یکی بود یکی نبود
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-01-10 04:30:00
مدت: 00:30:00
حجم فایل: 600 مگابایت
شماره مدیا: 100086603
توضیحات: نابودگر
یکی بود یکی نبود
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-01-09 04:30:00
مدت: 00:46:00
حجم فایل: 920 مگابایت
شماره مدیا: 100086816
توضیحات: روز داوری
یکی بود یکی نبود
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-01-07 04:30:00
مدت: 00:40:00
حجم فایل: 800 مگابایت
شماره مدیا: 100087698
توضیحات: عروس فراری
یکی بود یکی نبود
کانال: شبکه 5
ژانر: هنری
زمان پخش: 1391-01-07 04:30:00
مدت: 01:21:00
حجم فایل: 1620 مگابایت
شماره مدیا: 100021580
توضیحات: سینمایی ایرانی /عاطفه خادم الرضا
یکی بود یکی نبود
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-01-06 04:30:00
مدت: 00:45:00
حجم فایل: 900 مگابایت
شماره مدیا: 100087975
توضیحات: مجموعه ایرانی/بودن یا نبودن
یکی بود یکی نبود
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-01-05 04:30:00
مدت: 00:39:00
حجم فایل: 780 مگابایت
شماره مدیا: 100088328
توضیحات: مجموعه ایرانی/مامور ویژه
یکی بود یکی نبود
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-01-04 04:30:00
مدت: 00:43:00
حجم فایل: 860 مگابایت
شماره مدیا: 100088771
توضیحات: مجموعه ایرانی/ سرگیجه
یکی بود یکی نبود
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-01-01 03:30:00
مدت: 00:40:00
حجم فایل: 800 مگابایت
شماره مدیا: 100089813
توضیحات: مجموعه ایرانی/آپارتمان/ق2
یکی بود یکی نبود
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-12-29 03:30:00
مدت: 00:43:00
حجم فایل: 860 مگابایت
شماره مدیا: 100089932
توضیحات: مجموعه ایرانی/قراردادشرافتمندانه/ق1
یکی بود یک نبود10:55
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-02-01 04:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100078064
توضیحات: تکرار شب قبل
یکی بو یکی نبود
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-04-26 01:45:00
مدت:
حجم فایل: 347.4 مگابایت
شماره مدیا: 101182762
توضیحات: ق 1 سرزمین من ایران بود
یکی برای همه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-11-21 03:30:00
مدت: 00:34:00
حجم فایل: 680 مگابایت
شماره مدیا: 100456370
توضیحات: طباطبایی /بیماریهای گوارش وکبد/پوستچی
یکی برای همه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-11-14 03:30:00
مدت: 00:35:00
حجم فایل: 700 مگابایت
شماره مدیا: 100458419
توضیحات: دکترمحمدطبابایی /دانشگاه شیراز
یکی ازهمین روزها
کانال: شبکه 5
ژانر: هنری
زمان پخش: 1390-02-16 04:30:00
مدت: 01:36:00
حجم فایل: 1920 مگابایت
شماره مدیا: 100026722
توضیحات: سینمایی ایرانی /کارگردان :راماقویدل
یکی ازهمین روزها
کانال: شبکه 5
ژانر: هنری
زمان پخش: 1387-01-02 04:30:00
مدت: 01:38:00
حجم فایل: 1960 مگابایت
شماره مدیا: 100036327
توضیحات: سینمایی /ایرانی
یکی ازمیان ما
کانال: شبکه 3
ژانر: هنری
زمان پخش: 1390-09-20 03:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100022915
توضیحات: سینمایی ایرانی/تکرار88/7/9
یکی ازمیان ما
کانال: شبکه 2
ژانر: هنری
زمان پخش: 1390-06-31 03:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100024191
توضیحات: سینمایی تکراری
یکی ازمیان ما
کانال: شبکه 2
ژانر: هنری
زمان پخش: 1389-06-30 04:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100029249
توضیحات: سینمایی/ایرانی/تکراری 88/07/09
یکی ازمیان ما
کانال: شبکه 2
ژانر: هنری
زمان پخش: 1389-03-21 04:30:00
مدت: 01:35:00
حجم فایل: 1900 مگابایت
شماره مدیا: 100030832
توضیحات: سینمایی/تکرار88/7/9
یکی ازمیان ما
کانال: شبکه 2
ژانر: هنری
زمان پخش: 1388-07-09 03:30:00
مدت: 01:35:00
حجم فایل: 1900 مگابایت
شماره مدیا: 100032888
توضیحات: سینمایی ایرانی /حمیدبهمنی