راديو معارف در برنامه "خانه مهر" راه هاي رسيدن به معنويت را با توجه به سيره حضرت رسول اكرم (ص) بررسي مي كند.

برنامه "خانه مهر" در ايام پاياني ماه صفر و همزمان با رحلت جانسوز رسول اكرم (ص) به تبيين راه هاي ايجاد معنويت در خانواده با توجه به سيره خاتم انبياء حضرت محمد (ص) خواهد پرداخت.

اين برنامه 24 و 25 آبان با كارشناسي ظهيري و استاد ميرحسيني، ضمن تبيين سيره فردي و اجتماعي حضرت محمد (ص)، نقش خانواده در الگوپذيري از آن بزرگوار را بيان خواهد كرد.

برنامه"خانه مهر" كاري از گروه معارف، فرهنگ و جامعه، به سردبيري و تهيه كنندگي اعظم ايراني از راديو معارف پخش مي شود.