یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:15:49-14
حجم فایل: 839.2 مگابایت
شماره مدیا: 101485621
توضیحات: دکتر اعظم السادات مهدوی ؛ متخصص زنان زایمان
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:15:39-24
حجم فایل: 830.8 مگابایت
شماره مدیا: 101483501
توضیحات: دکتر صفار هرندی ؛ دندانپزشک ترمیمی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:09:54-00
حجم فایل: 524.9 مگابایت
شماره مدیا: 101483994
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:15:08-06
حجم فایل: 409.7 مگابایت
شماره مدیا: 101484094
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:15:53-22
حجم فایل: 843.1 مگابایت
شماره مدیا: 101485413
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:15:13-14
حجم فایل: 810.9 مگابایت
شماره مدیا: 101485811
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:10:49-02
حجم فایل: 573.6 مگابایت
شماره مدیا: 101488040
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:15:10-05
حجم فایل: 804.5 مگابایت
شماره مدیا: 101488215
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:16:10-04
حجم فایل: 857.5 مگابایت
شماره مدیا: 101487517
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:16:03-01
حجم فایل: 851.2 مگابایت
شماره مدیا: 101481637
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:15:52-23
حجم فایل: 842.2 مگابایت
شماره مدیا: 101481747
توضیحات: دکتر جمیلیان
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:16:07-20
حجم فایل: 855.3 مگابایت
شماره مدیا: 101482511
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:15:44-19
حجم فایل: 835 مگابایت
شماره مدیا: 101485990
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:15:41-21
حجم فایل: 832.4 مگابایت
شماره مدیا: 101487429
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:16:07-07
حجم فایل: 854.9 مگابایت
شماره مدیا: 101486800
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:19:57-18
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101486867
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:19:57-05
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101486887
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:19:53-10
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101485672
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:19:59-16
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101487029
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:18:56-07
حجم فایل: 1 مگابایت
شماره مدیا: 101486103
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:19:03-11
حجم فایل: 1 مگابایت
شماره مدیا: 101486097
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:19:07-18
حجم فایل: 1 مگابایت
شماره مدیا: 101481138
توضیحات: دکتر جمیلیان ؛ متخصص ارتودونسی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:19:55-08
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101467466
توضیحات: دکتر فرهمندی ؛ فوق تخصص جراحی ارتوپد
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:19:57-18
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101467452
توضیحات: دکتر نویری ؛ روان شناس بالینی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:19:13-13
حجم فایل: 1 مگابایت
شماره مدیا: 101467029
توضیحات: دکتر مجتبی صفار هرندی ؛ دندانپزشک
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:19:47-16
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101466460
توضیحات: دکتر میر شکرایی متخصص کودکان
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:19:42-08
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101461847
توضیحات: دکتر باقرزادی ؛ متخصص درد
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:19:47-05
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101464670
توضیحات: دکتر جمیلیان ؛ اورتدونسی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:19:57-07
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101464929
توضیحات: دکتر بابایی ؛ فوق تخصص کبد و گوارش
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:18:41-10
حجم فایل: 991.2 مگابایت
شماره مدیا: 101468637
توضیحات: دکتر ناصر سیم فروش
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:19:34-17
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101466718
توضیحات: دکتر کلباسی ؛ غدد و متابولیسم
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:19:41-10
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101469297
توضیحات: دکتر جمیلیان ؛ ارتودونسی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:19:29-23
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101461209
توضیحات: دکتر قاسم جان بابایی ؛ فوق تخصص خون
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:15:44-20
حجم فایل: 835 مگابایت
شماره مدیا: 101460341
توضیحات: دکتر پیمان علی بیگی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:15:56-06
حجم فایل: 845.1 مگابایت
شماره مدیا: 101453369
توضیحات: دکتر مینو کلانتری ؛ پزشک عمومی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:15:55-20
حجم فایل: 844.7 مگابایت
شماره مدیا: 101453322
توضیحات: دکتر جمیلیان ؛ اورتدونسی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:16:00-15
حجم فایل: 849 مگابایت
شماره مدیا: 101453170
توضیحات: دکتر فرهمندی ؛ متخصص شانه
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:15:53-10
حجم فایل: 842.8 مگابایت
شماره مدیا: 101451350
توضیحات: دکتر عرفانه افسری ؛ متخصص ارتودونسی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:15:58-06
حجم فایل: 846.9 مگابایت
شماره مدیا: 101449008
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:16:01-10
حجم فایل: 849.7 مگابایت
شماره مدیا: 101449888
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:16:02-13
حجم فایل: 850.7 مگابایت
شماره مدیا: 101449776
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:16:02-09
حجم فایل: 850.5 مگابایت
شماره مدیا: 101449677
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:16:05-10
حجم فایل: 853.2 مگابایت
شماره مدیا: 101449381
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:15:36-03
حجم فایل: 422.3 مگابایت
شماره مدیا: 101417505
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:15:41-24
حجم فایل: 425 مگابایت
شماره مدیا: 101420617
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:16:00-18
حجم فایل: 433.2 مگابایت
شماره مدیا: 101407095
توضیحات: دکتر قارونی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:15:38-15
حجم فایل: 423.2 مگابایت
شماره مدیا: 101405694
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:15:26-16
حجم فایل: 417.9 مگابایت
شماره مدیا: 101431568
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:16:02-02
حجم فایل: 434.1 مگابایت
شماره مدیا: 101404649
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:15:41-23
حجم فایل: 425 مگابایت
شماره مدیا: 101389739
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:15:48-10
حجم فایل: 427.6 مگابایت
شماره مدیا: 101375553
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:15:21-05
حجم فایل: 415.5 مگابایت
شماره مدیا: 101375539
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:15:06-09
حجم فایل: 408.9 مگابایت
شماره مدیا: 101380348
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:15:54-10
حجم فایل: 430.4 مگابایت
شماره مدیا: 101380337
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:15:14-12
حجم فایل: 412.4 مگابایت
شماره مدیا: 101376397
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:15:06-10
حجم فایل: 709.9 مگابایت
شماره مدیا: 101367410
توضیحات: دکتر سهیلا عارفی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:15:31-21
حجم فایل: 729.9 مگابایت
شماره مدیا: 101367390
توضیحات: دکتر محسن فدایی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:15:12-02
حجم فایل: 714.4 مگابایت
شماره مدیا: 101371207
توضیحات: دکتر مینو کلانتری
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:14:58-06
حجم فایل: 703.7 مگابایت
شماره مدیا: 101371289
توضیحات: دکتر جمیلیان
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:15:26-14
حجم فایل: 725.7 مگابایت
شماره مدیا: 101371279
توضیحات: دکتر جمیلیان
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:15:04-10
حجم فایل: 408 مگابایت
شماره مدیا: 101365105
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:15:19-18
حجم فایل: 414.7 مگابایت
شماره مدیا: 101365089
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:15:15-24
حجم فایل: 413.1 مگابایت
شماره مدیا: 101364144
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:14:32-05
حجم فایل: 393.3 مگابایت
شماره مدیا: 101364100
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:16:07-08
حجم فایل: 436.2 مگابایت
شماره مدیا: 101361821
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:15:14-14
حجم فایل: 412.6 مگابایت
شماره مدیا: 101356520
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:15:09-19
حجم فایل: 410.5 مگابایت
شماره مدیا: 101356791
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:15:10-06
حجم فایل: 410.6 مگابایت
شماره مدیا: 101356421
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:14:24-01
حجم فایل: 389.8 مگابایت
شماره مدیا: 101356129
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:13:48-03
حجم فایل: 373.6 مگابایت
شماره مدیا: 101353351
توضیحات: دکتر حاج فتحعلی ؛ پیوند مغز و استخوان
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:14:37-03
حجم فایل: 687 مگابایت
شماره مدیا: 101360756
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:13:54-17
حجم فایل: 376.5 مگابایت
شماره مدیا: 101355756
توضیحات: روش های درمان بیماری های قلب و عروق
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:13:52-01
حجم فایل: 375.2 مگابایت
شماره مدیا: 101355134
توضیحات: دکتر فرهمندی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:13:26-02
حجم فایل: 363.6 مگابایت
شماره مدیا: 101354955
توضیحات: ناهنجاری های دندان
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:14:56-08
حجم فایل: 404.4 مگابایت
شماره مدیا: 101288334
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:15:09-00
حجم فایل: 410.1 مگابایت
شماره مدیا: 101289898
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:15:41-10
حجم فایل: 737.5 مگابایت
شماره مدیا: 101279524
توضیحات: دکتر یحیی دولتی ؛ پوست و مو
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:15:39-15
حجم فایل: 423.9 مگابایت
شماره مدیا: 101280449
توضیحات: دکتر نوروزی ؛ ناباروری
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:11:23-07
حجم فایل: 308.3 مگابایت
شماره مدیا: 101275642
توضیحات: دکتر حاج فتحعلی ؛ جراح مغز و استخوان
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-08 05:20:42
مدت: 0:10:58-16
حجم فایل: 297.4 مگابایت
شماره مدیا: 101275326
توضیحات: دکتر فرهمندی فوق تخصص جراحی شانه و آرنج