«مرواريد سرخ» مستندي درخصوص با تلاش هاي مردمي و قيام ملت بحرين عليه حكومت دست نشانده آل خليفه، چهارشنبه 25 بهمن از شبكه افق پخش مي شود.

«مرواريد سرخ» عنوان مستندي است كه به تاريخچه اعتراضات مردم بحرين به حكومت ديكتاتوري آل خليفه مي پردازد و تحولات كشور را از منظر بي عدالتي هاي اين رژيم بررسي مي كند.

اين موضوع با تركيبي از تصاوير مستند آرشيوي كه با تعدادي مصاحبه در هم آميخته، روايت مي شود.

از زماني كه بيداري اسلامي در منطقه خاورميانه شكل گرفت، بسياري از مردم جوامع عربي كه زير بار ظلم و ستم حكومت هاي بعضا دست نشانده غرب يا آل سعود زندگي مي كردند به اين فكر افتادند كه با قيامي همه جانبه، شعله انقلاب را در كشور خود نيز برافروزند و زمينه سرنگوني ديكتاتورها و حاكمان ظالم و خود فروخته را فراهم سازند.

يكي از كشورهايي كه انقلاب هنوز در آن جريان دارد و البته با سركوب شديد با حمايت غربي ها و عربستان هم روبه رو شده بحرين است؛ كشوري كه بيشتر جمعيت آن را شيعيان تشكيل مي دهند ولي اقليتي وابسته به آل سعود حكمراني آن را در دست گرفته اند.

«مرواريد سرخ» را مي توانيد چهارشنبه 25 بهمن، ساعت 18 و تكرار آن را ساعت 5 روز بعد از شبكه افق ببينيد.