یک چکه ماه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:51:36
مدت: 0:26:00-07
حجم فایل: 703.7 مگابایت
شماره مدیا: 101312438
توضیحات:
یک چکه ماه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:51:36
مدت: 0:26:13-05
حجم فایل: 709.5 مگابایت
شماره مدیا: 101312529
توضیحات:
یک چکه ماه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:51:36
مدت: 0:25:58-18
حجم فایل: 702.9 مگابایت
شماره مدیا: 101312695
توضیحات:
یک چکه ماه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:51:36
مدت: 0:27:00-17
حجم فایل: 730.9 مگابایت
شماره مدیا: 101312866
توضیحات:
یک پیشنهاد
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-03-20 02:30:00
مدت: 0:06:10-20
حجم فایل: 290.7 مگابایت
شماره مدیا: 101172965
توضیحات:
یک پنجره برایم کافیست
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1391-08-13 17:05:00
مدت: 00:46:00
حجم فایل: 920 مگابایت
شماره مدیا: 100805572
توضیحات:
یک پنجره برایم کافی است
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-08-14 03:30:00
مدت: 00:46:00
حجم فایل: 920 مگابایت
شماره مدیا: 100145267
توضیحات: معادن ومنابع طبیعی ایران / توکلی
یک پنجره آسمان
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-03 03:25:00
مدت: 0:27:13-14
حجم فایل: 507.3 مگابایت
شماره مدیا: 101111631
توضیحات:
یک پلیس ونصفی
کانال: شبکه 5
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-01-04 04:30:00
مدت: 01:10:00
حجم فایل: 1400 مگابایت
شماره مدیا: 100443565
توضیحات: سینماکودک /تماشاخانه
یک پلیس
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1394-04-04 19:30:00
مدت: 1:22:05-20
حجم فایل: 3891.2 مگابایت
شماره مدیا: 101056264
توضیحات: ژان پیر ملویل
یک پله پایین تر
کانال: شبکه 1
ژانر: هنری
زمان پخش: 1387-11-04 03:30:00
مدت: 01:21:00
حجم فایل: 1620 مگابایت
شماره مدیا: 100035093
توضیحات: سینمایی /ایرانی
یک پرونده عاشقانه
کانال: شبکه 2
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1392-05-31 01:30:00
مدت: 01:16:00
حجم فایل: 1520 مگابایت
شماره مدیا: 100882448
توضیحات:
یک پرونده عاشقانه
کانال: شبکه 2
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1394-08-08 18:30:00
مدت: 1:16:16-04
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101104634
توضیحات: سینمایی خارجی
یک پرتو منشور
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-01-05 12:50:00
مدت: 00:29:00
حجم فایل: 580 مگابایت
شماره مدیا: 100828510
توضیحات:
یک پرتو منشور
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-01-04 12:50:00
مدت: 00:26:00
حجم فایل: 520 مگابایت
شماره مدیا: 100828512
توضیحات:
یک پرتو منشور
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-01-02 12:45:00
مدت: 00:31:00
حجم فایل: 620 مگابایت
شماره مدیا: 100828508
توضیحات:
یک پرتو منشور
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1392-01-01 11:30:00
مدت: 00:29:00
حجم فایل: 580 مگابایت
شماره مدیا: 100828506
توضیحات:
یک پارادیم ایرانی
کانال: شبکه 1
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-06-30 23:50:00
مدت: 0:34:55-16
حجم فایل: 691.4 مگابایت
شماره مدیا: 101205685
توضیحات: بدون موضوع
یک وجب خاک 18:05
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-06-15 04:30:00
مدت: 00:37:00
حجم فایل: 740 مگابایت
شماره مدیا: 100167940
توضیحات: مجموعه ایرانی/ق 4
یک وجب خاک
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-10 21:30:00
مدت: 0:47:03-00
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101207716
توضیحات: قسمت آخر
یک وجب خاک
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-09 21:30:00
مدت: 0:43:55-00
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101208096
توضیحات: ق 24
یک وجب خاک
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-08 21:30:00
مدت: 0:34:57-08
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101208098
توضیحات: ق 23
یک وجب خاک
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-07 21:30:00
مدت: 0:44:08-10
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101207337
توضیحات: ق 22
یک وجب خاک
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-06 21:30:00
مدت: 0:32:25-05
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101206952
توضیحات: ق 21
یک وجب خاک
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-05 21:30:00
مدت: 0:43:40-05
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101206794
توضیحات: ق 20
یک وجب خاک
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-06-30 22:30:00
مدت: 0:30:16-04
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101206307
توضیحات: ق 14
یک وجب خاک
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-06-29 22:30:00
مدت: 0:41:54-12
حجم فایل: 814.2 مگابایت
شماره مدیا: 101204863
توضیحات: ق 13
یک وجب خاک
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-06-28 22:30:00
مدت: 0:34:44-05
حجم فایل: 682.8 مگابایت
شماره مدیا: 101204861
توضیحات: ق 12
یک وجب خاک
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-06-27 22:30:00
مدت: 0:44:55-15
حجم فایل: 810.5 مگابایت
شماره مدیا: 101204859
توضیحات: ق 11
یک وجب خاک
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-06-26 22:30:00
مدت: 0:42:10-03
حجم فایل: 812.5 مگابایت
شماره مدیا: 101203944
توضیحات: ق 10
یک وجب خاک
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-06-25 22:30:00
مدت: 0:34:41-03
حجم فایل: 695.9 مگابایت
شماره مدیا: 101203907
توضیحات: ق 9
یک وجب خاک
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-06-24 22:30:00
مدت: 0:43:04-02
حجم فایل: 738.3 مگابایت
شماره مدیا: 101204176
توضیحات: ق 8
یک وجب خاک
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-06-23 22:30:00
مدت: 0:31:48-13
حجم فایل: 576.1 مگابایت
شماره مدیا: 101203543
توضیحات: ق 7
یک وجب خاک
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-06-22 22:30:00
مدت: 0:42:12-20
حجم فایل: 710.4 مگابایت
شماره مدیا: 101202894
توضیحات: ق 6
یک وجب خاک
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-06-21 22:30:00
مدت: 0:32:50-23
حجم فایل: 576.7 مگابایت
شماره مدیا: 101202890
توضیحات: ق 5
یک وجب خاک
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-06-20 22:30:00
مدت: 0:40:12-09
حجم فایل: 744.8 مگابایت
شماره مدیا: 101202693
توضیحات: ق 4
یک وجب خاک
کانال: IFILM شبکه
ژانر: نماهنگ و موسیقی
زمان پخش: 1395-06-18 22:30:00
مدت: 0:46:40-08
حجم فایل: 832.6 مگابایت
شماره مدیا: 101202357
توضیحات: ق 3
یک وجب خاک
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-06-17 22:30:00
مدت: 0:44:47-17
حجم فایل: 802.2 مگابایت
شماره مدیا: 101202031
توضیحات: ق 2
یک وجب خاک
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-06-16 22:30:00
مدت: 0:35:44-07
حجم فایل: 636.3 مگابایت
شماره مدیا: 101201659
توضیحات: ق 1
یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-07-28 03:30:00
مدت: 00:51:00
حجم فایل: 1020 مگابایت
شماره مدیا: 100151711
توضیحات: مجموعه ایرانی/ق29/ق آخر
یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-07-27 03:30:00
مدت: 00:34:00
حجم فایل: 680 مگابایت
شماره مدیا: 100152165
توضیحات: مجموعه ایرانی
یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-07-26 03:30:00
مدت: 00:34:00
حجم فایل: 680 مگابایت
شماره مدیا: 100152560
توضیحات: مجموعه ایرانی/ق27
یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-07-25 03:30:00
مدت: 00:42:00
حجم فایل: 840 مگابایت
شماره مدیا: 100153083
توضیحات: محموعه ایرانی
یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-07-23 03:30:00
مدت: 00:34:00
حجم فایل: 680 مگابایت
شماره مدیا: 100153937
توضیحات: مجموعه ایرانی
یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-07-20 03:30:00
مدت: 00:45:00
حجم فایل: 900 مگابایت
شماره مدیا: 100155078
توضیحات: مجموعه ایرانی
یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-07-18 03:30:00
مدت: 00:40:00
حجم فایل: 800 مگابایت
شماره مدیا: 100155708
توضیحات: تکرار90/7/17
یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-07-18 03:30:00
مدت: 00:41:00
حجم فایل: 820 مگابایت
شماره مدیا: 100155516
توضیحات: مجموعه ایرانی
یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-07-14 03:30:00
مدت: 00:29:00
حجم فایل: 580 مگابایت
شماره مدیا: 100156959
توضیحات: مجموعه ایرانی /ق 22
یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-07-13 03:30:00
مدت: 00:30:00
حجم فایل: 600 مگابایت
شماره مدیا: 100157451
توضیحات: تکرار90/7/12
یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-07-12 03:30:00
مدت: 00:30:00
حجم فایل: 600 مگابایت
شماره مدیا: 100157953
توضیحات: مجموعه ایرانی/ق21
یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-07-11 03:30:00
مدت: 00:39:00
حجم فایل: 780 مگابایت
شماره مدیا: 100158427
توضیحات: مجموعه ایرانی/ق20
یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-07-09 03:30:00
مدت: 00:41:00
حجم فایل: 820 مگابایت
شماره مدیا: 100159052
توضیحات: مجموعه ایرانی /ق19
یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-07-05 03:30:00
مدت: 00:41:00
حجم فایل: 820 مگابایت
شماره مدیا: 100160557
توضیحات: مجموعه ایرانی / ق 18
یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-07-05 03:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100160506
توضیحات: تکرار 90/07/04
یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-07-04 03:30:00
مدت: 00:40:00
حجم فایل: 800 مگابایت
شماره مدیا: 100160848
توضیحات: مجموعه ایرانی/ق 17
یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-07-04 03:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100160800
توضیحات: تکرار90/7/3-ق 16
یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-06-30 04:30:00
مدت: 00:50:00
حجم فایل: 1000 مگابایت
شماره مدیا: 100162477
توضیحات: مجموعه ایرانی/ق15
یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-06-29 04:30:00
مدت: 00:35:00
حجم فایل: 700 مگابایت
شماره مدیا: 100163166
توضیحات: مجموعه ایرانی/ق14
یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-06-28 04:30:00
مدت: 00:41:00
حجم فایل: 820 مگابایت
شماره مدیا: 100163414
توضیحات: مجموعه ایرانی
یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-06-27 04:30:00
مدت: 00:38:00
حجم فایل: 760 مگابایت
شماره مدیا: 100163678
توضیحات: مجموعه ایرانی
یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-06-26 04:30:00
مدت: 00:43:00
حجم فایل: 860 مگابایت
شماره مدیا: 100164219
توضیحات: مجموعه ایرانی/ق11
یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-06-23 04:30:00
مدت: 00:22:00
حجم فایل: 440 مگابایت
شماره مدیا: 100165141
توضیحات:
یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-06-23 04:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100165102
توضیحات: تکرار 90/6/22
یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-06-22 04:30:00
مدت: 00:34:00
حجم فایل: 680 مگابایت
شماره مدیا: 100165216
توضیحات: مجموعه ایرانی/ق9
یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-06-21 04:30:00
مدت: 00:39:00
حجم فایل: 780 مگابایت
شماره مدیا: 100165671
توضیحات: مجموعه ایرانی/ق8
یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-06-20 04:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100166154
توضیحات: مجموعه ایرانی/تکرار90/6/19
یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-06-20 04:30:00
مدت: 00:38:00
حجم فایل: 760 مگابایت
شماره مدیا: 100165938
توضیحات: مجموعه ایرانی/ق 7
یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-06-16 04:30:00
مدت: 00:37:00
حجم فایل: 740 مگابایت
شماره مدیا: 100167365
توضیحات: مجموعه ایرانی
یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-06-15 04:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100167637
توضیحات: تکرار90/6/14
یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-06-14 04:30:00
مدت: 00:36:00
حجم فایل: 720 مگابایت
شماره مدیا: 100168262
توضیحات: مجموعه ایرانی /ق3
یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-06-13 04:30:00
مدت: 00:34:00
حجم فایل: 680 مگابایت
شماره مدیا: 100168679
توضیحات: مجموعه ایرانی / ق 2
یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-06-12 04:30:00
مدت: 00:36:00
حجم فایل: 720 مگابایت
شماره مدیا: 100169181
توضیحات: مجموعه ایرانی /ق1
یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1386-07-20 03:30:00
مدت: 00:49:00
حجم فایل: 980 مگابایت
شماره مدیا: 100598605
توضیحات: ق آخر‚ق 30
یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1386-07-19 03:30:00
مدت: 00:34:00
حجم فایل: 680 مگابایت
شماره مدیا: 100599070
توضیحات: ق 29
یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1386-07-18 03:30:00
مدت: 00:34:00
حجم فایل: 680 مگابایت
شماره مدیا: 100599301
توضیحات: مجموعه ایرانی /ق 28
یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1386-07-17 03:30:00
مدت: 00:42:00
حجم فایل: 840 مگابایت
شماره مدیا: 100599637
توضیحات: ق 27
یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1386-07-16 03:30:00
مدت: 00:34:00
حجم فایل: 680 مگابایت
شماره مدیا: 100645007
توضیحات: ق 26 ‚آرشیو
یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1386-07-15 03:30:00
مدت: 00:43:00
حجم فایل: 860 مگابایت
شماره مدیا: 100645166
توضیحات: ق 25
یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1386-07-14 03:30:00
مدت: 00:42:00
حجم فایل: 840 مگابایت
شماره مدیا: 100645736
توضیحات: ق 24
یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1386-07-12 03:30:00
مدت: 00:31:00
حجم فایل: 620 مگابایت
شماره مدیا: 100646015
توضیحات: ق 22