یکی از آن 35 نفر
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1401-11-19 14:21:48
مدت: 0:20:02-17
حجم فایل: 942 مگابایت
شماره مدیا: 101395856
توضیحات: شهید محسن ماندگار
یکپارچه سازی ارامنی
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1386-08-07 03:30:00
مدت: 00:16:00
حجم فایل: 320 مگابایت
شماره مدیا: 100593673
توضیحات: روش جهت برون رفت ازمعضلات خرده مالکی
یکطرفه
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-12-20 03:30:00
مدت: 00:07:00
حجم فایل: 140 مگابایت
شماره مدیا: 100337770
توضیحات: پیشگیری ازاعتیاد/سخنان ارسیا تقوی /ق 30
یکطرفه
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-12-17 03:30:00
مدت: 00:07:00
حجم فایل: 140 مگابایت
شماره مدیا: 100338802
توضیحات: پیشگیری ازاعتیاد/ق 26
یکطرفه
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-12-11 03:30:00
مدت: 00:07:00
حجم فایل: 140 مگابایت
شماره مدیا: 100340235
توضیحات: پیشگیری ازاعتیاد/ق /23دکترمظاهری
یکطرفه
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-10-19 03:30:00
مدت: 00:07:00
حجم فایل: 140 مگابایت
شماره مدیا: 100356519
توضیحات: پیشگیری ازاعتیاد/ق 18
یکطرفه
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-10-16 03:30:00
مدت: 00:07:00
حجم فایل: 140 مگابایت
شماره مدیا: 100357410
توضیحات: یشگیری ازاعتیاد/ق 16
یکطرفه
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-10-15 03:30:00
مدت: 00:07:00
حجم فایل: 140 مگابایت
شماره مدیا: 100357796
توضیحات: پیشگیری ازاعتیاد/ق 15
یکطرفه
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-08-29 03:30:00
مدت: 00:07:00
حجم فایل: 140 مگابایت
شماره مدیا: 100372224
توضیحات: پیشگیری ازاعتیاد/ق /7ارمیاتقوی
یکطرفه
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-08-26 03:30:00
مدت: 00:07:00
حجم فایل: 140 مگابایت
شماره مدیا: 100373386
توضیحات: پیشگیری ازاعتیاد/ق 4
یکطرفه
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-08-24 03:30:00
مدت: 00:07:00
حجم فایل: 140 مگابایت
شماره مدیا: 100374111
توضیحات: پیشگیری ازاعتیاد/ق /2دکترتقوی
یکشنبه طولانی نامزدی/جشنواره فیلم تابستانی
کانال: شبکه 4
ژانر: هنری
زمان پخش: 1389-06-30 04:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100029252
توضیحات: سینمایی/تکرار86/6/29
یکشنبه طولانی نامزدی
کانال: شبکه 4
ژانر:
زمان پخش: 1401-11-19 14:21:48
مدت: 1:55:02-14
حجم فایل: 3072 مگابایت
شماره مدیا: 101295793
توضیحات:
یکشنبه خونین
کانال: شبکه 1
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1401-11-19 14:21:48
مدت: 1:31:59-00
حجم فایل: 4300.8 مگابایت
شماره مدیا: 101378017
توضیحات: سینمایی
یکشنبه خونین
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1392-08-24 02:30:00
مدت: 01:33:00
حجم فایل: 1860 مگابایت
شماره مدیا: 100900515
توضیحات:
یکشنبه خونین
کانال: شبکه 1
ژانر: سینمایی ایرانی
زمان پخش: 1394-06-13 02:30:00
مدت: 1:24:59-21
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101081564
توضیحات: سینمایی ایرانی سینما یک
یکشنبه
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1393-05-05 23:30:00
مدت: 01:24:00
حجم فایل: 1680 مگابایت
شماره مدیا: 100957119
توضیحات:
یکسال درتبت
کانال: شبکه 7
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-12-20 03:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100337476
توضیحات: مستند/تکرار88/12/19و88/4/19
یکباردیگه
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1401-11-19 14:21:48
مدت: 0:39:31-20
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101259346
توضیحات: بهمن هاشمی
یکباردیگه
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1401-11-19 14:21:48
مدت: 0:44:45-15
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101258843
توضیحات: سید جواد هاشمی