یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-09-07 15:49:53
مدت: 0:15:05-03
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101478587
توضیحات: خراسان جنوبی
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-09-07 15:49:53
مدت: 0:23:23-17
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101484864
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-09-07 15:49:53
مدت: 0:23:37-18
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101490888
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-09-07 15:49:53
مدت: 0:23:55-10
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101496273
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-09-07 15:49:53
مدت: 0:23:02-20
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101493700
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-09-07 15:49:53
مدت: 0:23:21-19
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101491794
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-09-07 15:49:53
مدت: 0:23:35-02
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101499755
توضیحات: بدون موضوع
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-09-07 15:49:53
مدت: 0:23:36-09
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101503833
توضیحات: سید ضیا محسنی
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-09-07 15:49:53
مدت: 0:27:27-15
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101503825
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-09-07 15:49:53
مدت: 0:24:24-06
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101500816
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-09-07 15:49:53
مدت: 0:22:23-21
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101490971
توضیحات: بدون موضوع
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-09-07 15:49:53
مدت: 0:17:15-22
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101456630
توضیحات: روستای دوریدان
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-09-07 15:49:53
مدت: 0:16:53-06
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101459739
توضیحات: بدون موضوع
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1401-09-07 15:49:53
مدت: 0:16:18-07
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101454784
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-09-07 15:49:53
مدت: 0:22:44-04
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101454793
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-09-07 15:49:53
مدت: 0:19:45-09
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101458848
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-09-07 15:49:53
مدت: 0:18:48-01
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101462344
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-09-07 15:49:53
مدت: 0:22:42-16
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101465539
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-09-07 15:49:53
مدت: 0:23:10-05
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101473034
توضیحات: مستند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-09-07 15:49:53
مدت: 0:16:47-08
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101470841
توضیحات: بدون موضوع