یکی بود یکی نبود
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-01-10 04:30:00
مدت: 00:30:00
حجم فایل: 600 مگابایت
شماره مدیا: 100086603
توضیحات: نابودگر
یکی بود یکی نبود
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-01-09 04:30:00
مدت: 00:46:00
حجم فایل: 920 مگابایت
شماره مدیا: 100086816
توضیحات: روز داوری
یکی بود یکی نبود
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-01-07 04:30:00
مدت: 00:40:00
حجم فایل: 800 مگابایت
شماره مدیا: 100087698
توضیحات: عروس فراری
یکی بود یکی نبود
کانال: شبکه 5
ژانر: هنری
زمان پخش: 1391-01-07 04:30:00
مدت: 01:21:00
حجم فایل: 1620 مگابایت
شماره مدیا: 100021580
توضیحات: سینمایی ایرانی /عاطفه خادم الرضا
یکی بود یکی نبود
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-01-06 04:30:00
مدت: 00:45:00
حجم فایل: 900 مگابایت
شماره مدیا: 100087975
توضیحات: مجموعه ایرانی/بودن یا نبودن
یکی بود یکی نبود
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-01-05 04:30:00
مدت: 00:39:00
حجم فایل: 780 مگابایت
شماره مدیا: 100088328
توضیحات: مجموعه ایرانی/مامور ویژه
یکی بود یکی نبود
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-01-04 04:30:00
مدت: 00:43:00
حجم فایل: 860 مگابایت
شماره مدیا: 100088771
توضیحات: مجموعه ایرانی/ سرگیجه
یکی بود یکی نبود
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-01-01 03:30:00
مدت: 00:40:00
حجم فایل: 800 مگابایت
شماره مدیا: 100089813
توضیحات: مجموعه ایرانی/آپارتمان/ق2
یکی بود یکی نبود
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-12-29 03:30:00
مدت: 00:43:00
حجم فایل: 860 مگابایت
شماره مدیا: 100089932
توضیحات: مجموعه ایرانی/قراردادشرافتمندانه/ق1
یکی بود یک نبود10:55
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-02-01 04:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100078064
توضیحات: تکرار شب قبل
یکی بو یکی نبود
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-04-26 01:45:00
مدت:
حجم فایل: 347.4 مگابایت
شماره مدیا: 101182762
توضیحات: ق 1 سرزمین من ایران بود
یکی برای همه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-11-21 03:30:00
مدت: 00:34:00
حجم فایل: 680 مگابایت
شماره مدیا: 100456370
توضیحات: طباطبایی /بیماریهای گوارش وکبد/پوستچی
یکی برای همه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-11-14 03:30:00
مدت: 00:35:00
حجم فایل: 700 مگابایت
شماره مدیا: 100458419
توضیحات: دکترمحمدطبابایی /دانشگاه شیراز
یکی ازهمین روزها
کانال: شبکه 5
ژانر: هنری
زمان پخش: 1390-02-16 04:30:00
مدت: 01:36:00
حجم فایل: 1920 مگابایت
شماره مدیا: 100026722
توضیحات: سینمایی ایرانی /کارگردان :راماقویدل
یکی ازهمین روزها
کانال: شبکه 5
ژانر: هنری
زمان پخش: 1387-01-02 04:30:00
مدت: 01:38:00
حجم فایل: 1960 مگابایت
شماره مدیا: 100036327
توضیحات: سینمایی /ایرانی
یکی ازمیان ما
کانال: شبکه 3
ژانر: هنری
زمان پخش: 1390-09-20 03:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100022915
توضیحات: سینمایی ایرانی/تکرار88/7/9
یکی ازمیان ما
کانال: شبکه 2
ژانر: هنری
زمان پخش: 1390-06-31 03:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100024191
توضیحات: سینمایی تکراری
یکی ازمیان ما
کانال: شبکه 2
ژانر: هنری
زمان پخش: 1389-06-30 04:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100029249
توضیحات: سینمایی/ایرانی/تکراری 88/07/09
یکی ازمیان ما
کانال: شبکه 2
ژانر: هنری
زمان پخش: 1389-03-21 04:30:00
مدت: 01:35:00
حجم فایل: 1900 مگابایت
شماره مدیا: 100030832
توضیحات: سینمایی/تکرار88/7/9
یکی ازمیان ما
کانال: شبکه 2
ژانر: هنری
زمان پخش: 1388-07-09 03:30:00
مدت: 01:35:00
حجم فایل: 1900 مگابایت
شماره مدیا: 100032888
توضیحات: سینمایی ایرانی /حمیدبهمنی
یکی ازمیان ما
کانال: شبکه 2
ژانر: هنری
زمان پخش: 1388-07-03 03:30:00
مدت: 01:35:00
حجم فایل: 1900 مگابایت
شماره مدیا: 100032922
توضیحات: سینمایی ایرانی
یکی ازمیان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:58:18
مدت: 0:22:49-17
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101496297
توضیحات: مستند
یکی ازمیان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر:
زمان پخش: 1395-01-21 22:30:00
مدت: 0:22:52-10
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101153488
توضیحات: حاج حسین سجادی
یکی ازما
کانال: شبکه 1
ژانر: هنری
زمان پخش: 1390-05-15 04:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100025069
توضیحات: سینمایی تکرارروزقبل
یکی ازما
کانال: شبکه 1
ژانر: هنری
زمان پخش: 1390-05-14 04:30:00
مدت: 01:16:00
حجم فایل: 1520 مگابایت
شماره مدیا: 100025081
توضیحات: سینمایی/ایرانی/آذربایجانی
یکی ازجنس خاطره
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-09-16 03:30:00
مدت: 00:04:00
حجم فایل: 80 مگابایت
شماره مدیا: 100367114
توضیحات: شهیدرضاعزیززادگان
یکی ازجنس خاطره
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-09-16 03:30:00
مدت: 00:06:00
حجم فایل: 120 مگابایت
شماره مدیا: 100367003
توضیحات: شهیدمصطفی عسگری
یکی ازاین پنجره ها
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-08-08 03:30:00
مدت: 00:22:00
حجم فایل: 440 مگابایت
شماره مدیا: 100266396
توضیحات:
یکی از چهار نفر
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1402-03-19 05:58:18
مدت: 0:10:41-10
حجم فایل: 502.2 مگابایت
شماره مدیا: 101401562
توضیحات: شمر کلابی
یکی از چهار نفر
کانال: شبکه 2
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-22 19:30:00
مدت: 0:51:41-10
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101210991
توضیحات:
یکی از چهار نفر
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1394-08-03 20:45:00
مدت: 0:14:08-10
حجم فایل: 664.5 مگابایت
شماره مدیا: 101102641
توضیحات: حر ریاحی
یکی از چهار نفر
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1394-08-01 20:45:00
مدت: 0:10:17-14
حجم فایل: 483.6 مگابایت
شماره مدیا: 101102637
توضیحات: حبیب بنی اسدی
یکی از چهار نفر
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1394-08-01 19:15:00
مدت: 0:10:35-00
حجم فایل: 497.3 مگابایت
شماره مدیا: 101102619
توضیحات: ضحاک مشرقی
یکی از همین روزها
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سینمایی ایرانی
زمان پخش: 1393-12-03 18:30:00
مدت: 1:38:11-03
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101011950
توضیحات: کارگردان : راما قویدل
یکی از همین روزها
کانال: شبکه 5
ژانر: سینمایی ایرانی
زمان پخش: 1393-10-10 04:10:00
مدت: 1:38:31-03
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 100991953
توضیحات: علی دهکردی،شبنم قلی خانی،نیما رئیسی،کارگردان،راما قویدل،
یکی از هزاران نام
کانال: شبکه 7
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:58:18
مدت: 0:21:00-22
حجم فایل: 988 مگابایت
شماره مدیا: 101272441
توضیحات: شهید حبیب هاتف
یکی از میان حمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:58:18
مدت: 0:21:47-23
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101484876
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع ما
کانال: شبکه قرآن
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1394-08-14 18:30:00
مدت: 0:13:19-03
حجم فایل: 313.2 مگابایت
شماره مدیا: 101105848
توضیحات: حجت الاسلام مجید سینایی
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:58:18
مدت: 0:19:55-11
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101481552
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:58:18
مدت: 0:16:15-16
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101481528
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:58:18
مدت: 0:15:05-03
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101478587
توضیحات: خراسان جنوبی
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:58:18
مدت: 0:23:23-17
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101484864
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:58:18
مدت: 0:23:37-18
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101490888
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:58:18
مدت: 0:23:55-10
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101496273
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:58:18
مدت: 0:23:02-20
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101493700
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:58:18
مدت: 0:23:21-19
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101491794
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:58:18
مدت: 0:23:35-02
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101499755
توضیحات: بدون موضوع
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:58:18
مدت: 0:23:36-09
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101503833
توضیحات: سید ضیا محسنی
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:58:18
مدت: 0:27:27-15
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101503825
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:58:18
مدت: 0:24:24-06
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101500816
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:58:18
مدت: 0:22:23-21
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101490971
توضیحات: بدون موضوع
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:58:18
مدت: 0:17:15-22
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101456630
توضیحات: روستای دوریدان
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:58:18
مدت: 0:16:53-06
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101459739
توضیحات: بدون موضوع
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-19 05:58:18
مدت: 0:16:18-07
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101454784
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:58:18
مدت: 0:22:44-04
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101454793
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:58:18
مدت: 0:19:45-09
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101458848
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:58:18
مدت: 0:18:48-01
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101462344
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:58:18
مدت: 0:22:42-16
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101465539
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:58:18
مدت: 0:23:10-05
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101473034
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:58:18
مدت: 0:16:47-08
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101470841
توضیحات: بدون موضوع
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:58:18
مدت: 0:17:16-19
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101468081
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:58:18
مدت: 0:16:53-14
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101476230
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:58:18
مدت: 0:16:28-02
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101475057
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:58:18
مدت: 0:23:25-15
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101376998
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-19 05:58:18
مدت: 0:14:56-09
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101437327
توضیحات: خراسن جنوبی فردوس
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-19 05:58:18
مدت: 0:17:01-04
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101366778
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:58:18
مدت: 0:22:43-15
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101344799
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:58:18
مدت: 0:17:19-21
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101269078
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:58:18
مدت: 0:19:17-12
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101272117
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-05-20 00:30:00
مدت: 0:17:48-16
حجم فایل: 413.2 مگابایت
شماره مدیا: 101191176
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-03-18 23:00:00
مدت: 0:23:29-23
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101171073
توضیحات: گفتگو
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-02-12 22:30:00
مدت: 0:17:16-23
حجم فایل: 812.2 مگابایت
شماره مدیا: 101160563
توضیحات: محمد دلاوری
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-02-26 21:30:00
مدت: 0:17:01-24
حجم فایل: 800.5 مگابایت
شماره مدیا: 101163528
توضیحات: گفتگو
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-09-23 01:30:00
مدت: 0:22:41-18
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101117216
توضیحات: خانم زینب نصیری حسینیان
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-09 00:00:00
مدت: 0:18:22-10
حجم فایل: 863.4 مگابایت
شماره مدیا: 101123033
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه قرآن
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-12 19:00:00
مدت: 0:20:12-00
حجم فایل: 949.5 مگابایت
شماره مدیا: 101124655
توضیحات:
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-09-05 01:00:00
مدت: 0:17:02-00
حجم فایل: 800.5 مگابایت
شماره مدیا: 101112585
توضیحات:
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-08-17 21:30:00
مدت: 0:22:49-17
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101107434
توضیحات: گفتگو با حسین سجادی
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر:
زمان پخش: 1394-08-02 01:00:00
مدت: 0:23:32-16
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101101558
توضیحات: روح الله جهاوند / اردوی جهادی شهید حقانی
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-07-15 03:00:00
مدت: 0:18:24-16
حجم فایل: 865.1 مگابایت
شماره مدیا: 101096575
توضیحات: مستند