یکی مثل همه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-11-21 03:30:00
مدت: 00:34:00
حجم فایل: 680 مگابایت
شماره مدیا: 100104490
توضیحات: مهدی عربیار محمدی
یکی مثل همه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-04-29 04:30:00
مدت: 00:25:00
حجم فایل: 500 مگابایت
شماره مدیا: 100183881
توضیحات: تصویر برداران پیام عزیزی/ لقمان خالدی
یکی مثل همه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-04-04 04:30:00
مدت: 00:33:00
حجم فایل: 660 مگابایت
شماره مدیا: 100192189
توضیحات: خانه متروکه /89/11/20 تکرار 052553
یکی مثل همه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-11-20 03:30:00
مدت: 00:33:00
حجم فایل: 660 مگابایت
شماره مدیا: 100236383
توضیحات: خانه متروکه
یکی مثل همه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-11-18 03:30:00
مدت: 00:33:00
حجم فایل: 660 مگابایت
شماره مدیا: 100237004
توضیحات: مدرسه متروکه
یکی مثل همه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-11-16 03:30:00
مدت: 00:24:00
حجم فایل: 480 مگابایت
شماره مدیا: 100237523
توضیحات: منتظر/دکتررشیدبن عیسی
یکی مثل همه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-11-12 03:30:00
مدت: 00:35:00
حجم فایل: 700 مگابایت
شماره مدیا: 100239037
توضیحات: منوچهر مشیری:فیلمبردار انقلاب
یکی مثل همه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-11-09 03:30:00
مدت: 00:32:00
حجم فایل: 640 مگابایت
شماره مدیا: 100240052
توضیحات: منظر (روزهای انقلاب)
یکی مثل همه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-11-16 03:30:00
مدت: 00:33:00
حجم فایل: 660 مگابایت
شماره مدیا: 100458014
توضیحات: مدرسه متروکه /مرتضی مختاری
یکی مثل همه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-11-15 03:30:00
مدت: 00:25:00
حجم فایل: 500 مگابایت
شماره مدیا: 100458122
توضیحات: منتظر
یکی مثل همه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-11-14 03:30:00
مدت: 00:35:00
حجم فایل: 700 مگابایت
شماره مدیا: 100458407
توضیحات: ناظر
یکی مثل همه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-11-13 03:30:00
مدت: 00:33:00
حجم فایل: 660 مگابایت
شماره مدیا: 100458875
توضیحات: منظر
یکی مثل همه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-11-12 03:30:00
مدت: 00:33:00
حجم فایل: 660 مگابایت
شماره مدیا: 100459091
توضیحات: فیلم بردارانقلاب :مرتضی مختاری /دبستان کاشانی
یکی مثل من
کانال: شبکه 2
ژانر: سینمایی ایرانی
زمان پخش: 1395-05-22 21:30:00
مدت: 1:17:25-05
حجم فایل: 3686.4 مگابایت
شماره مدیا: 101193043
توضیحات: کارگردان : سینا خزاعی فر
یکی بودیکی نبود 21:30
کانال: شبکه 5
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-10-05 06:10:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100087453
توضیحات: تکرار 91/1/7
یکی بودیکی نبود 21:30
کانال: شبکه 5
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-01-07 04:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100087451
توضیحات: تکرار 91/1/7
یکی بودیکی نبود
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1393-04-06 06:05:00
مدت: 00:36:00
حجم فایل: 720 مگابایت
شماره مدیا: 100080768
توضیحات: رازهاودروغها
یکی بودیکی نبود
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1393-04-04 05:45:00
مدت: 00:42:00
حجم فایل: 840 مگابایت
شماره مدیا: 100081374
توضیحات: مجموعه ایرانی /خوشه های خشم
یکی بودیکی نبود
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1393-03-31 05:15:00
مدت: 00:45:00
حجم فایل: 900 مگابایت
شماره مدیا: 100087273
توضیحات: ضربه نهایی
یکی بودیکی نبود
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1393-03-28 05:30:00
مدت: 00:44:00
حجم فایل: 880 مگابایت
شماره مدیا: 100083899
توضیحات: شعبده باز