مدت: 00:41:00
حجم فایل: 820 مگابایت
شماره مدیا: 100407716
توضیحات: مستند/مجسمه فلزی /مکان کاوش :جبیل
7777787
کانال:
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-09-17 13:05:00
مدت: 0:05:22-12
حجم فایل: 142 مگابایت
شماره مدیا: 100984024
توضیحات: دومین
7سین 30یاسی
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-01-03 04:30:00
مدت: 00:21:00
حجم فایل: 420 مگابایت
شماره مدیا: 100224690
توضیحات: ق3/آقای توانگر/بحرین
7سین سی یاسی
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-01-05 04:30:00
مدت: 00:21:00
حجم فایل: 420 مگابایت
شماره مدیا: 100224106
توضیحات: ق5
7شب درگلستان
کانال: شبکه 7
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-07-04 03:30:00
مدت: 01:26:00
حجم فایل: 1720 مگابایت
شماره مدیا: 100277690
توضیحات: دکترطباطبایی:چهره ماندگار/رضاخضرایی:گوینده /جبارآوج:کارشناس موزه
7و7دقیقه
کانال: شبکه 7
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-09-29 03:30:00
مدت: 00:49:00
حجم فایل: 980 مگابایت
شماره مدیا: 100252203
توضیحات:
7و7دقیقه
کانال: شبکه 7
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-09-30 03:30:00
مدت: 00:51:00
حجم فایل: 1020 مگابایت
شماره مدیا: 100251897
توضیحات: استادشهاب الدین حافظ
7و7دقیقه
کانال: شبکه 7
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-10-01 03:30:00
مدت: 00:48:00
حجم فایل: 960 مگابایت
شماره مدیا: 100251292
توضیحات:
7و7دقیقه
کانال: شبکه 7
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-12-21 03:30:00
مدت: 01:13:00
حجم فایل: 1460 مگابایت
شماره مدیا: 100227384
توضیحات:
7و7دقیقه
کانال: شبکه 7
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-01-20 04:30:00
مدت: 01:13:00
حجم فایل: 1460 مگابایت
شماره مدیا: 100218862
توضیحات:
7کلام حرف حساب
کانال: شبکه 7
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-01-20 04:30:00
مدت: 00:11:00
حجم فایل: 220 مگابایت
شماره مدیا: 100218838
توضیحات: استفاده کردن ازتجربه بزرگترها
8 در 10
کانال: شبکه 3
ژانر: هنری
زمان پخش: 1390-04-03 04:30:00
مدت: 01:35:00
حجم فایل: 1900 مگابایت
شماره مدیا: 100026007
توضیحات: سینمایی خارجی
8000 مایل تا آلاسکا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-07-28 21:30:00
مدت: 0:42:48-20
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101104463
توضیحات: کشورها، انسانها و ماجراها
8000مایل تا آلاسکا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-11-05 02:00:00
مدت: 0:44:11-00
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101130910
توضیحات: مستند
8000مایل تا آلاسکا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-01-16 14:30:00
مدت: 0:42:32-09
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101152491
توضیحات: از مونتانا تا اقیانوس منجمد شمالی
8072
کانال: شبکه قرآن
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-03-27 20:30:00
مدت: 0:56:35-17
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101174352
توضیحات: