جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:47:43-11
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101432781
توضیحات:
سینما حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:45:13-06
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101432774
توضیحات:
خانه دوست
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:45:46-21
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101432763
توضیحات:
سینما مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 1:19:15-12
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101432835
توضیحات: حیات پس از بشر
مهاجرت های بزرگ
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:56:45-10
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101432756
توضیحات:
زندگی آلوده به انگل
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:57:13-17
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101432716
توضیحات:
پازل
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:25:58-21
حجم فایل: 703 مگابایت
شماره مدیا: 101432719
توضیحات:
تاریخچه شهر آورد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:31:19-24
حجم فایل: 847.8 مگابایت
شماره مدیا: 101432722
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:30:36-19
حجم فایل: 828.4 مگابایت
شماره مدیا: 101432725
توضیحات: مواضع حزب جمهوری اسلامی ؛ ق 38
خطابه سوم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:29:15-16
حجم فایل: 791.7 مگابایت
شماره مدیا: 101432730
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:25:48-06
حجم فایل: 698.1 مگابایت
شماره مدیا: 101432728
توضیحات:
پارک ملی سیاه کوه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:51:13-06
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101432662
توضیحات:
سیاره زمین
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:50:47-17
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101432657
توضیحات:
ضیافت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:43:29-14
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101432665
توضیحات: راوی مصطفی نجفی
طراحی های عظیم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:40:48-18
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101432653
توضیحات:
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 1:00:11-07
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101432695
توضیحات: جام در آفساید
ترین ها
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:14:23-20
حجم فایل: 389.4 مگابایت
شماره مدیا: 101432647
توضیحات: سفره برکت
معلم مهر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:32:01-06
حجم فایل: 866.3 مگابایت
شماره مدیا: 101432641
توضیحات:
مشاهیر تهران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:27:38-17
حجم فایل: 748 مگابایت
شماره مدیا: 101432635
توضیحات: پرفسور کردوانی
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:30:31-24
حجم فایل: 826.2 مگابایت
شماره مدیا: 101432633
توضیحات: مواضع حزب جمهوری اسلامی ؛ ق 39
مژگان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:27:41-02
حجم فایل: 749.1 مگابایت
شماره مدیا: 101432626
توضیحات:
به اضافه مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 1:58:46-22
حجم فایل: 3174.4 مگابایت
شماره مدیا: 101432604
توضیحات: راه دل
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:26:36-07
حجم فایل: 719.8 مگابایت
شماره مدیا: 101432629
توضیحات:
سیاحت آب شیرین
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:49:18-12
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101432588
توضیحات:
دانش ایرانی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:12:02-14
حجم فایل: 325.9 مگابایت
شماره مدیا: 101432601
توضیحات:
شگفتی کائنات
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:51:21-22
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101432572
توضیحات:
موکب بین المللی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:28:43-23
حجم فایل: 777.4 مگابایت
شماره مدیا: 101432525
توضیحات:
ترین ها
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:13:36-19
حجم فایل: 368.3 مگابایت
شماره مدیا: 101432569
توضیحات: قلک شکنی
ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:22:59-20
حجم فایل: 622.2 مگابایت
شماره مدیا: 101432565
توضیحات:
بیراهه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:28:26-17
حجم فایل: 769.7 مگابایت
شماره مدیا: 101432555
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:27:40-15
حجم فایل: 748.8 مگابایت
شماره مدیا: 101432550
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:31:08-22
حجم فایل: 842.9 مگابایت
شماره مدیا: 101432552
توضیحات: مواضع حزب جمهوری اسلامی ؛ ق 40
کنار قدم های جابر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:31:06-13
حجم فایل: 841.7 مگابایت
شماره مدیا: 101432542
توضیحات:
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:59:54-24
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101432537
توضیحات:
رویای واقعی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:18:19-24
حجم فایل: 496 مگابایت
شماره مدیا: 101432532
توضیحات:
شما چه کسی هست
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 1:27:09-13
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101432530
توضیحات:
انسان و طبیعت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:51:48-18
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101432527
توضیحات: شمالی ترین ارتفاعات بریتانیا اسکاتلند
جویندگان طلا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:42:52-15
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101432360
توضیحات:
نزدیک به آسمان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:33:27-03
حجم فایل: 905.1 مگابایت
شماره مدیا: 101432356
توضیحات: انجدان
تهرانگرد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:35:11-18
حجم فایل: 952.3 مگابایت
شماره مدیا: 101432354
توضیحات:
... از شلمچه تا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:20:29-13
حجم فایل: 554.4 مگابایت
شماره مدیا: 101432358
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:24:53-01
حجم فایل: 673.4 مگابایت
شماره مدیا: 101432352
توضیحات: مواضع حزب جمهوری اسلامی ؛ ق 41
غریبان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 1:14:19-12
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101432348
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:22:50-16
حجم فایل: 618 مگابایت
شماره مدیا: 101432350
توضیحات:
جنگ جهانی اول
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:44:49-17
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101432346
توضیحات:
قصه رسیدن
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:26:27-03
حجم فایل: 715.7 مگابایت
شماره مدیا: 101432344
توضیحات:
حیات پنهان دریاچه ها
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:50:28-14
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101432340
توضیحات:
پیشمرگان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:21:50-16
حجم فایل: 591 مگابایت
شماره مدیا: 101432342
توضیحات:
پرچم های برافراشته
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 1:09:58-09
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101432338
توضیحات:
به اضافه مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 1:58:31-11
حجم فایل: 3174.4 مگابایت
شماره مدیا: 101434866
توضیحات: راه دل
مقاومت نکنید
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 1:05:39-23
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101434862
توضیحات:
نردبان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:59:38-18
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101434858
توضیحات:
سینمای مقدس
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:43:02-05
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101434856
توضیحات:
قصه رسیدن
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:26:13-00
حجم فایل: 709.4 مگابایت
شماره مدیا: 101434864
توضیحات:
میزبان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:24:09-15
حجم فایل: 653.7 مگابایت
شماره مدیا: 101434860
توضیحات:
کمان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:19:40-14
حجم فایل: 532.4 مگابایت
شماره مدیا: 101434853
توضیحات:
حیات وحش ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:44:34-21
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101434851
توضیحات:
ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:26:53-02
حجم فایل: 727.5 مگابایت
شماره مدیا: 101434846
توضیحات:
داستان یک شهر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:28:43-24
حجم فایل: 777.4 مگابایت
شماره مدیا: 101434844
توضیحات:
استارت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:41:52-14
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101434841
توضیحات:
رود دانوب شاهرگ اروپا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:49:24-11
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101434870
توضیحات:
راز آگاتا کریستی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:46:19-11
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101434838
توضیحات:
پیشگویان داستان های علمی تخیلی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:40:10-14
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101434909
توضیحات:
ترین ها
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:15:22-05
حجم فایل: 415.8 مگابایت
شماره مدیا: 101434912
توضیحات: یار گلبو
ژیوان ژیوار
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:31:02-11
حجم فایل: 839.9 مگابایت
شماره مدیا: 101434914
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:26:49-11
حجم فایل: 725.8 مگابایت
شماره مدیا: 101434923
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:30:21-12
حجم فایل: 821.5 مگابایت
شماره مدیا: 101434918
توضیحات: مواضع حزب جمهوری اسلامی ؛ ق 42
سکوت عشق
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:28:23-02
حجم فایل: 768 مگابایت
شماره مدیا: 101434925
توضیحات:
قنات قصبه گناباد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 1:10:02-08
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101434897
توضیحات:
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:58:44-16
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101434899
توضیحات: بر بلندای صخره ها
انسان و طبیعت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:39:02-20
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101446328
توضیحات: مرز روسیه . کوه های گرجستان
آمریکا نگاهی از درون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:20:54-24
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101445696
توضیحات:
انسان و طبیعت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:40:08-18
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101439772
توضیحات: شمال غربی کانادا
آمریکا نگاهی از درون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:20:58-06
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101447577
توضیحات:
نگار
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:53:58-10
حجم فایل: 2867.2 مگابایت
شماره مدیا: 101484945
توضیحات:
زیرک ترین حیوانات دنیا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:55:47-21
حجم فایل: 2969.6 مگابایت
شماره مدیا: 101484943
توضیحات:
اسرار کیهان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:42:57-02
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101484941
توضیحات:
پریه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:21:43-01
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101484939
توضیحات:
پازل
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:26:21-10
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101484937
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:05:10
مدت: 0:23:41-13
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101484933
توضیحات: