یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-11-21 03:30:00
مدت: 00:45:00
حجم فایل: 900 مگابایت
شماره مدیا: 100235910
توضیحات: یک مشت پرعقاب
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-11-20 03:30:00
مدت: 00:53:00
حجم فایل: 1060 مگابایت
شماره مدیا: 100236234
توضیحات: روزهای اعتراض
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-11-20 03:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100236198
توضیحات: عروس افغان/تکراری 89/11/19
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-11-19 03:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100236800
توضیحات: گلهای داوودی /تکرار 89/11/18
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-11-18 03:30:00
مدت: 00:56:00
حجم فایل: 1120 مگابایت
شماره مدیا: 100237007
توضیحات: گلهای داوودی
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-11-12 03:30:00
مدت: 00:37:00
حجم فایل: 740 مگابایت
شماره مدیا: 100239046
توضیحات: دستهای خالی
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-11-05 03:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100241245
توضیحات: درباره عصرروزدهم/تکرار89/11/4
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-11-04 03:30:00
مدت: 00:51:00
حجم فایل: 1020 مگابایت
شماره مدیا: 100241598
توضیحات: درباره عصر روز دهم
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-10-02 03:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100251172
توضیحات: تعزیه شب دهم/ق4
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-09-26 03:30:00
مدت: 00:57:00
حجم فایل: 1140 مگابایت
شماره مدیا: 100253080
توضیحات: سریال شب دهم /ق3
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-09-26 03:30:00
مدت: 00:51:00
حجم فایل: 1020 مگابایت
شماره مدیا: 100253005
توضیحات: شب دهم /ق2
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-09-25 03:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100253290
توضیحات: تکرار89/9/24/شب دهم/ق2
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-09-19 03:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100255040
توضیحات: نردبام آسمان
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-09-03 03:30:00
مدت: 00:44:00
حجم فایل: 880 مگابایت
شماره مدیا: 100259199
توضیحات: شهرموشها
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-08-28 03:30:00
مدت: 00:40:00
حجم فایل: 800 مگابایت
شماره مدیا: 100260579
توضیحات: هزاردستان/تکرار89/08/27
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-08-27 03:30:00
مدت: 00:40:00
حجم فایل: 800 مگابایت
شماره مدیا: 100260739
توضیحات: هزاردستان
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-08-20 03:30:00
مدت: 00:42:00
حجم فایل: 840 مگابایت
شماره مدیا: 100262790
توضیحات: فیلم هزاردستان
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-08-14 03:30:00
مدت: 00:41:00
حجم فایل: 820 مگابایت
شماره مدیا: 100264783
توضیحات: طوفان شن/تکرارشب قبل
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-08-07 03:30:00
مدت: 00:50:00
حجم فایل: 1000 مگابایت
شماره مدیا: 100266647
توضیحات: اتوبوس/تکرار/89/08/06
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-08-06 03:30:00
مدت: 00:50:00
حجم فایل: 1000 مگابایت
شماره مدیا: 100267227
توضیحات: اتوبوس
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-07-29 03:30:00
مدت: 00:54:00
حجم فایل: 1080 مگابایت
شماره مدیا: 100269417
توضیحات: یک داستان واقعی
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-07-28 03:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100269690
توضیحات: ولایت عشق /تکرار شب قبل /ق2
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-07-27 03:30:00
مدت: 01:01:00
حجم فایل: 1220 مگابایت
شماره مدیا: 100270110
توضیحات: ولایت عشق/تکرار
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-07-22 03:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100271697
توضیحات: رابطه/تکرار 89/5/21
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-07-15 03:30:00
مدت: 00:58:00
حجم فایل: 1160 مگابایت
شماره مدیا: 100273836
توضیحات: قصه های مجید/کیومرث پوراحمد
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-07-07 03:30:00
مدت: 00:50:00
حجم فایل: 1000 مگابایت
شماره مدیا: 100276495
توضیحات: فرزندخاک
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: هنری
زمان پخش: 1389-07-06 03:30:00
مدت: 00:53:00
حجم فایل: 1060 مگابایت
شماره مدیا: 100029164
توضیحات: سینمایی پاداش سکوت/احمددهقان/کیانیان
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-07-05 03:30:00
مدت: 00:45:00
حجم فایل: 900 مگابایت
شماره مدیا: 100277369
توضیحات: فیلم روزسوم
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-07-04 03:30:00
مدت: 00:53:00
حجم فایل: 1060 مگابایت
شماره مدیا: 100277782
توضیحات: اتوبوس شب/مرحوم خسروشکیبایی
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-07-03 03:30:00
مدت: 00:51:00
حجم فایل: 1020 مگابایت
شماره مدیا: 100277881
توضیحات: روبان قرمز
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-06-31 03:30:00
مدت: 00:52:00
حجم فایل: 1040 مگابایت
شماره مدیا: 100278879
توضیحات: هور در آتش
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-06-25 04:30:00
مدت: 00:50:00
حجم فایل: 1000 مگابایت
شماره مدیا: 100280757
توضیحات: روزگارقریب/تکرار89/06/01
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-06-18 04:30:00
مدت: 00:51:00
حجم فایل: 1020 مگابایت
شماره مدیا: 100282402
توضیحات: نسوی آتش /کمی نزدیکتر
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-06-15 04:30:00
مدت: 00:53:00
حجم فایل: 1060 مگابایت
شماره مدیا: 100283441
توضیحات: بازخوانی پرونده یک شهید
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-06-11 04:30:00
مدت: 00:55:00
حجم فایل: 1100 مگابایت
شماره مدیا: 100284574
توضیحات: روزاعتراض
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-06-10 04:30:00
مدت: 01:01:00
حجم فایل: 1220 مگابایت
شماره مدیا: 100284859
توضیحات: ولایت عشق
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-06-08 04:30:00
مدت: 00:47:00
حجم فایل: 940 مگابایت
شماره مدیا: 100285449
توضیحات: فرزندخاک
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-06-06 04:30:00
مدت: 00:52:00
حجم فایل: 1040 مگابایت
شماره مدیا: 100286109
توضیحات: هوردرآتش
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-06-01 04:30:00
مدت: 00:50:00
حجم فایل: 1000 مگابایت
شماره مدیا: 100287395
توضیحات: روزگارقریب
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-05-30 04:30:00
مدت: 00:54:00
حجم فایل: 1080 مگابایت
شماره مدیا: 100287912
توضیحات: فیلم مرثیه گم شده
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-05-25 04:30:00
مدت: 00:54:00
حجم فایل: 1080 مگابایت
شماره مدیا: 100289101
توضیحات: یک داستان واقعی
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-01-27 04:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100327557
توضیحات: نارونی/تکرار89/01/26
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-12-21 03:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100337215
توضیحات: تکرار88/12/20
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-12-20 03:30:00
مدت: 00:43:00
حجم فایل: 860 مگابایت
شماره مدیا: 100337698
توضیحات: بردشیر/پشت صحنه سریال درچشم باد/خرمشهر87
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-12-14 03:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100339439
توضیحات: پشت آتش سبز/تکرار88/12/13
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-12-13 03:30:00
مدت: 00:42:00
حجم فایل: 840 مگابایت
شماره مدیا: 100339840
توضیحات: پشت آتش سبز
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-12-06 03:30:00
مدت: 00:43:00
حجم فایل: 860 مگابایت
شماره مدیا: 100341677
توضیحات: یادی ازیادگاری
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-11-30 03:30:00
مدت: 00:49:00
حجم فایل: 980 مگابایت
شماره مدیا: 100343288
توضیحات: کلید/کودکی ناتمام
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-11-15 03:30:00
مدت: 00:55:00
حجم فایل: 1100 مگابایت
شماره مدیا: 100347654
توضیحات: روزهای اعتراض /
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-11-08 03:30:00
مدت: 00:45:00
حجم فایل: 900 مگابایت
شماره مدیا: 100350191
توضیحات: لیلی بامن است /تهیه کننده :سعیدحاجی میری
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-10-24 03:30:00
مدت: 00:46:00
حجم فایل: 920 مگابایت
شماره مدیا: 100354766
توضیحات: من ترانه 15سال دارم /صدرعاملی :نویسنده
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-10-17 03:30:00
مدت: 00:54:00
حجم فایل: 1080 مگابایت
شماره مدیا: 100356930
توضیحات: سرب /دکترسعیدزیباکلام
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-10-03 03:30:00
مدت: 00:48:00
حجم فایل: 960 مگابایت
شماره مدیا: 100361079
توضیحات: مریم مقدس
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-09-19 03:30:00
مدت: 01:01:00
حجم فایل: 1220 مگابایت
شماره مدیا: 100366065
توضیحات: فیلم دونده
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-09-12 03:30:00
مدت: 00:53:00
حجم فایل: 1060 مگابایت
شماره مدیا: 100368117
توضیحات: خانه به دوش
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-08-28 03:30:00
مدت: 00:43:00
حجم فایل: 860 مگابایت
شماره مدیا: 100372596
توضیحات: فیلم پرده آخر/زنده یادنیکوخردمند:بازیگر
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-08-21 03:30:00
مدت: 00:50:00
حجم فایل: 1000 مگابایت
شماره مدیا: 100375011
توضیحات: 34سال تنهایی
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-08-07 03:30:00
مدت: 00:49:00
حجم فایل: 980 مگابایت
شماره مدیا: 100379169
توضیحات: روسری آبی
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-07-30 03:30:00
مدت: 00:39:00
حجم فایل: 780 مگابایت
شماره مدیا: 100381343
توضیحات: قدمگاه
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-07-23 03:30:00
مدت: 00:51:00
حجم فایل: 1020 مگابایت
شماره مدیا: 100383171
توضیحات: روبان قرمز
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-07-16 03:30:00
مدت: 00:50:00
حجم فایل: 1000 مگابایت
شماره مدیا: 100385272
توضیحات: مادر/ساخته زنده یادعلی حاتمی
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-07-02 03:30:00
مدت: 00:45:00
حجم فایل: 900 مگابایت
شماره مدیا: 100389255
توضیحات: بعدازظهرسگی /آژانس شیشه ای /دل واره
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-06-26 04:30:00
مدت: 00:53:00
حجم فایل: 1060 مگابایت
شماره مدیا: 100391412
توضیحات: سریال خانه به دوش
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-06-19 04:30:00
مدت: 00:44:00
حجم فایل: 880 مگابایت
شماره مدیا: 100393185
توضیحات: صاحبدلان
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-06-12 04:30:00
مدت: 00:45:00
حجم فایل: 900 مگابایت
شماره مدیا: 100395610
توضیحات: میوه ممنوعه
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-06-05 04:30:00
مدت: 00:43:00
حجم فایل: 860 مگابایت
شماره مدیا: 100397964
توضیحات: نقدوتحلیل سریال اویک فرشته بود
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-05-29 04:30:00
مدت: 00:42:00
حجم فایل: 840 مگابایت
شماره مدیا: 100399877
توضیحات: نقدوبررسی عروس آتش
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-05-08 04:30:00
مدت: 00:43:00
حجم فایل: 860 مگابایت
شماره مدیا: 100406087
توضیحات: بودن یانبودن
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-05-01 04:30:00
مدت: 00:46:00
حجم فایل: 920 مگابایت
شماره مدیا: 100408159
توضیحات: روزسوم /گفتگوباکارگردان وبازیگران فیلم
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-04-25 04:30:00
مدت: 00:52:00
حجم فایل: 1040 مگابایت
شماره مدیا: 100410442
توضیحات: روبان قرمز/دکترعلی اکبر عالمی
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-02-31 04:30:00
مدت: 00:42:00
حجم فایل: 840 مگابایت
شماره مدیا: 100426856
توضیحات: پشت آتش سبز/عزت الله انتظامی
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-02-24 04:30:00
مدت: 00:45:00
حجم فایل: 900 مگابایت
شماره مدیا: 100429200
توضیحات: فیلم نارونی /یک عکس یادگاری /ابراهیمی فر
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-02-10 04:30:00
مدت: 00:50:00
حجم فایل: 1000 مگابایت
شماره مدیا: 100433677
توضیحات: یک اتاق ساده
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-02-03 04:30:00
مدت: 00:42:00
حجم فایل: 840 مگابایت
شماره مدیا: 100435695
توضیحات: فیلم مادیان /علی ژیکان /روستای بورخانی درمازند
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-01-27 04:30:00
مدت: 00:51:00
حجم فایل: 1020 مگابایت
شماره مدیا: 100437641
توضیحات: بوم ماندگار/ فیلم فرش باد
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-01-20 04:30:00
مدت: 00:42:00
حجم فایل: 840 مگابایت
شماره مدیا: 100439563
توضیحات: پرده آخر
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-01-12 04:30:00
مدت: 00:56:00
حجم فایل: 1120 مگابایت
شماره مدیا: 100441637
توضیحات: به یادبابک بیات /سرزمین خورشید/درویش
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-01-11 04:30:00
مدت: 00:51:00
حجم فایل: 1020 مگابایت
شماره مدیا: 100441943
توضیحات: بوم ماندگار / علیرضا شجاع نوری
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-01-10 04:30:00
مدت: 00:47:00
حجم فایل: 940 مگابایت
شماره مدیا: 100442002
توضیحات: راستان /مسعودجعفری جوزانی /هارون یشایایی
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-01-09 04:30:00
مدت: 00:35:00
حجم فایل: 700 مگابایت
شماره مدیا: 100442509
توضیحات: پرده آخر