یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه 7
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-11-11 13:30:00
مدت: 0:52:50-18
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101002822
توضیحات: روزی که زمان ایستاد
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه 7
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-11-10 23:00:00
مدت: 0:52:57-16
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101002515
توضیحات: روزی که زمان ایستاد ، مدار صفر درجه
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-10-03 19:30:00
مدت: 0.028368055555556
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 100990008
توضیحات: روزگاری طولانی
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-09-29 03:00:00
مدت: 0:41:02-08
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 100988071
توضیحات: یک روز طولانی
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه 7
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-09-25 21:00:00
مدت: 0:54:16-18
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 100987130
توضیحات: مجموعه مدار صفر درجه
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-09-17 17:30:00
مدت: 0:44:11-15
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 100985830
توضیحات: یک روز طولانی اکبر عالمی
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-09-15 02:30:00
مدت: 0:36:32-02
حجم فایل: 963.4 مگابایت
شماره مدیا: 100983244
توضیحات: اکبر عالمی ، مردی برای تمام فصول
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-09-07 21:30:00
مدت: 0:50:15-19
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 100980475
توضیحات: اکبر عالمی ، مستند ساز و پیشکسوت سینما و تلویزیون
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-08-30 22:30:00
مدت: 0:59:57-19
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 100978473
توضیحات: مردی برای تمام فصول
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-08-27 02:30:00
مدت: 0:57:12-10
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 100976734
توضیحات: شب دهم
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-08-03 03:00:00
مدت: 0:58:17-17
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 100968104
توضیحات: روزی که زمان ایستاد
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-07-27 19:30:00
مدت: 0:44:16-18
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 100966162
توضیحات: روزی که زمان ایستاد
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-07-26 02:30:00
مدت: 0:44:22-24
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 100965436
توضیحات: روزی که زمان ایستاد
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-07-18 14:30:00
مدت: 0:54:17-05
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 100964065
توضیحات: مدار صفر درجه
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-07-12 02:00:00
مدت: 0:41:59-11
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 100962227
توضیحات: راویان : مهدی احمدی حمید فرخ نژاد
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-07-04 15:00:00
مدت: 0:48:44-14
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 100960569
توضیحات: آوایی که عتیقه شد
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-02-18 23:30:00
مدت: 00:57:00
حجم فایل: 1140 مگابایت
شماره مدیا: 100925876
توضیحات:
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-01-16 00:30:00
مدت: 00:46:00
حجم فایل: 920 مگابایت
شماره مدیا: 100925864
توضیحات:
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-01-15 00:30:00
مدت: 00:41:00
حجم فایل: 820 مگابایت
شماره مدیا: 100925868
توضیحات:
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-01-14 00:30:00
مدت: 00:39:00
حجم فایل: 780 مگابایت
شماره مدیا: 100925856
توضیحات:
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-01-13 00:30:00
مدت: 00:53:00
حجم فایل: 1060 مگابایت
شماره مدیا: 100925854
توضیحات:
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-01-12 00:00:00
مدت: 00:59:00
حجم فایل: 1180 مگابایت
شماره مدیا: 100925858
توضیحات:
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-01-11 00:00:00
مدت: 00:45:00
حجم فایل: 900 مگابایت
شماره مدیا: 100925860
توضیحات:
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-01-09 23:45:00
مدت: 00:46:00
حجم فایل: 920 مگابایت
شماره مدیا: 100925850
توضیحات:
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-01-09 00:30:00
مدت: 00:46:00
حجم فایل: 920 مگابایت
شماره مدیا: 100925874
توضیحات:
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-01-08 00:00:00
مدت: 00:46:00
حجم فایل: 920 مگابایت
شماره مدیا: 100925852
توضیحات:
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-01-07 00:00:00
مدت: 00:49:00
حجم فایل: 980 مگابایت
شماره مدیا: 100925862
توضیحات:
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-01-06 00:30:00
مدت: 00:51:00
حجم فایل: 1020 مگابایت
شماره مدیا: 100925846
توضیحات:
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-01-05 00:30:00
مدت: 00:53:00
حجم فایل: 1060 مگابایت
شماره مدیا: 100925870
توضیحات:
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-01-04 00:30:00
مدت: 00:40:00
حجم فایل: 800 مگابایت
شماره مدیا: 100925848
توضیحات:
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-01-03 00:30:00
مدت: 00:52:00
حجم فایل: 1040 مگابایت
شماره مدیا: 100925866
توضیحات:
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-01-01 23:30:00
مدت: 00:57:00
حجم فایل: 1140 مگابایت
شماره مدیا: 100925872
توضیحات:
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه 7
ژانر: هنری
زمان پخش: 1394-07-02 12:30:00
مدت: 1:14:28-10
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101092055
توضیحات: منوچهر طیاب مستند ساز ، خسرو سینایی
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه 7
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-03-29 14:00:00
مدت: 1:14:20-02
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101053332
توضیحات: آوایی که عتیقه شد
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه 7
ژانر: هنری
زمان پخش: 1394-03-08 14:00:00
مدت: 0:52:55-00
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101045385
توضیحات: دیوار شیشه ای
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه 7
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-03-01 13:30:00
مدت: 0:57:49-04
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101042453
توضیحات: روزی که زمان ایستاد به روایت روناک جعفری
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه 7
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-02-25 14:00:00
مدت: 1:14:24-03
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101039930
توضیحات: منوچهر طیاب ، مستند ساز
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه 7
ژانر: هنری
زمان پخش: 1394-02-20 00:30:00
مدت: 0:54:32-12
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101037839
توضیحات: روزی که زمان ایستاد به روایت روناک جعفری
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه 7
ژانر: هنری
زمان پخش: 1394-02-18 13:30:00
مدت: 0:59:28-05
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101037337
توضیحات: با مستندهایم
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه 7
ژانر: هنری
زمان پخش: 1394-02-11 14:00:00
مدت: 0:50:06-22
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101034979
توضیحات: آن روی سکه ، بهار
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه 7
ژانر: هنری
زمان پخش: 1394-02-04 14:00:00
مدت: 1:14:23-11
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101032447
توضیحات: خسرو سینایی
یک فیلم یک تجربه،قسمت3
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1392-08-30 19:30:00
مدت: 00:57:00
حجم فایل: 1140 مگابایت
شماره مدیا: 100901105
توضیحات:
یک فیلم یک تجربه20:40
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-07-27 03:30:00
مدت: 00:44:00
حجم فایل: 880 مگابایت
شماره مدیا: 100270146
توضیحات: ولایت عشق/ق2
یک فیلم یک تجربه /گفتگوبااصغرهمت
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-11-10 03:30:00
مدت: 00:43:00
حجم فایل: 860 مگابایت
شماره مدیا: 100459727
توضیحات: پشت صحنه درچشم باد/خرمشهر/شیرسنگی /نبردشیر
یک فیلم یک تجربه 23:15
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-03-15 04:30:00
مدت: 00:49:00
حجم فایل: 980 مگابایت
شماره مدیا: 100061010
توضیحات: جهان پهلوان تختی/عباس علی حاتمی/
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: هنری
زمان پخش: 1395-07-26 02:30:00
مدت: 0:53:32-22
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101212152
توضیحات: شب دهم ؛ ق 4
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: هنری
زمان پخش: 1395-07-25 01:30:00
مدت: 0:48:29-13
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101211937
توضیحات: شب دهم ؛ ق 3
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: هنری
زمان پخش: 1395-07-23 23:30:00
مدت: 0:50:04-20
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101211235
توضیحات: شب دهم ؛ ق 5
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: هنری
زمان پخش: 1395-07-23 01:30:00
مدت: 0:50:57-15
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101210774
توضیحات: شب دهم ؛ ق 2
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: هنری
زمان پخش: 1395-07-22 22:30:00
مدت: 0:59:47-04
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101210764
توضیحات: سفر سبز
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: هنری
زمان پخش: 1395-07-22 04:00:00
مدت: 0:55:14-04
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101210734
توضیحات: شب دهم ، ق 1
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: هنری
زمان پخش: 1395-07-12 01:30:00
مدت: 0:51:55-13
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101207695
توضیحات: سفیر
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: هنری
زمان پخش: 1395-04-18 16:30:00
مدت:
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101181948
توضیحات: میدان مین
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: هنری
زمان پخش: 1395-04-17 17:30:00
مدت: 0:48:12-07
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101181878
توضیحات: مریم مقدس
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-12-26 18:30:00
مدت: 0.029525462962963
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101019682
توضیحات: آخرین سه شنبه سال چهارشنبه سوری
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-12-25 02:30:00
مدت: 0:43:51-07
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101019051
توضیحات: چکمه
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه مستند
ژانر: هنری
زمان پخش: 1393-12-23 19:30:00
مدت: 0:50:27-01
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101018766
توضیحات: فرش باد
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-12-13 02:30:00
مدت: 0:44:55-20
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101014919
توضیحات: سینمایی آژانس شیشه ای
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 7
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-12-02 02:00:00
مدت: 0:42:37-02
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101011030
توضیحات: روزی که زمان ایستاد ، قسمت دوم
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1393-10-02 20:00:00
مدت: 0:51:35-23
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 100989240
توضیحات: سفیر
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-09-30 17:00:00
مدت: 0:35:35-11
حجم فایل: 887.7 مگابایت
شماره مدیا: 100988530
توضیحات: نیاز
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-09-29 22:45:00
مدت: 0:42:02-20
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 100988398
توضیحات: رنگ خدا، مجید مجیدی
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-09-22 16:30:00
مدت: 0:48:38-20
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 100986639
توضیحات: تعزیه عشق، یر اساس سریال شب دهم ،کتایون ریاحی ،ثریا قاسمی
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-08-29 00:40:00
مدت: 0:51:03-19
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 100978287
توضیحات: شب دهم
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-08-28 01:30:00
مدت: 0:51:03-19
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 100977395
توضیحات: شب دهم
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-08-24 14:30:00
مدت: 0:51:20-16
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 100976719
توضیحات: سریال شب دهم
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-08-23 14:30:00
مدت: 0.038460648148148
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 100976944
توضیحات: سریال شب دهم
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1392-09-01 19:30:00
مدت: 00:51:00
حجم فایل: 1020 مگابایت
شماره مدیا: 100901109
توضیحات:
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1392-09-01 03:30:00
مدت: 00:51:00
حجم فایل: 1020 مگابایت
شماره مدیا: 100901107
توضیحات:
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1392-08-28 02:30:00
مدت: 00:25:00
حجم فایل: 500 مگابایت
شماره مدیا: 100901113
توضیحات:
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1392-08-27 19:30:00
مدت: 00:51:00
حجم فایل: 1020 مگابایت
شماره مدیا: 100901111
توضیحات:
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-03-16 04:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100060193
توضیحات: پهلوات تختی/عباسعلی حاتمی/تکراری 91/03/15
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-03-14 04:30:00
مدت: 01:02:00
حجم فایل: 1240 مگابایت
شماره مدیا: 100061256
توضیحات: تولد یک پروانه
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-07-16 03:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100156281
توضیحات: سریال ولایت عشق/ق1/تکرار89/6/10
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-05-10 04:30:00
مدت: 00:52:00
حجم فایل: 1040 مگابایت
شماره مدیا: 100179394
توضیحات: طلاومس
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-04-26 04:30:00
مدت: 00:38:00
حجم فایل: 760 مگابایت
شماره مدیا: 100184918
توضیحات: قدمگاه
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-11-22 03:30:00
مدت: 00:45:00
حجم فایل: 900 مگابایت
شماره مدیا: 100235898
توضیحات: یه مشت پرعقاب/تکرار8911/21
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-11-22 03:30:00
مدت: 00:45:00
حجم فایل: 900 مگابایت
شماره مدیا: 100235773
توضیحات: یه مشت پرعقاب/تکرار8911/21
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-11-21 03:30:00
مدت: 00:52:00
حجم فایل: 1040 مگابایت
شماره مدیا: 100236036
توضیحات: روزهای اعتراض/تکرار89/11/20
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-11-21 03:30:00
مدت: 00:52:00
حجم فایل: 1040 مگابایت
شماره مدیا: 100235976
توضیحات: روزهای اعتراض/تکرار89/11/20