100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-08 01:00:00
مدت: 0:56:04-06
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101104709
توضیحات: ایمونولوژی
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-12 01:00:00
مدت: 0:58:53-05
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101106299
توضیحات: طراحی
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-13 00:45:00
مدت: 0:57:34-24
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101106319
توضیحات: تاریخدان
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-14 00:45:00
مدت: 1:00:10-24
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101106392
توضیحات: تئاتر
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-15 01:00:00
مدت: 1:00:32-14
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101106613
توضیحات:
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-17 01:00:00
مدت: 0:57:33-13
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101107005
توضیحات: اسکندری
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-18 01:00:00
مدت: 0:57:31-15
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101107065
توضیحات: صفایی
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-19 01:00:00
مدت: 0:53:21-13
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101107117
توضیحات: تئاتر
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-20 00:45:00
مدت: 0:58:42-16
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101107627
توضیحات: تاریخدان
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-21 01:00:00
مدت: 1:01:01-09
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101107859
توضیحات: شاعر
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-22 01:00:00
مدت: 0:56:08-02
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101108889
توضیحات: دکتر کنگرانی روانشناسی
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-24 00:30:00
مدت: 0:58:06-04
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101109267
توضیحات:
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-25 01:00:00
مدت: 0:59:48-10
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101109540
توضیحات: دکتر مسعود عارف نظری ، روانشناسی
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-26 01:00:00
مدت: 0:58:45-01
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101110220
توضیحات: علامه جعفری
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-27 01:00:00
مدت: 0:57:58-00
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101110441
توضیحات: تاریخدان
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-28 01:00:00
مدت: 0:59:35-23
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101110831
توضیحات: شاعر مهدی استاد احمد
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-29 01:00:00
مدت: 0:56:14-20
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101111129
توضیحات: ناشران ، مهمان حضوری ندارد
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-01 00:30:00
مدت: 0:58:59-11
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101111732
توضیحات: شجاع نوری
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-02 01:00:00
مدت: 0:56:46-12
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101112025
توضیحات: ویدئو نگار
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-03 01:30:00
مدت: 0:59:00-22
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101112047
توضیحات: محیط زیست
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-04 00:30:00
مدت: 0:59:22-24
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101112919
توضیحات:
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-05 00:45:00
مدت: 0:58:14-20
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101112967
توضیحات: هدایت هاشمی بازیگر
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-06 00:45:00
مدت: 0:57:13-21
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101113093
توضیحات:
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-08 00:30:00
مدت: 0:59:18-04
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101114251
توضیحات:
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-09 00:30:00
مدت: 0:59:10-12
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101114323
توضیحات:
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-11 00:30:00
مدت: 0:56:40-18
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101115285
توضیحات:
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-13 00:30:00
مدت:
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101115753
توضیحات:
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-13 00:30:00
مدت: 0:56:52-08
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101115920
توضیحات: اجتماعی
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-15 00:45:00
مدت:
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101115859
توضیحات: اجتماعی
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-15 00:45:00
مدت: 0:57:32-16
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101115992
توضیحات: اجتماعی
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-16 00:45:00
مدت: 0:58:04-18
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101116027
توضیحات: اجتماعی
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-11-11 02:30:00
مدت: 0:57:34-19
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101132818
توضیحات: جشنواره فیلم فجر
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-11-10 02:30:00
مدت: 0:58:02-16
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101132549
توضیحات: ادبیات
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-11-08 02:45:00
مدت: 0:56:25-17
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101131942
توضیحات: ادبیات
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-11-07 02:45:00
مدت: 0:58:49-03
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101131669
توضیحات: تاریخدان
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-11-06 02:30:00
مدت: 0:58:00-10
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101131147
توضیحات: ادبیات
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-11-05 02:00:00
مدت: 0:57:56-24
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101130907
توضیحات: مجسمه ها
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-11-04 02:45:00
مدت: 0:58:40-07
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101130694
توضیحات: حضور شب در ادبیات فارسی
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-11-03 01:30:00
مدت: 0:56:27-04
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101130226
توضیحات: شهرداد روحانی
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-30 02:30:00
مدت: 0:57:36-19
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101129547
توضیحات: شهرداد روحانی
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-28 02:30:00
مدت: 0:58:13-12
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101128604
توضیحات: شهرداد روحانی
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-27 02:45:00
مدت: 0:55:27-18
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101128354
توضیحات: شهرداد روحانی
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-24 02:30:00
مدت: 0:58:15-13
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101127439
توضیحات: پرفسور یلدا قسمت آخر
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-21 02:30:00
مدت: 0:55:22-18
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101126295
توضیحات: پرفسور یلدا قسمت 3
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-19 02:45:00
مدت: 0:57:29-10
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101125577
توضیحات: پروفسور علیرضا یلدا
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-17 03:00:00
مدت: 0:59:45-17
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101125276
توضیحات: مرحوم اینانلو
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-15 01:45:00
مدت: 0:57:39-12
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101124829
توضیحات: عکاسی ، آرش حمیدی
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-14 01:45:00
مدت: 0:55:00-14
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101124075
توضیحات: علی باقری عکاس
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-13 02:00:00
مدت: 0:57:56-19
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101124071
توضیحات: جعفری نقاش
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-12 02:30:00
مدت: 0:54:47-01
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101123659
توضیحات: محمد ابراهیم جعفری قسمت 2
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-10 01:45:00
مدت: 0:54:55-20
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101123657
توضیحات: محمد ابراهیم جعفری ، نقاش و شاعر
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-08 01:30:00
مدت: 1:25:33-08
حجم فایل: 3993.6 مگابایت
شماره مدیا: 101123112
توضیحات: یاسین حجازی ، شیر خدا
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-07 01:30:00
مدت: 0:57:21-17
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101122794
توضیحات: محمد ابراهیم جعفری قسمت دوم گفتگو ، نقاش
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-06 02:15:00
مدت: 0:55:05-01
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101121994
توضیحات: محمد ابراهیم جعفری شاعر نقاش
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-03 02:30:00
مدت: 0:54:55-06
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101121306
توضیحات: کارگردانی
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-02 02:30:00
مدت: 0:55:12-24
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101121025
توضیحات: تاریخ
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-01 01:30:00
مدت: 3:27:55-09
حجم فایل: 9728 مگابایت
شماره مدیا: 101120618
توضیحات: دکتر همایون سپهر ، یلدا
100 برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-30 01:30:00
مدت: 0:54:09-06
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101120532
توضیحات: حامی
100 برگ
کانال: شبکه قرآن
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-29 01:00:00
مدت: 0:55:09-18
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101119712
توضیحات: تخیل و تشبیح
100 درصد ایرانی
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-09 12:16:04
مدت: 0:17:01-14
حجم فایل: 800.1 مگابایت
شماره مدیا: 101275390
توضیحات: تولید بنزین
100برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-07-13 00:30:00
مدت: 0:56:05-05
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101095297
توضیحات: عکاسی ، ادبیات
100برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-07-15 00:30:00
مدت: 0:57:44-14
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101095982
توضیحات: معماری ، محیط زیست
100برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-07-17 00:45:00
مدت: 0:57:31-03
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101096972
توضیحات: قصه های شاهنامه ، کودک و نوجوان
100برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-07 00:45:00
مدت: 0:58:11-23
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101102904
توضیحات: روزنامه نگاری ، روانشناسی
100برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-10 00:15:00
مدت: 0:51:54-04
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101104766
توضیحات: هزار دستان تجربه های بزرگ تصویری
100برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-11 01:00:00
مدت: 0:57:23-11
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101104886
توضیحات: روانشناسی
100برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-11-01 02:30:00
مدت: 0:58:23-02
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101129978
توضیحات: یاسین حجازی نویسنده
100برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-29 02:45:00
مدت: 0:58:06-05
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101129309
توضیحات: شهرداد روحانی ، موسیقی
100برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-26 03:00:00
مدت: 0:57:10-01
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101127504
توضیحات: شهرداد روحانی آهنگساز
100برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-23 02:30:00
مدت: 0:58:16-03
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101127214
توضیحات: پرفسور یلدا قسمت 5
100برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-22 02:30:00
مدت: 0:57:34-18
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101126940
توضیحات: پرفسور یلدا قسمت 4
100برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-20 02:45:00
مدت: 0:57:52-22
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101126037
توضیحات: پرفسور یلدا قسمت 2
100برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-16 01:30:00
مدت: 0:56:05-14
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101124965
توضیحات: تاریخ ایران
100برگ
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-03-02 03:30:00
مدت: 0:55:04-15
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101167314
توضیحات:
100کشف برتر
کانال: شبکه 7
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-05-22 04:30:00
مدت: 00:44:00
حجم فایل: 880 مگابایت
شماره مدیا: 100289978
توضیحات: فیزیک/تکرار87/11/01
101
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-11-09 03:30:00
مدت: 00:40:00
حجم فایل: 800 مگابایت
شماره مدیا: 100460069
توضیحات: مسابقه /کارکنان شرکت نفت وگازپارس جنوبی
101
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-12-19 03:30:00
مدت: 00:33:00
حجم فایل: 660 مگابایت
شماره مدیا: 100448344
توضیحات: مسابقه /کارکنان وزارت دارایی
101 ناقص است
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-07-05 03:30:00
مدت: 00:23:00
حجم فایل: 460 مگابایت
شماره مدیا: 100495897
توضیحات: کارکنان آب وفاضلاب /به تکرارمراجعه شود
101 راه برای ذله کردن پدر و مادر
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1402-03-09 12:16:04
مدت: 0:28:18-19
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101422170
توضیحات: ق 26 آخر
101 راه برای ذله کردن پدر و مادرها
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1402-03-09 12:16:04
مدت: 0:23:20-20
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101402861
توضیحات: ق 1