شرکت سروش شرکت معتبری است و در واقع همراه و همگام با سازمان در بخش های مختلف مخصوصا در استان ها است

در زمینه همکاری سازمان صداوسیما با شرکت سروش اگر نقطه نظری دارید بفرمایید.

شرکت سروش شرکت معتبری است و در واقع همراه و همگام با سازمان در بخش های مختلف مخصوصا در استان ها است . روابط سروش و صداوسیما مراکز همیشه مبتنی بر رفاقت و همکاری بوده است و در این دوره که آقای مهندس افشار آمده اند روابط بهتر شده است. تجربه همکاری های مشترک با سروش در زمینه سریال سازی از زمان آقای مهندس سیاه کلی آغاز و با آمدن مهندس افشار هم ادامه پیدا کرده است. و در دوره اخیر سطح آگهی های اخیر به لحاظ اعتباری و مالی خیلی بیشتر شده است. و آقای مهندس افشار در در همایش ها و نشست مدیران مراکز استان یک پای کار هستند.

در زمینه فعالیت های شرکت سروش در استان ها چه چشم اندازی بیان می کنید.

اگرچه ساختار تعریف شده است ولی روابط مبتنی بر نگرش مدیران که در هرکدام ازاین بخشها مستقر هستند می باشد و بعدا چاشنی رفاقت خیلی برای بهبود کار کمک میکند ومدیران سروش با مشورت مراکز منصوب می شوند و سطح روابط تعریف شده،تلطیف و خوب است.و حتما جا دارد که سطح همکاری ارتقا پیدا کند و از همکاران خوبم در مجموعه سروش از رویکرد خوبی که برای همکاری با استان ها دارندتشکر میکنم و اعلام آمادگی همکاری بیشتر با شرکت سروش را می کنم.