111111
کانال: شبکه 5
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1393-10-20 17:35:00
مدت: 1:00:13-21
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 100995008
توضیحات: ندارد
1111111
کانال: شبکه 1
ژانر: اقتصادی
زمان پخش: 1393-07-18 20:00:00
مدت: 0:19:46-24
حجم فایل: 521.8 مگابایت
شماره مدیا: 100962857
توضیحات: کار تخانها وکارمزد
1111111
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-09-26 15:45:00
مدت:
حجم فایل: 135.8 مگابایت
شماره مدیا: 100987145
توضیحات:
1111111
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-09-27 21:30:00
مدت: 0:40:49-21
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 100988160
توضیحات:
1111111
کانال: شبکه 1
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-10-29 23:05:00
مدت: 0:28:29-17
حجم فایل: 751.5 مگابایت
شماره مدیا: 100998664
توضیحات:
11111111
کانال: شبکه 5
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1393-09-12 19:30:00
مدت: 0:04:56-02
حجم فایل: 130.4 مگابایت
شماره مدیا: 100982801
توضیحات: فرهنگ عفاف وحجاب،ری
11111111
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-10-08 22:00:00
مدت:
حجم فایل: 1 مگابایت
شماره مدیا: 100991606
توضیحات: محسن شکوری،
111111111
کانال: شبکه 5
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1393-10-13 01:10:00
مدت: 2:14:58-10
حجم فایل: 3584 مگابایت
شماره مدیا: 100992869
توضیحات: سینمای هندی
111111111
کانال: شبکه 1
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1393-11-16 01:45:00
مدت: 0:28:24-22
حجم فایل: 749.4 مگابایت
شماره مدیا: 101004261
توضیحات: قسم
11111111111
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-10-12 20:00:00
مدت: 2:16:57-13
حجم فایل: 3584 مگابایت
شماره مدیا: 100992832
توضیحات:
11111111111
کانال: شبکه 5
ژانر: سینمایی ایرانی
زمان پخش: 1393-11-12 00:30:00
مدت: 0.06162037037037
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101002782
توضیحات:
11111141
کانال: شبکه 1
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1393-09-17 01:45:00
مدت: 0:53:30-02
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 100984090
توضیحات: قسمت16
1111211
کانال: شبکه 1
ژانر:
زمان پخش: 1393-09-26 23:00:00
مدت: 0:47:46-12
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 100987373
توضیحات:
11221
کانال: شبکه 1
ژانر: اقتصادی
زمان پخش: 1393-10-21 23:05:00
مدت: 0:27:44-14
حجم فایل: 731.7 مگابایت
شماره مدیا: 100995880
توضیحات:
112223
کانال: شبکه 5
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1393-10-19 11:40:00
مدت: 0:00:39-19
حجم فایل: 17.7 مگابایت
شماره مدیا: 100994993
توضیحات:
1123
کانال: شبکه 1
ژانر: اقتصادی
زمان پخش: 1393-10-24 23:30:00
مدت: 0:05:24-22
حجم فایل: 142.9 مگابایت
شماره مدیا: 100996749
توضیحات:
112322
کانال: شبکه 5
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1393-09-22 23:30:00
مدت: 0:02:04-18
حجم فایل: 55 مگابایت
شماره مدیا: 100986106
توضیحات: پیاده روی شهروندان تهرانی،اربعین حسینی
11241
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-10-03 09:30:00
مدت: 2:44:40-16
حجم فایل: 4300.8 مگابایت
شماره مدیا: 100990037
توضیحات: ورزش حامدیان،حامدتوسلی،
11سپتامبر
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-06-20 04:30:00
مدت: 00:28:00
حجم فایل: 560 مگابایت
شماره مدیا: 100500526
توضیحات:
11سپتامبر
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-06-23 04:30:00
مدت: 00:31:00
حجم فایل: 620 مگابایت
شماره مدیا: 100499767
توضیحات:
11سپتامبر
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-06-20 04:30:00
مدت: 00:32:00
حجم فایل: 640 مگابایت
شماره مدیا: 100281934
توضیحات: شهرنیویورک آمریکا/انفجارساختمان
11سپتامبر
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-08-07 03:30:00
مدت: 00:31:00
حجم فایل: 620 مگابایت
شماره مدیا: 100266862
توضیحات: توطئه
11سپتامبر(پرونده های توطئه)
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-08-06 03:30:00
مدت: 00:28:00
حجم فایل: 560 مگابایت
شماره مدیا: 100267029
توضیحات: برج سوم
12 فروردین
کانال: شبکه 1
ژانر: سیاسی
زمان پخش: 1394-01-12 08:20:00
مدت: 0:17:31-03
حجم فایل: 462.1 مگابایت
شماره مدیا: 101025839
توضیحات: روز جوهوری
12 فروردین
کانال: شبکه 1
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-02 19:05:27
مدت: 0:18:39-08
حجم فایل: 876.9 مگابایت
شماره مدیا: 101259702
توضیحات: مسند
120 پرچم 18:30
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-06-05 04:30:00
مدت: 00:14:00
حجم فایل: 280 مگابایت
شماره مدیا: 100784979
توضیحات: جنبش عدم تعهد
120پرچم
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-06-08 04:30:00
مدت: 00:13:00
حجم فایل: 260 مگابایت
شماره مدیا: 100783950
توضیحات: حاشیه های اجلاس
120پرچم 14:15
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-05-31 04:30:00
مدت: 00:14:00
حجم فایل: 280 مگابایت
شماره مدیا: 100786362
توضیحات: ویژه اجلاس
120پرچم 19:15
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-05-31 04:30:00
مدت: 00:13:00
حجم فایل: 260 مگابایت
شماره مدیا: 100786395
توضیحات: اجلاس جنبش های دوم تعمد/تکرارهمین روزساعت 14:15
120پرچم 14:05
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-06-05 04:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100784967
توضیحات: جنبش عدم تعهد /تکرار 91/6/4
120پرچم 14:10
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-06-07 04:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100784106
توضیحات: تکرار شب قبل
120پرچم 18:35
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-06-06 04:30:00
مدت: 00:12:00
حجم فایل: 240 مگابایت
شماره مدیا: 100784489
توضیحات: جنبش عدم تعهد
120پرچم 18:35
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-06-07 04:30:00
مدت: 00:13:00
حجم فایل: 260 مگابایت
شماره مدیا: 100784231
توضیحات: جنبش عدم متعهد
120پرچم جنبش عدم تعهد
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-06-04 04:30:00
مدت: 00:12:00
حجم فایل: 240 مگابایت
شماره مدیا: 100785368
توضیحات:
120پرچم جنبش عدم تعهددر تهران
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-06-04 04:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100785304
توضیحات: تکرار91/6/4
12121
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-09-27 19:35:00
مدت: 0:06:55-15
حجم فایل: 182.8 مگابایت
شماره مدیا: 100988183
توضیحات: مشکلات مردم نسیم شهر،شهرستان بهارستان
1212122
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-09-06 09:30:00
مدت: 2:26:16-04
حجم فایل: 3891.2 مگابایت
شماره مدیا: 100980908
توضیحات: ورزش حامدیان،
121221
کانال: شبکه 5
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1393-10-20 19:05:00
مدت: 0:30:04-16
حجم فایل: 793.3 مگابایت
شماره مدیا: 100995231
توضیحات:
121222
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-09-09 20:50:00
مدت: 0:27:20-02
حجم فایل: 721.5 مگابایت
شماره مدیا: 100981678
توضیحات:
1212221
کانال: شبکه 5
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1393-09-23 02:10:00
مدت: 0:18:27-19
حجم فایل: 487.3 مگابایت
شماره مدیا: 100986116
توضیحات: