شبکه‌های مختلف سیما، امروز فیلم‌های متنوعی برای مخاطبان در نظر گرفته‌اند.

امروز در شبکه‌های مختلف سیما می‌توانید پای تماشای این فیلم‌های بنشینید:

شبکهنام فیلمساعت پخش
نمایشتمام پول دنیا1:00
دوپرونده سرقت1:30
دوگروه ویژه8:00
یکدانشمند و مرد دیوانه11:00
نمایشسرزنده در 102 سالگی11:00
نمایشمگ13:00
پنجپلیس بل ویل13:30
شماشغل شریف13:30
کودکگل طلایی14:00
افقدوشنبه‌ها در آفتاب15:00
سهشاهد نامرئی15:30
دودامبو17:00
امیدروبو17:45
نمایشتبدیل شوندگان19:00
چهارتالکین20:30
نمایشهامون21:00
نمایشتکه‌های گمشده23:00