یک لقمه نون
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-10-24 00:30:00
مدت: 0:29:49-21
حجم فایل: 786.7 مگابایت
شماره مدیا: 100996574
توضیحات: عبدالله حکیمی زاده،مرحوم حاج محمود حسینیان،بازرگان
یک لقمه نون
کانال: شبکه 5
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-10-23 00:30:00
مدت: 0:32:37-09
حجم فایل: 860.3 مگابایت
شماره مدیا: 100997554
توضیحات: خیریه فتح المبین،مشهد
یک لقمه نون
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-10-22 00:30:00
مدت: 0:25:36-10
حجم فایل: 675.3 مگابایت
شماره مدیا: 100995588
توضیحات: قسمت 2 احمدوفادار،جواهر سازی
یک لقمه نون
کانال: شبکه 5
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-10-21 00:30:00
مدت: 0:30:00-08
حجم فایل: 791.3 مگابایت
شماره مدیا: 100997552
توضیحات: دامغان کاسب
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-05-24 02:00:00
مدت: 00:30:00
حجم فایل: 600 مگابایت
شماره مدیا: 100955618
توضیحات:
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-05-23 02:00:00
مدت: 00:27:00
حجم فایل: 540 مگابایت
شماره مدیا: 100955616
توضیحات:
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-05-21 02:00:00
مدت: 00:27:00
حجم فایل: 540 مگابایت
شماره مدیا: 100955622
توضیحات:
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-05-20 02:00:00
مدت: 00:23:00
حجم فایل: 460 مگابایت
شماره مدیا: 100955620
توضیحات:
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-05-19 02:00:00
مدت: 00:25:00
حجم فایل: 500 مگابایت
شماره مدیا: 100955614
توضیحات:
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-05-17 02:00:00
مدت: 00:30:00
حجم فایل: 600 مگابایت
شماره مدیا: 100955610
توضیحات:
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-05-16 02:30:00
مدت: 00:27:00
حجم فایل: 540 مگابایت
شماره مدیا: 100955604
توضیحات:
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-05-15 02:00:00
مدت: 00:29:00
حجم فایل: 580 مگابایت
شماره مدیا: 100955612
توضیحات:
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-05-15 02:00:00
مدت: 00:30:00
حجم فایل: 600 مگابایت
شماره مدیا: 100955608
توضیحات:
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-05-14 02:00:00
مدت: 00:29:00
حجم فایل: 580 مگابایت
شماره مدیا: 100955602
توضیحات:
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-05-13 02:00:00
مدت: 00:23:00
حجم فایل: 460 مگابایت
شماره مدیا: 100955600
توضیحات:
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-05-12 02:00:00
مدت: 00:28:00
حجم فایل: 560 مگابایت
شماره مدیا: 100955598
توضیحات:
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-05-10 02:00:00
مدت: 00:23:00
حجم فایل: 460 مگابایت
شماره مدیا: 100955596
توضیحات:
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-05-09 02:00:00
مدت: 00:29:00
حجم فایل: 580 مگابایت
شماره مدیا: 100955594
توضیحات:
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-05-06 01:30:00
مدت: 00:29:00
حجم فایل: 580 مگابایت
شماره مدیا: 100955606
توضیحات:
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-05-02 01:00:00
مدت: 00:29:00
حجم فایل: 580 مگابایت
شماره مدیا: 100955584
توضیحات:
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-05-01 01:30:00
مدت: 00:29:00
حجم فایل: 580 مگابایت
شماره مدیا: 100955592
توضیحات:
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-04-31 01:30:00
مدت: 00:30:00
حجم فایل: 600 مگابایت
شماره مدیا: 100955582
توضیحات:
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-04-30 01:00:00
مدت: 00:26:00
حجم فایل: 520 مگابایت
شماره مدیا: 100955590
توضیحات:
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-04-25 01:30:00
مدت: 00:29:00
حجم فایل: 580 مگابایت
شماره مدیا: 100955588
توضیحات:
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-04-24 01:30:00
مدت: 00:30:00
حجم فایل: 600 مگابایت
شماره مدیا: 100955580
توضیحات:
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-04-23 01:30:00
مدت: 00:30:00
حجم فایل: 600 مگابایت
شماره مدیا: 100955586
توضیحات:
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-04-22 01:30:00
مدت: 00:27:00
حجم فایل: 540 مگابایت
شماره مدیا: 100955576
توضیحات:
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-04-20 02:00:00
مدت: 00:29:00
حجم فایل: 580 مگابایت
شماره مدیا: 100955578
توضیحات:
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-04-19 01:30:00
مدت: 00:32:00
حجم فایل: 640 مگابایت
شماره مدیا: 100955574
توضیحات:
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-04-18 02:00:00
مدت: 00:33:00
حجم فایل: 660 مگابایت
شماره مدیا: 100955572
توضیحات:
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-04-17 01:00:00
مدت: 00:26:00
حجم فایل: 520 مگابایت
شماره مدیا: 100955568
توضیحات:
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-04-16 02:00:00
مدت: 00:30:00
حجم فایل: 600 مگابایت
شماره مدیا: 100955570
توضیحات:
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-04-15 01:30:00
مدت: 00:33:00
حجم فایل: 660 مگابایت
شماره مدیا: 100955566
توضیحات:
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1392-04-16 02:30:00
مدت: 00:35:00
حجم فایل: 700 مگابایت
شماره مدیا: 100884915
توضیحات:
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-10-08 00:30:00
مدت: 0:30:35-23
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101123388
توضیحات: مستند
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-10-20 00:00:00
مدت: 0:29:45-19
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101126278
توضیحات: مستند
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-11-01 00:00:00
مدت: 0:27:08-21
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101130210
توضیحات: مستند
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-11-03 23:00:00
مدت: 0:24:23-17
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101130838
توضیحات: مستند
یک لقمه نون
کانال: شبکه 5
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-10-28 17:30:00
مدت: 0:25:10-16
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101131239
توضیحات: نویسنده کتاب گوهر نشانی
یک لقمه نون
کانال: شبکه 5
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-10-29 18:00:00
مدت: 0:29:46-20
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101131247
توضیحات: مرحوم حسینیان
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-11-05 23:30:00
مدت: 0:24:57-11
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101131637
توضیحات: مستند
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-11-08 00:30:00
مدت: 0:21:02-19
حجم فایل: 989.4 مگابایت
شماره مدیا: 101132034
توضیحات: مستند
یک لقمه نون
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-11-06 18:00:00
مدت: 0:23:49-02
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101132703
توضیحات: مرحوم استادکار
یک لقمه نون
کانال: شبکه 5
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-11-07 18:00:00
مدت: 0:25:03-15
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101133049
توضیحات: مرحوم حاج غلامرضا خمسه ای، نقاش ساختمان قسمت 1
یک لقمه نون
کانال: شبکه 5
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-11-08 19:00:00
مدت: 0:37:30-15
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101133053
توضیحات: لبنیات فروش حاج محسن افضلیان
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-11-10 23:30:00
مدت: 0:26:29-01
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101133301
توضیحات: مستند
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-11-12 23:30:00
مدت: 0:28:29-06
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101133454
توضیحات: مستند
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-04-26 02:00:00
مدت: 0:25:08-08
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101065162
توضیحات: مهیار خود کیش ، قاضی بندر انزلی
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-04-24 03:30:00
مدت: 0:21:03-20
حجم فایل: 570 مگابایت
شماره مدیا: 101063137
توضیحات: مرحوم جواد بابایی
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-04-23 01:30:00
مدت: 0:24:59-08
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101062872
توضیحات: اکبر ابویی مهریزی
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-04-22 02:00:00
مدت: 0:24:00-03
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101062322
توضیحات: اسدالله مریم آبادی ، خیمه دوز
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-04-21 00:00:00
مدت: 0:29:53-07
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101061957
توضیحات: مرحوم حاج محمود سزاوار بندی ، هتل دار
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-04-19 01:00:00
مدت: 0:22:56-15
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101061290
توضیحات: سید جمال عاشق مدینه ، یزد
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-04-18 00:30:00
مدت: 0:26:00-14
حجم فایل: 703.7 مگابایت
شماره مدیا: 101061331
توضیحات: فریبرز گودرزی
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-04-17 02:30:00
مدت: 0:26:09-23
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101060772
توضیحات: مهیار خرد کیش ، قاضی
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-04-16 00:30:00
مدت: 0:28:34-08
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101060196
توضیحات: شکرالله باقریان ، راننده سنگین
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-04-15 00:30:00
مدت: 0:33:40-01
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101059821
توضیحات: جمشید کشاورز ، شالی کار
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-04-14 04:00:00
مدت: 0:26:30-23
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101059473
توضیحات: دکتر غلامرضا اخوان فرید
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-04-13 03:00:00
مدت: 0:21:03-19
حجم فایل: 989.9 مگابایت
شماره مدیا: 101059033
توضیحات: مرحوم جواد بیابانی
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-04-11 00:30:00
مدت: 0:25:03-09
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101058346
توضیحات: اکبر ایوبی مهریزی ، استاد نجاری یزد
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-04-09 00:30:00
مدت: 0:27:06-10
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101057424
توضیحات: محمد علی شعبان زاده ، نانوا یزد
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-04-07 01:30:00
مدت: 0:29:24-18
حجم فایل: 795.9 مگابایت
شماره مدیا: 101056959
توضیحات: عباسعلی عباسی
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-04-05 10:30:00
مدت: 0:29:05-01
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101056395
توضیحات: ابراهیم حسینی
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-04-04 19:00:00
مدت: 0:29:55-08
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101055612
توضیحات: محمد ابراهیم براتی
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر:
زمان پخش: 1394-04-03 01:30:00
مدت: 0:38:55-15
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101055198
توضیحات: حذف گردد
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-04-02 02:30:00
مدت: 0:31:23-16
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101054882
توضیحات: محمود مومنی ، خیر مجتمع آموزشی توان بخشی
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-04-01 02:30:00
مدت: 0:29:20-23
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101054441
توضیحات: علیرضا حبیب نیا ؛ منبت کار
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-03-31 01:30:00
مدت: 0:30:35-22
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101054103
توضیحات: کارگاه ریخته گری برادران احمدی
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-03-28 22:00:00
مدت: 0:30:07-01
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101053259
توضیحات: محمد حسین نجفی
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-03-28 01:00:00
مدت: 0:30:29-20
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101053014
توضیحات: سید جواد شیخ الاسلامی ، ساوه ، کارگاه انرژی های نو
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-03-21 03:00:00
مدت: 0:29:55-19
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101050458
توضیحات: دکتر ابوالقاسم فخاریان
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-02-17 23:30:00
مدت: 0:29:46-24
حجم فایل: 805.9 مگابایت
شماره مدیا: 101037182
توضیحات: محمد باقر خیری ، کاسب دامغانی
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-02-16 23:00:00
مدت: 0:22:25-15
حجم فایل: 606.8 مگابایت
شماره مدیا: 101036849
توضیحات: سید ناصر ابن الرضا کارخانه دار مشهدی
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-02-14 23:30:00
مدت: 0:29:03-18
حجم فایل: 786.4 مگابایت
شماره مدیا: 101036006
توضیحات: امین زاده تولید کننده پرند
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-02-10 00:00:00
مدت: 0:28:28-24
حجم فایل: 770.7 مگابایت
شماره مدیا: 101034182
توضیحات: حسین بهار منش ، زنبوردار خوی
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-02-01 23:30:00
مدت: 0:23:34-00
حجم فایل: 637.6 مگابایت
شماره مدیا: 101031462
توضیحات: حاج علی منصوری ، دستفروش ابهر
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-30 22:00:00
مدت: 0:29:03-00
حجم فایل: 786.3 مگابایت
شماره مدیا: 101030758
توضیحات: عیوضی و هاتفی ، فخاران
یک لقمه نون
کانال: شبکه 5
ژانر: اقتصادی
زمان پخش: 1394-01-30 01:30:00
مدت: 0:22:39-19
حجم فایل: 597.7 مگابایت
شماره مدیا: 101030280
توضیحات: کارخانه دار مشهد
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-29 23:30:00
مدت: 0:30:00-23
حجم فایل: 812.1 مگابایت
شماره مدیا: 101030643
توضیحات: کریم مولایی ، چوپان شبستر
یک لقمه نون
کانال: شبکه 5
ژانر: اقتصادی
زمان پخش: 1394-01-29 10:30:00
مدت: 0:25:41-05
حجم فایل: 677.5 مگابایت
شماره مدیا: 101029952
توضیحات: مبل فروش ، رضا الیاسی