یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:21:02
مدت: 0:17:16-19
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101468081
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:21:02
مدت: 0:16:53-14
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101476230
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:21:02
مدت: 0:16:28-02
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101475057
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:21:02
مدت: 0:23:25-15
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101376998
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-19 05:21:02
مدت: 0:14:56-09
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101437327
توضیحات: خراسن جنوبی فردوس
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-19 05:21:02
مدت: 0:17:01-04
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101366778
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:21:02
مدت: 0:22:43-15
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101344799
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:21:02
مدت: 0:17:19-21
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101269078
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:21:02
مدت: 0:19:17-12
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101272117
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-05-20 00:30:00
مدت: 0:17:48-16
حجم فایل: 413.2 مگابایت
شماره مدیا: 101191176
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-03-18 23:00:00
مدت: 0:23:29-23
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101171073
توضیحات: گفتگو
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-02-12 22:30:00
مدت: 0:17:16-23
حجم فایل: 812.2 مگابایت
شماره مدیا: 101160563
توضیحات: محمد دلاوری
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-02-26 21:30:00
مدت: 0:17:01-24
حجم فایل: 800.5 مگابایت
شماره مدیا: 101163528
توضیحات: گفتگو
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-09-23 01:30:00
مدت: 0:22:41-18
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101117216
توضیحات: خانم زینب نصیری حسینیان
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-09 00:00:00
مدت: 0:18:22-10
حجم فایل: 863.4 مگابایت
شماره مدیا: 101123033
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه قرآن
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-12 19:00:00
مدت: 0:20:12-00
حجم فایل: 949.5 مگابایت
شماره مدیا: 101124655
توضیحات:
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-09-05 01:00:00
مدت: 0:17:02-00
حجم فایل: 800.5 مگابایت
شماره مدیا: 101112585
توضیحات:
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-08-17 21:30:00
مدت: 0:22:49-17
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101107434
توضیحات: گفتگو با حسین سجادی
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر:
زمان پخش: 1394-08-02 01:00:00
مدت: 0:23:32-16
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101101558
توضیحات: روح الله جهاوند / اردوی جهادی شهید حقانی
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-07-15 03:00:00
مدت: 0:18:24-16
حجم فایل: 865.1 مگابایت
شماره مدیا: 101096575
توضیحات: مستند