داستان سینما
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:58:07-00
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101380293
توضیحات:
قاب سلامت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:38:28-15
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101384198
توضیحات:
زمانی برای بودن
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:53:13-18
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101384172
توضیحات:
سازندگان بزرگ
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:42:17-01
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101384170
توضیحات:
کوچه های خورشید
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:15:52-14
حجم فایل: 429.5 مگابایت
شماره مدیا: 101384165
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:29:26-15
حجم فایل: 796.6 مگابایت
شماره مدیا: 101384162
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:17:24-17
حجم فایل: 471.1 مگابایت
شماره مدیا: 101384159
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 129
لیلا از لفور
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:44:59-20
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101384091
توضیحات:
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:57:14-17
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101384084
توضیحات: گلین
جایی برای بودن
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:28:56-21
حجم فایل: 783.3 مگابایت
شماره مدیا: 101384080
توضیحات:
ضد گلوله
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:47:13-05
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101384040
توضیحات:
دلیران تنگستان به روایت حیدر شاکر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:25:09-21
حجم فایل: 680.9 مگابایت
شماره مدیا: 101384071
توضیحات:
پادشاهی وحش
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:48:14-15
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101384036
توضیحات:
قاب سلامت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:42:23-08
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101383403
توضیحات:
خطوط ناپیدا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:48:20-11
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101383398
توضیحات:
سرن فعالیت ها و اهداف
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:51:17-14
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101383393
توضیحات:
گلستان نگارستان ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:15:26-17
حجم فایل: 417.8 مگابایت
شماره مدیا: 101383390
توضیحات: گالکیش
قصه های قدس
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:25:06-13
حجم فایل: 679.3 مگابایت
شماره مدیا: 101383383
توضیحات: دو قلوها و مهاجر یهودی
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:24:56-23
حجم فایل: 675 مگابایت
شماره مدیا: 101383375
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:19:43-24
حجم فایل: 533.9 مگابایت
شماره مدیا: 101383379
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 130
زاگرس مرتفع
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:44:19-24
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101383373
توضیحات:
حیات خانه ما
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:23:05-02
حجم فایل: 624.6 مگابایت
شماره مدیا: 101383366
توضیحات:
حدیث سرو
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:32:24-19
حجم فایل: 877.1 مگابایت
شماره مدیا: 101383359
توضیحات: آیت الله قریشی
مستند ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:30:06-13
حجم فایل: 814.6 مگابایت
شماره مدیا: 101383356
توضیحات: تهران ؛ دماوند
عمری که نکوست
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:29:41-02
حجم فایل: 803.2 مگابایت
شماره مدیا: 101383352
توضیحات: محمد صادق بکتاشیان
خانه ما
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:48:51-16
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101383346
توضیحات:
سرنگتی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:44:14-17
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101383344
توضیحات:
قاب سلامت
کانال: شبکه مستند
ژانر: هنری
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:34:43-00
حجم فایل: 939.4 مگابایت
شماره مدیا: 101382905
توضیحات:
من یک پرستارم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:25:53-02
حجم فایل: 700.4 مگابایت
شماره مدیا: 101382909
توضیحات:
خستگی خلبان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:51:11-21
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101382913
توضیحات:
آفتاب نهان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:29:46-09
حجم فایل: 805.8 مگابایت
شماره مدیا: 101382920
توضیحات: کاربرد فناوری هسته ای در باستان شناسی
تاریخچه شهرآورد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:30:31-00
حجم فایل: 825.7 مگابایت
شماره مدیا: 101382924
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:22:41-02
حجم فایل: 613.8 مگابایت
شماره مدیا: 101382927
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 131
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:24:25-18
حجم فایل: 661 مگابایت
شماره مدیا: 101382930
توضیحات:
نگینی بر خاک
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:39:53-14
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101382933
توضیحات:
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:45:39-16
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101382937
توضیحات: مهمان ناخوانده
ترین ها
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:16:56-23
حجم فایل: 458.5 مگابایت
شماره مدیا: 101382943
توضیحات: مرد کوه های میشو داغ
از جنس بلور
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:28:25-16
حجم فایل: 769.1 مگابایت
شماره مدیا: 101382947
توضیحات:
ضد گلوله
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:44:39-04
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101382952
توضیحات:
حیات وحش برزیل
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:47:29-02
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101382970
توضیحات:
سمفونی مرگ
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:14:56-23
حجم فایل: 404.4 مگابایت
شماره مدیا: 101392507
توضیحات:
طراحی های عظیم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:46:39-13
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101392501
توضیحات:
قاب سلامت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:42:47-20
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101392471
توضیحات:
کار آفرینان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:28:08-23
حجم فایل: 761.6 مگابایت
شماره مدیا: 101392475
توضیحات: مهندس رضایی
مشاهیر تهران
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:27:55-12
حجم فایل: 755.6 مگابایت
شماره مدیا: 101392473
توضیحات: پورفسور پرویز کردوانی
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:25:23-19
حجم فایل: 687.1 مگابایت
شماره مدیا: 101392439
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:20:50-05
حجم فایل: 563.8 مگابایت
شماره مدیا: 101392443
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 132
پرواز پلیکان های سفید
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:41:14-17
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101392436
توضیحات:
تا افق حلب
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:35:20-09
حجم فایل: 956.2 مگابایت
شماره مدیا: 101392432
توضیحات:
به اضافه مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 1:55:23-00
حجم فایل: 3072 مگابایت
شماره مدیا: 101392416
توضیحات: کابوس در بیداری
حیات وحش بالتیک
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:44:19-12
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101392411
توضیحات:
قاب سلامت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:59:21-22
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101396999
توضیحات:
به اضافه مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 1:55:01-20
حجم فایل: 3072 مگابایت
شماره مدیا: 101396984
توضیحات: کابوس در بیداری
تا افق حلب
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:35:07-24
حجم فایل: 950.8 مگابایت
شماره مدیا: 101396986
توضیحات:
مشاهیر تهران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:52:08-22
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101396989
توضیحات: پورفسور کردوانی
حیات وحش بالتیک
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 1:05:30-22
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101396993
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:16:04-01
حجم فایل: 434.7 مگابایت
شماره مدیا: 101397020
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 133
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:27:32-09
حجم فایل: 745.4 مگابایت
شماره مدیا: 101397017
توضیحات:
ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:30:26-17
حجم فایل: 823.7 مگابایت
شماره مدیا: 101397002
توضیحات:
شهرهای فردا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:44:59-20
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101396996
توضیحات:
الماس زاگرس
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:42:16-03
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101397015
توضیحات:
بیراهه
کانال: شبکه مستند
ژانر:
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:32:23-20
حجم فایل: 876.6 مگابایت
شماره مدیا: 101397023
توضیحات: وام فوری
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 1:00:43-22
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101397013
توضیحات: التیام
یاد و یادگار
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 1:02:24-20
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101397011
توضیحات:
ضد گلوله
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:50:25-06
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101397006
توضیحات:
قاب سلامت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 1:01:56-23
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101391834
توضیحات:
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 1:00:47-20
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101391836
توضیحات: التیام
جویندگان طلا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:43:24-05
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101391832
توضیحات:
نزدیک به آسمان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:58:52-15
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101391830
توضیحات: تفرش
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:19:40-15
حجم فایل: 532.3 مگابایت
شماره مدیا: 101391826
توضیحات:
دنا مهر مادری
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:43:03-16
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101391824
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:30:25-18
حجم فایل: 823.4 مگابایت
شماره مدیا: 101391828
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 134
لطفا بوق بزنید
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:51:19-00
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101391822
توضیحات:
گفتگوی پوتین
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:53:24-04
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101391820
توضیحات:
قصه های آب
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:46:51-16
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101391818
توضیحات: غرب سمنان
آفریقای رام نشده
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:46:35-06
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101391816
توضیحات:
لطفا بوق بزنید
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:51:17-00
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101391814
توضیحات:
به اضافه مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 1:54:59-17
حجم فایل: 3072 مگابایت
شماره مدیا: 101391792
توضیحات: کابوس در بیداری
سینما مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 1:53:46-04
حجم فایل: 3072 مگابایت
شماره مدیا: 101391794
توضیحات: رویاهای بارسا
نردبان
کانال: شبکه مستند
ژانر: هنری
زمان پخش: 1402-03-19 05:43:20
مدت: 0:59:35-06
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101391796
توضیحات: